VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
10.06.2014 14:21 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 456 is online: Spoedartsen vrezen dat kinderen in ons land zullen sterven door ondoordachte nieuwe regelgeving


Geachte Dokter,
 

Hieronder vindt u de tekst van het persbericht dat het Belgian College of Emergency Physicians (BeCEP) afgelopen weekend verstuurd heeft.

 
Met vriendelijke groet,

VBS-GBS


Spoedartsen vrezen dat kinderen in ons land zullen sterven door ondoordachte nieuwe regelgeving

 
Het koninklijk besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014 betreffende de vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden, baart de spoedartsen ernstig zorgen. Er is immers geen waarborg voor een efficiënte en kwaliteitsvolle doorstroming van kritiek zieke kinderen naar een intensieve zorgafdeling nadat deze patiëntjes zijn opgenomen in het ziekenhuis via de MUG- of spoedgevallendienst.
 
Dit KB legt restricties op voor de organisatie van de afdeling pediatrische intensieve zorgen waar, normaal gezien, deze patiënten zo snel mogelijk opgenomen worden na een initiële oppuntstelling en stabilisatie op de spoedgevallendienst. Hierdoor zullen zeer kritieke kinderen langer op een spoedgevallendienst moeten verblijven in afwachting van een opname op een afdeling intensieve zorg, wat medisch en ethisch onverantwoord is. Het is duidelijk dat er in de praktijk ettelijke uren zullen verlopen vooraleer 1 van de 2 potentieel erkende pediatrische intensieve zorgcentra per gemeenschap het ernstig zieke kind zullen komen ophalen op de verschillende spoedgevallendiensten in het land.
 
Noch de beroepsvereniging van spoedartsen, noch de nationale raad voor dringende medische hulpverlening, noch het college kwaliteit urgentiegeneeskunde werden gevraagd om deze belangrijke teksten te evalueren en een advies uit te brengen aan de minister over de mogelijke negatieve consequenties voor het acuut ernstig zieke kind.
 
En dat terwijl de BeCEP (Belgian College of Emergency Physicians) vorig jaar nog op vraag van de minister een adviesrecht had voorgesteld voor organisaties met echte deskundigen op het vlak van de acute zorg als een van de belangrijke preventieve verbeterpunten aan het beleid in ons land. Nog te vaak worden wij geconfronteerd met niet-ingeschatte kwalijke gevolgen van beleidsbeslissingen, zeker wanneer deze eenzijdig werden ingevoerd door specifieke belangengroepen die geen enkele voeling hebben met spoedgevallendiensten of MUG’s.
Acuut ernstig zieke kinderen zijn ook kritieke patiënten en hebben recht op een goed georganiseerd medisch beleid op het moment, op de plaats en met de middelen dat zulks nodig is. Dit beleid wordt nu in het gedrang gebracht door wereldvreemde bureaucratie.
 
Dit KB, dat bedoeld was ter bescherming van het kind, zal in zijn huidige vorm ongetwijfeld kinderen doden. Wij hopen dan ook van harte dat dit KB zo spoedig mogelijk door de Raad van State wordt geschrapt, zoals dat door verschillende organisaties is gevraagd, en vervangen wordt door een nieuw besluit na een inhoudelijke discussie over kwaliteit en haalbaarheid met alle betrokken terreinexperten, om zo tot een verantwoorde organisatie te komen voor acuut ernstig zieke kinderen. Het zijn de objectieve noden van deze kwetsbare patiëntengroep die moeten primeren op alle andere belangen, van welke aard ze ook mogen zijn.