VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Wat is het VBS?

Het VBS is de grootste organisatie van en voor artsen-specialisten in België. De afkorting VBS staat voor “Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten”. Zoals de naam het zegt, heeft dit verbond dus geen artsen-specialisten, maar verenigingen van artsen-specialisten als leden. Dat neemt niet weg dat de rechtstreekse dienstverlening aan individuele artsen, zoals u verderop zult kunnen lezen en mogelijk zelf al hebt mogen ervaren, een van de pijlers van de werking van het VBS is.

Wat is de opdracht van het VBS?

De taakomschrijving, zoals die bij de oprichting in 1954 werd neergeschreven, vormt vandaag nog altijd de ruggengraat van het Verbond. U vindt ze terug in art. 3 van de statuten van het VBS.
In 2004 werden de doelstellingen van het VBS geherdefinieerd. Dit ‘mission statement’ luidt als volgt: 

 1. Individuele en collectieve beroepsverdediging van de artsen-specialisten.
 2. Coördinatie en harmonisatiefunctie tussen de verschillende beroepsverenigingen.
 3. Opleidingsfunctie, niet alleen voor het bekomen van de titel van arts-specialist maar ook in het kader van de voortgezette opleiding.
 4. Informatietaak naar de patiënten, de artsen, het politiek beleid en de media toe.
 5. Steun aan de beroepsverenigingen door juridisch advies, advies inzake management of gezondheidseconomie 
 6. Bijstand aan de artsen-specialisten door juridische, economische, medische of financiële expertise
 7. Wetenschappelijke taak in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen, de universiteiten en het ministerie op het vlak van de geneeskundige praktijk
 8. Taak met betrekking tot het algemeen beleid van de organisatie van de gezondheidszorg.
 9. Verdediging van de belangen van de Belgische artsen-specialisten in de Europese Unie (U.E.M.S.)
 10. Nastreven van een kwalitatief hoogstaande opleiding van artsen-  specialisten in de Europese Unie (U.E.M.S.) en voortgezette opleiding.

Een mission statement omvat de algemene doelstellingen van een organisatie, maar hoe vertalen die doelstellingen zich concreet? Met andere woorden: wat kan het VBS voor u doen?  

Hulp bieden bij alle vragen i.v.m. specialistische geneeskunde 

Zit u als VBS-lid met vragen over wetgeving en reglementering i.v.m. de algemene en specialistische medische beroepsuitoefening? Het antwoord is vaak maar één telefoontje, mail of brief van u verwijderd.
Ons secretariaat volgt de complexe reglementeringen op de voet en helpt u bij het vinden van een oplossing voor uw problemen.
De aangesloten kandidaat-specialisten kunnen op het secretariaat meer informatie krijgen over hun opleiding of erkenning en hun overstap naar het beroepsleven.
Ons technisch team loodst hen door de eerste juridische of andere confrontaties met het echte beroepsleven, de harde realiteit (contracten met verzorgingsinstellingen, associatieovereenkomsten, betrekkingen met de administratie, de beroepsrisico’s…).

Leden kunnen bij het secretariaat terecht met vragen over tal van domeinen:

Geneeskunst, geneeskunde en hulpberoepen : volledige reglementering inzake de medische beroepsuitoefening en het delegeren van handelingen of onderdelen van handelingen; volledige reglementering inzake specialisaties, bijzondere bekwaamheden, enz.

Ziekteverzekering : volledige wetgeving en reglementering inzake gezondheidszorg : administratieve of andere verplichtingen, nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, derdebetalersregeling, medische controle, verantwoordelijkheden, interpretatieregels, tarieven, enz.

Accreditering : naast reglementering inzake accreditering, allerhande informatie over geaccrediteerde navormingsactiviteiten.

Ziekenhuizen : volledige ziekenhuiswetgeving, erkenningsnormen van diensten en functies, budget van de financiële middelen, kosten ten laste van de honoraria, statuut van de ziekenhuisarts, de Medische Raad, de rechten van de individuele arts, reglementen en contracten, ziekenhuisfusies en dienstenassociaties, alle vragen over het ziekenhuisbeleid, enz.

