VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
21.02.2020 14:03 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 772 : belangrijke wijziging in art. 32 inzake bewaartermijnen

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging Pathologische Anatomie, op 14.02.2020


Geachte collega,
 
Op 31 januari verscheen in het Staatsblad een koninklijk besluit dat wijzigingen aanbrengt in o.m. artikel 32, § 8, punt 4:
 
“De voorschriften voor onderzoeken inzake pathologische anatomie moeten door de specialist voor pathologische anatomie gedurende de termijn bepaald in artikel 1, § 8, worden bewaard.”
 
Deze § 8 van artikel 1 vermeldt: "Onverminderd de bewaringstermijnen die door andere wetgevingen of door de regelen van de medische plichtenleer zijn opgelegd, moeten de verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in de omschrijvingen in deze nomenclatuur, alsmede de verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in het hierna volgende lid, evenals de protocollen van radiografieën en van laboratoriumonderzoeken, gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard. De gegevens moeten onmiddellijk beschikbaar zijn voor de controles die bij de wet vastgelegd zijn. Voor de verstrekkingen waarvoor in de omschrijving niet duidelijk een verslag, een document, een tracé, een grafiek wordt gevraagd, moet in het dossier worden aangetoond dat de verstrekking is uitgevoerd.".
 
Dit betekent dat de verslagen, inclusief paraffineblokjes en glaasjes van het anatoom-pathologisch onderzoek 30 jaar moeten bewaard worden aangezien ze deel uitmaken van het medisch dossier, en dat alle andere documenten m.b.t. deze verslagen, zoals aanvraagformulieren, minstens 5 jaar moeten bewaard worden in plaats van 3 jaar.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 maart 2020.
 
Met vriendelijke groet,
 
Romaric Croes
namens het bestuur
 
Bijlage: KB van 20.01.2020 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31.01.2020