VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
16.07.2020 09:20 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 845: erkenningscommissie medische microbiologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 16.07.2020


Geachte Dokter, 

Het ministerieel besluit van 7 mei 2020 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2020. (klik hier om dit MB te lezen)

In het kader van de overgangsmaatregelen kan als arts-specialist in de medische microbiologie worden erkend iedere arts-specialist zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, 1°, van dit besluit die algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam en medisch actief in de klinische microbiologie gedurende de laatste 5 jaren, voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

De aanvrager motiveert zijn aanvraag om erkend te worden met minstens een van de volgende overtuigingsstukken:

  1. een bewijs van een klinische opleiding specifiek gewijd aan de medische microbiologie, gericht op het verwerven van de eindcompetenties opgesomd in bijlage van dit besluit;
     
  2. een certificaat of diploma van een meerdaagse opleiding in de medische microbiologie;
     
  3. documentatie van een relevante gecombineerde klinische activiteit in de infectiologie, die onder andere bestaat uit microbiologische laboratoriumactiviteit, consultaties voor patiënten, reiskliniek, post-travel kliniek, consulten aan bed bij gehospitaliseerde patiënten, deelname aan de pluridisciplinaire antibioticabeleidsgroep, en beschikbaarheid voor klinische adviezen gevraagd door gezondheidszorgbeoefenaars actief in de ambulante sector;
     
  4. bewijs van actieve deelname aan wetenschappelijke congressen en symposia in het domein van de medische microbiologie; wetenschappelijke publicaties pertinent voor de medische microbiologie in tijdschriften met peer-review.

Indien u wenst deel te nemen aan de werkzaamheden van de erkenningscommissie medische microbiologie, stuur dan uw kandidatuur naar Mevr. F. Vandamme via fanny(at)vbs-gbs.org   

Met vriendelijke groet,

Het secretariaat