VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.06.2024 11:17 Leeftijd: 40 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 1000: Prescription Search Support

verzonden naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 06.06.2024


Geachte Collega,

In het Belgisch Staatsblad van 04.06.2024 is een wet van 18.05.2024 gepubliceerd houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en financiën.

Deze wet wijzigt de wet van 22.04.2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en voegt een artikel 30/01 in, luidende als volgt:

"Art. 30/1. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Koning de datum vanaf wanneer de gezondheidszorgbeoefenaar die een voorschrift opstelt, voor de geneesmiddelen of gezondheidsproducten of voor de verstrekkingen van gezondheidszorg die de Koning omschrijft, een beslissingsondersteuningssysteem moet gebruiken. De Koning kan voor de verschillende soorten voorschriften een afzonderlijke datum bepalen.
De Koning kan per door hem omschreven geneesmiddel, gezondheidsproduct of verstrekking van gezondheidszorg, het beslissingsondersteuningssysteem aanduiden dat moet worden gebruikt, alsook in voorkomend geval de omstandigheden waaronder het moet worden gebruikt."


Deze bepalingen treden in werking op 01.07.2024.

Wet van 18.05.2024 (BS van 04.06.2024)

Met vriendelijke groeten,

Belgian Society of Radiology