VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
20.08.2015 13:59 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 523: afwijking erkenningsvoorwaarden TMB en MLT

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen radiologie en pathologische anatomie op 20.08.2015


Geachte Dokter,
 
In de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Belgisch Staatsblad 17 augustus 2015) wensen wij u graag te wijzen op de volgende passage in art. 77:
 
"In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 72, § 1, mogenpersonen die niet voldoen aan de in artikel 72, § 2, tweede lid, gestelde kwalificatievoorwaarden voor de beroepen van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog, maar die op 2 december 2013 gedurende minstens drie jaar handelingen van het beroep van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog hebben uitgevoerd, dezelfde handelingen blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als de technologen medische beeldvorming of de medisch laboratorium technologen die deze handelingen uitvoeren.".
 
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting die deze personen hadden om hun aanvraag tot (voorlopige) erkenning in te dienen voor 2 december 2014. De ingediende dossiers zullen geëvalueerd worden mede in het licht van de bepaling hierboven.
 
De volledige tekst van de wet is beschikbaar op de VBS-website.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS