VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.09.2014 10:29 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 478: open brief aan de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Dhr. Jean-Claude Juncker

verstuurd naar de leden van alle beroepsverenigingen van het VBS op 30.09.2014


Geachte Collega,
 
 
Op 16 september jongstleden richtten een 30-tal Europese verenigingen die actief zijn op het gebied van de gezondheid een open brief (zie bijlage, in het Engels) aan de nieuwgekozen voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in verband met de overheveling van medische producten en gezondheidstechnologieën naar de nieuw gecreëerde portefeuille “Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf”.
 
In hun brief wijzen ze erop dat de Europese burgers recht hebben op kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en doeltreffende behandelingen, en dat farmaceutische producten en medische toestellen niet als om het even welk ander product van de interne markt kunnen en mogen worden beschouwd, aangezien ze de gezondheid van de burgers beschermen.
De commissaris bevoegd voor industrie en interne markt heeft de opdracht de competitiviteit van de industrie en de Europese economie te bevorderen. De behoeften van de patiënten vallen echter niet noodzakelijk samen met de belangen van de industrie. Door deze overheveling geeft Jean-Claude Juncker een verkeerd signaal aan de Europese burgers en patiënten, namelijk dat economische belangen primeren op hun gezondheid.
 
Het antwoord van de nieuwe Commissievoorzitter is alles behalve bevredigend  (zie bijlage, in het Engels). Hij beperkt zich ertoe te herhalen wat we al wisten, namelijk dat er een nieuwe portefeuille werd gecreëerd (“Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf”), dat deze verantwoordelijk zal zijn voor “de volledige wetgeving inzake de interne markt van producten en diensten”, en dat “hoogtechnologische, cosmetische en medische producten er deel van zullen uitmaken.”
 
Hij probeert ons gerust te stellen door eraan toe te voegen dat de twee directoraten-generaal – dat van interne markt en dat verantwoordelijk voor gezondheid en voedselveiligheid – “nauw zullen samenwerken, zowel in hun relaties met het Europees Geneesmiddelenbureau als in de tenuitvoerlegging van de toepasselijke wetgeving inzake medische producten”. Hij drukt ons ten slotte op het hart dat hij “erover zal waken dat de volksgezondheid in hun beleid minstens een even belangrijke plaats zal bekleden als de interne markt.”
 
De brief van Jean-Claude Juncker, die de medische verenigingen en de patiënten helemaal niet geruststelt, moet onze voorzichtigheid en waakzaamheid aanscherpen. Alles wat met de publieke sector te maken heeft, blijft immers een bevoegdheid van het Directoraat-Generaal Gezondheid, terwijl alle privésectoren waarin innovatie zich makkelijker en sneller kan ontwikkelen, worden overgeheveld naar het Directoraat-Generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf.
Dat zal zonder enige twijfel leiden tot een geneeskunde met twee snelheden.
 
Wij houden u op de hoogte van de evolutie in dit dossier.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr. Marc MOENS,                                                         Dr. Jean-Luc DEMEERE,
Secretaris-generaal                                                     Voorzitter
 
 
Bijlagen: - open brief van Europese gezondheidsverenigingen aan Jean-Claude Juncker
              - antwoord van Jean-Claude Juncker