VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.08.2014 08:55 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: BULLETIN

De Geneesheer-Specialist nr. 5 : augustus 2014


VBS VIERT 60-JARIG BESTAAN OP 11.10.2014:

De specialistische geneeskunde: van evolutie naar revolutie

Het VBS is in 2014 aan zijn diamanten jubileum toe. Het ‘Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten’ werd op 28 mei 1954 in Brussel door zijn stichters boven de doopvont gehouden en op 15 juni 1954 werden de statuten van de nieuwbakken vereniging gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Sindsdien is er heel wat veranderd. Niet in het minst de geneeskunde zelf, waarin de evoluties in de afgelopen 60 jaar elkaar in een steeds hoger tempo hebben opgevolgd.

Ter gelegenheid van zijn verjaardag organiseert het VBS een symposium op 11 oktober in de koninklijke bibliotheek. U kunt de flyer hier downloaden.

Lees verder...

Standpunt van het VBS over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering

Terwijl de Belgen van hun zomeractiviteiten aan het genieten waren in afwachting van de regeringsvorming, riep het KCE, het federale kenniscentrum op 26 juni jl. vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (artsen, ziekenfondsen, ziekenhuisdirecties, patiëntenorganisaties, werknemerssyndicaten, sociale partners…) bijeen om voor een beperkt publiek, waaronder VBS-voorzitter Jean-Luc DEMEERE, de routekaart 2025 voor te stellen. Die routekaart stelt een omvorming van de ziekenhuisfinanciering voor, die de organisatie van de volledige Belgische gezondheidszorg in vraag stelt en de transformatie van een systeem voor ogen heeft, dat, als het al niet het beste systeem is, dan toch datgene is dat sinds jaren veruit het hoogst scoort op het vlak van patiënttevredenheid in Europa.

Als het noodzakelijk is om het systeem te verbeteren, om oplossingen te zoeken om de efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit ervan nog te verhogen, en het systeem transparanter te maken, moet het bestaande daarom volledig worden weggegomd? De keuze voor een revolutionaire weg verontrust het VBS, dat in eigen schoot over de conclusies van de routekaart heeft gedebatteerd tijdens de vergaderingen van zijn uitvoerend bestuur en tijdens de laatste vergadering van zijn bestuurscomité, met het doel een nota t.a.v. het KCE op te stellen waarin het zijn ongerustheid uiteenzet over het buitensporige karakter van de in de routekaart vervatte voorstellen. Deze nota zal als bijlage bij het eindrapport van het KCE worden gevoegd.

Het VBS is van mening dat niets een dermate radicale hervorming rechtvaardigt, waarvan de verwezenlijking langzaam en duur zal zijn, terwijl ons gezondheidssysteem dan misschien niet perfect is, maar de patiënten toch zeer tevreden blijkt te stellen. Het VBS pleit daarom voor een evolutie in plaats van een revolutie van het Belgische gezondheidszorgsysteem.

Lees verder...

Kinderartsen ongerust over impact Zorgprogramma’s voor Kinderen op kwaliteit zorgverlening en ze hebben het in een persbericht laten weten

 

De verenigingen van kinderartsen zijn zeer ongerust over de gevolgen die de maatregelen opgenomen in de nieuwe koninklijke besluiten betreffende de Zorgprogramma’s voor Kinderen zullen hebben op de kwaliteit van de zorgverlening aan hun patiënten.

Lees verder...

BELGISCH STAATSBLAD VAN 08.08.2014: 29 KB’s EN MB’S I.V.M. GEZONDHEIDSZORG

In het Belgisch Staatsblad van vrijdag 8 augustus 2014 verschenen maar liefst 29 koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de FOD Volksgezondheid.

Lees verder...

Nomenclatuur, implantaten, interpretatieregels

Lees verder...

Aankondigingen

Lees verder...