VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
09.11.2020 16:22 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 861 : COVID-19-sneltesten laten afnemen in apotheken is slecht idee

verstuurd naar de pers op 05.11.2020


Met ontsteltenis heeft onze beroepsvereniging, BBASMB, kennis genomen van de plannen van de officina-apothekers om COVID-sneltesten in de apotheken af te nemen en zelfs uit te voeren. Dit werd verkondigd zowel in de algemene als in de gespecialiseerde pers.

Als vertegenwoordigers van de artsen-klinisch biologen vinden we dit een slecht idee.

Apothekers (en andere opgesomde zorgberoepen) zullen in de context van de COVID-19-pandemie inderdaad gemachtigd worden om, na een specifieke opleiding door een arts, nasopharyngeale staalafnames te doen (wetvoorstel). De vraagstelling van de minister was er op gericht de taak van de  artsen, verpleegkundigen en medisch laboratorium technologen te verlichten die tot op heden de vele tienduizenden afnames per dag moeten realiseren. Idealiter zouden die beroepsbeoefenaars kunnen helpen in de test- en triagecentra.

Niet alleen is het opzet van de officina-apothekers – het uitvoeren van snelle COVID-19-testen in hun officina – strijdig met het wetsvoorstel, het lijkt ons om meerdere redenen ook tegenaangewezen.

  • Er moet in een veilige omgeving met het nodige persoonlijke beschermingsmateriaal worden gewerkt voor de afname, maar ook bij het uitvoeren van PCR of (snelle) antigeentesten, wat in een officina-apotheek zeer moeilijk te realiseren is.

  • De officina-apotheken hebben geen aansluiting met de geëigende informatica-infrastructuur om de resultaten van snelle antigentesten te bezorgen aan de aanvragende arts en aan Sciensano.

  • Er is nog geen duidelijke teststrategie inzake snelle antigeentesten in relatie tot de gouden standaard PCR-testen.

  • De kwaliteit van sommige sneltesten is ondermaats en er is geen garantie dat apothekers de “betere” sneltesten zullen gebruiken; er is trouwens (nog) geen kwaliteitslabel.

  • De aflezing is meermaals niet positief/negatief maar twijfelachtig; het onderzoek moet dan minstens uitgebreid worden met een medische anamnese. Daarnaast weten we dat de antigentesten een belangrijk percentage vals negatieven kennen, vandaar dat volgens de huidige regelgeving een negatieve antigentest dient geconfirmeerd te worden door een PCR-test.

  • Door het hoog aantal vals negatieven zal een vals gevoel van veiligheid worden gecreëerd waardoor de preventieve maatregelen tegen COVID door de negatief geteste personen wellicht minder adequaat zullen worden opgevolgd.

  • Zodra de 8 superlabs (platform 2.0) zullen geïnstalleerd zijn, zullen de PCR-testen opnieuw binnen de 24 uur kunnen bezorgd worden via het reguliere circuit. De eerste drie hiervan zijn ondertussen operationeel. Aldus vervalt de nood aan extra capaciteit.

  • Het valt moeilijk te vermijden dat ook symptomatische patiënten zich zullen aanbieden in de apotheek. Dit is helaas ook de dagelijkse ervaring in de huisartspraktijken en de afnamecentra.

  • De timing van afname na een risicocontact is cruciaal en dient medisch te worden gesuperviseerd.

Ten slotte: de plannen van  de officina-apothekers betekenen illegale uitoefening van de geneeskunde, met name van het specialisme klinische biologie. Het is duidelijk dat door bepaalde handelingen onterecht te claimen in crisistijd, zij deze later als verworven recht zullen beschouwen. Dit is onaanvaardbaar.    

Namens de BBASMB,

VBS