Verzekeringsinstellingen : wet op de ziekenfondsen en gevolgen voor de medische beroepsuitoefening.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en e-health : gevolgen van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Medische verantwoordelijkheid : alle algemene of gedetailleerde vragen over beroepsaansprakelijkheid

Volksgezondheid in het algemeen : alle informatie over de structuren en organen op vlak van volksgezondheid, verwante en bijhorende reglementeringen, gezondheidszorgberoepen.

Medische deontologie
:
reglementering m.b.t. de Orde der Artsen, de medische plichtenleer en de ethische regels die door de Nationale en Provinciale Raden worden voorgeschreven.

Contracten, overeenkomsten, associaties, verenigingen, enz.

De belangen van de artsen-specialisten verdedigen en de officiële organen opvolgen 

Dat het Belgische gezondheidssysteem uiterst complex is, hoeven we u niet te vertellen. Dat blijkt alleen al uit het grote aantal raden en commissies die een rol spelen bij de regulering van het beroep, de totstandkoming van de nomenclatuur, de afspraken over erelonen, indexering, sociale bescherming, de accreditering van activiteiten en nog heel veel meer.

Het VBS volgt alle relevante organen op en behartigt de belangen van de artsen-specialisten via zijn leden die erin zetelen.

Een overzicht:  

Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, Technisch Geneeskundige Raad, Verzekeringscomité, Accrediteringsstuurgroep, Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen, Erkenningscommissies, Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Programmatiecommissie, Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, Opvolging van ontwerpen uitgewerkt in de schoot van de ministeriële kabinetten enz.

Juridische bijstand verlenen

Het VBS-secretariaat biedt de leden van de beroepsverenigingen ondersteuning bij beroepsgerelateerde problemen: 

 • ziekenhuisreglementen en –contracten
 • medische raden
 • deontologische problemen
 • associaties
 • RIZIV-controles
 • nomenclatuurinterpretaties
 • bijstand en/of bemiddeling in geval van geschillen
 • bijstand bij gerechtelijke dossiers

Het VBS verleent advies en bijstand aan de aangesloten beroepsverenigingen bij allerhande beroepsproblemen van het specialisme en bijstand bij gerechtelijke dossiers (Raad van State, Grondwettelijk Hof, enz.).

Actuele en relevante informatie verspreiden

DE ARTS-SPECIALIST is een tijdschrift, dat naar keuze per post en/of e-mail naar de leden van de beroepsverenigingen wordt gestuurd. Het verschaft informatie over de standpunten die worden ingenomen, de ontwerpen van nieuwe bepalingen, nieuws over de reglementering. Regelmatig verspreiden wij uitgaven van monodisciplinaire speciaalnummers, al dan niet op initiatief van de monodisciplinaire beroepsvereniging of sectie.

E-SPECIALIST is een elektronische nieuwsbrief die u de informatie verschaft die pertinent is voor uw beroepsuitoefening. Uw mailbox wordt dus niet overstelpt met nutteloze weetjes; u wordt wél op de hoogte gebracht van bvb. de nomenclatuurwijzigingen voor uw specialisme.

Het JAARBOEK van de Artsen-Specialisten is ingedeeld per monodisciplinaire beroepsvereniging, met telkens een overzicht van de aangesloten artsen. Het bevat de samenstelling van de organen van de beroepsvereniging, de secties en boards van de UEMS enz. Leden kunnen er ook voor kiezen om hun coördinaten niet of slechts gedeeltelijk te laten verschijnen in het jaarboek.

DEZE WEBSITE bevat een voor de leden van de beroepsverenigingen voorbehouden gedeelte, waar zij d.m.v. een wachtwoord en hun lidnummer alle activiteiten van voortgezette navorming kunnen raadplegen.

De aangesloten beroepsverenigingen administratief ondersteunen

Het VBS-secretariaat ondersteunt de activiteiten van de monodisciplinaire verenigingen. Het neemt het secretariaatswerk voor zijn rekening en zorgt voor de
statutaire, administratieve en boekhoudkundige opvolging.

Een voordelig verzekeringsprogramma aan bieden aan onze leden

Door zijn schaalvoordeel kan het Verbond gunstige voorwaarden verkrijgen voor zijn leden. Het VBS werkt hiervoor al jaren samen met de betrouwbare verzekeringsmakelaar Concordia. Het verzekeringsprogramma voor de VBS-leden vindt u hier