VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
03.09.2014 08:19 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 466: uitbreiding PET- en NMR-programmatie


Geachte Dokter,
 
Recent verscheen in het Belgisch Staatsblad een reeks koninklijke besluiten die een wijziging in de programmatie van de PET-scanners en magnetische resonantie tomografen aanbrengen.
 
Samengevat zijn dit de belangrijkste wijzigingen:
 
Magnetische Resonantie Tomografen (NMR)

* Het maximumaantal diensten waar een NMR mag worden opgesteld, bedraagt voortaan 96 in België, waarvan 55 in het Vlaams Gewest, 32 in Wallonië en 9 in Brussel.

* Ten opzichte van de tot dusver geldende programmatie (KB van 25.10.2006) neemt het aantal toegelaten diensten in België toe met 12 eenheden (Vlaams Gewest: + 7, Waals Gewest: + 5, Brussel: status quo).

* Naast het aantal toegelaten diensten is voortaan ook het maximum aantal toegelaten toestellen gespecificeerd. Maximaal mogen er in België 121 NMR-tomografen worden opgesteld, waarvan 65 in het Vlaams Gewest, 37 in het Waals Gewest en 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 

Positron Emissie Tomografen (PET)

* Het maximumaantal PET-scanners dat mag worden uitgebaat, bedraagt 26 in België, waarvan 12 in het Vlaams Gewest, 7 in het Waals Gewest, en 7 in het Brussels Gewest.

* Ook het aantal centra dat kan worden erkend voor het gebruik van een PET-scanner, wordt omschreven:
- een centrum voor elk universitair ziekenhuis
- een centrum voor elk ziekenhuis dat tegelijkertijd chirurgische en geneeskundige verstrekkingen verricht, uitsluitend voor de behandeling van tumoren
- 16 centra voor de overige ziekenhuizen, waarvan 9 gelegen in het Vlaams Gewest, 6 in het Waals Gewest en 1 in het Brussels Gewest.
 
Al deze quota gelden enkel voor toestellen waarbij de onderzoeken aanleiding geven tot terugbetaling van de prestatie; toestellen die enkel gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden worden niet meegerekend.
 
Een datum van inwerkingtreding van de nieuwe PET- en NMR-programmatie is niet gespecificeerd. In het protocolakkoord inzake de medische beeldvorming, dat op 20 juni 2014 in het Staatsblad verscheen, staat echter dat de implementatie van de programmatie pas vanaf 2016 zal plaatsvinden.
Datzelfde protocolakkoord voorziet in een evaluatie in 2020 en een volgende uitbreiding van de programmatie vanaf 2023.
 
Zodra er meer concreet nieuws over de implementatie van de nieuwe normen en quota voorhanden is, brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.
 
Hieronder kunt u doorklikken naar de koninklijke besluiten in kwestie:

 

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen – blz. 57888
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 – blz. 57889
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van hetmaximum aantal PET-scanners en diensten nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden – blz. 57891
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend – blz. 57892
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden – blz. 57893
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden – blz. 57894

 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS