VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

VISIE VAN HET VBS OP DE SPECIALISTISCHE GENEESKUNDE

voorgesteld op de algemene vergadering van 1 februari 2020

Een moderne setting: wat is specialistische geneeskunde?

De specialistische geneeskunde is het antwoord op de continu evoluerende nood aan meer diepgaande en doelgerichte vakkennis in deelgebieden van de geneeskunde die ondersteuning moeten bieden aan zowel orgaansysteemspecifieke, pathologiespecifieke als situatiespecifieke gezondheidsuitdagingen. Het is deze context die elke vorm van specialistische geneeskunde onderscheidt van de huisartsgeneeskunde, waar de cruciale rol wordt opgenomen van permanente gezondheidsbegeleider van elke individuele burger met kennis van zijn leefomstandigheden ongeacht de aard van het probleem.

De vorming tot arts-specialist is een specifieke beroepsopleiding die begint na een universitaire opleiding tot basisarts, met een aangepast curriculum, afgestemd op de te behalen erkenning. Bovendien, ongeacht de aard van de medische discipline of de fase van beroepsontwikkeling, moet de arts de CanMeds-rollen als professional, communicator, samenwerker, leider, gezondheidsbevorderaar en wetenschapper kunnen opnemen om meerwaarde te creëren te midden van andere gezondheidsberoepen en ten overstaan van zijn patiënt en de maatschappij.

Een realistische visie: wat is de uitdaging?

De toenemende diversificatie in de specialistische geneeskunde staat tegenover een groeiende behoefte aan een meer holistische benadering van de patiënt in een wereld met veranderende mogelijkheden en beperkingen. Intense samenwerking tussen alle gezondheidsberoepen is daardoor niet langer optioneel, maar evident. Grenzen moeten doorbroken worden, overlappingen geaccepteerd of zelfs aangemoedigd, en tekorten ingevuld.

Een ambitieuze missie: wat doet het VBS?

Het VBS is de koepelvereniging van specialistische beroepsverenigingen in België en bevindt zich in de unieke positie om deze uitdagingen gestroomlijnd te coördineren voor alle specialistische disciplines, van vorming tot praktijk, en voor alle artsen-specialisten, ongeacht hun statuut of werkomgeving. Het VBS moet voor alle materies waarvoor de inbreng van de specialistische geneeskunde noodzakelijk is of reeds bestaat het eerste structurele aanspreekpunt zijn voor andere partners in de gezondheidszorg zoals overheden, universiteiten, syndicaten, patiëntenverenigingen, mutualiteiten, ziekenhuiskoepels, huisartsenverenigingen, politiek en andere binnen- en buitenlandse stakeholders. Het VBS moet vanuit zijn coördinerende functie zelf steeds een inspirerende initiatiefnemer kunnen zijn voor dergelijk overleg.

Uiteraard is, naast de aandacht voor het welzijn van patiënten, ook de aandacht voor het welzijn en welbevinden van artsen-specialisten tijdens de uitoefening van hun beroep en de daaraan inherente inspanningen en risico’s primordiaal om de positie van het VBS mee te bepalen in standpunten, onderhandelingen en adviezen. Het VBS waardeert ieders bijdrage in de gezondheidszorg. In dezelfde geest biedt het VBS-GBS ook individuele hulp en bescherming voor alle aangesloten leden. Een gelukkige arts zorgt immers voor gelukkige patiënten.