VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.08.2015 13:01 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 525: inwerkingtreding financiële transparantie 27.08.2015

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 27.08.2015


Geachte Dokter,

De wet van 17.07.2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid bevat een afdeling omtrent de financiële transparantie. De wet van 17.07.2015 treedt in werking op 27.08.2015. Artikel 23 van deze wet bepaalt nochtans dat deze afdeling in voege treedt op 1 juli 2015. De cruciale vraag die daarbij rijst, is hoe een arts nog vóór hij op 17 augustus 2015 in het Staatsblad de nieuwe wet van 17 juli 2015 ontdekte, al op de hoogte kon zijn van de verplichtingen over financiële transparantie die al op hem wogen sinds 1 juli 2015. Publicaties in de gespecialiseerde pers en op de RIZIV-website die deze maatregel aankondigden hebben immers nog steeds geen wettelijk afdwingbaar karakter.
 
De afdeling m.b.t. de financiële transparantie in het Belgisch Staatsblad moet samen gelezen worden met de verordening van 22 juni 2015 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 30.06.2015). Het gebruik van de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp is verplicht vanaf 1 juli 2016. Vanaf die datum moet een eenvormig attest worden gebruikt door de artsen die hun activiteit uitoefenen in eigen naam of in naam van een vennootschap. Het vroegere kleurverschil in de getuigschriften wordt weggewerkt.
 
Wat zijn de voornaamste wijzigingen? Voortaan dient iedere zorgverstrekker zijn nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen te vermelden op het getuigschrift voor verstrekte hulp. Kent u uw KBO-nummer niet, dan kunt u dit eenvoudig controleren op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het KBO-nummer moet ingevoegd worden op het gedeelte van het ontvangstbewijs.
 
Op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp dient het totale ontvangen bedrag te worden vermeld zowel door de arts die int in eigen naam als door de arts die int voor rekening van derden. In tegenstelling tot het principe dat wil dat het getuigschrift voor verstrekte hulp geen niet-voorgeschreven vermeldingen mag bevatten, en in de overgangsfase tot wanneer de nieuwe modellen van getuigschrift vlot ter beschikking zullen zijn (uiterlijk tot en met 30 juni 2016), moet de arts deze gegevens op het getuigschrift voor verstrekte hulp aanvullen.
 
De modellen voor de verschillende zorgverleners van het nieuwe eenvormige getuigschrift voor verstrekte hulp werden samen met de verordening van 22 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2015 gepubliceerd.
 
Naast het getuigschrift voor verstrekte hulp moet de arts in sommige gevallen eveneens een bewijsstuk uitreiken waarin duidelijk het te betalen bedrag wordt vermeld:

  1. Als de arts tegelijkertijd vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen aanrekent.
    Vanaf 1 juli 2015 moet de arts een bewijsstuk uitreiken als hij tegelijkertijd vergoedbare verstrekkingen en niet-vergoedbare verstrekkingen, waarin de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet tegemoetkomt, aanrekent.
     
  2. Als de arts verstrekkingen elektronisch in de derdebetalersregeling factureert.

 Op vraag van de rechthebbende bevat dit bewijsstuk voor de geneeskundige verstrekkingen en de medische hulpmiddelen als bedoeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 11°, van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen, bepaald door de bevoegde overeenkomsten- of akkoordencommissie, het aankoopbedrag van de door de zorgverlener afgeleverde hulpmiddelen als die het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering of deel uitmaken van een geneeskundige verstrekking die aanleiding geeft tot een dergelijke tegemoetkoming.
 
Tot op heden heeft het RIZIV Verzekeringscomité nog niet definitief het te gebruiken model van bewijsstuk vastgelegd. Totdat er een modelbewijsstuk wordt gepubliceerd, kan om het even welk bewijsstuk worden gebruikt.


Met vriendelijke groet,

VBS-GBS