VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 13:34 Leeftijd: 80 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 993: nomenclatuur raadplegingen en bezoeken

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen geriatrie, neurologie en psychiatrie op 30.04.2024


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 29.04.2024 is een Koninklijk Besluit van 21.04.2024 verschenen tot wijziging van artikel 2 van de nomenclatuur van gezondheidszorg.

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

1° rubriek C. Bezoeken wordt als volgt aangevuld:

"106772

Bezoek door een arts-specialist in de geriatrie aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (maison de repos, maison de repos et de soins), op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met verplicht medisch verslag aan de behandelende arts . . . . . N 20

106794

Bezoek door een arts-specialist in de neurologie, aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (maison de repos, maison de repos et de soins), op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met verplicht medisch verslag aan de behandelende arts . . . . . N 20

106816

Bezoek door een arts-specialist in de psychiatrie of in de neuropsychiatrie aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (maison de repos, maison de repos et de soins), op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met verplicht medisch verslag aan de behandelende arts . . . . . N 20

106971

Toeslag voor een bezoek door een arts-specialist in de geriatrie, in de neurologie, in de psychiatrie of in de neuropsychiatrie (106772, 106794 en 106816) aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (maison de repos, maison de repos et de soins), wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd . . . . . D 33,99

106993

Toeslag voor een bezoek door een arts-specialist in de geriatrie, in de neurologie, in de psychiatrie of in de neuropsychiatrie (106772, 106794 en 106816) aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis (maison de repos, maison de repos et de soins), wanneer het bezoek op een zaterdag, een zondag of op een feestdag, tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd . . . . . D 13,99

Onder woonzorgcentrum of rusthuis worden bedoeld de instellingen zoals omschreven:

- voor het Brussels gewest: de Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen van 24 april 2008, artikel 2, 4°, c);

- voor het Waals gewest: het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 29 september 2011, artikel 334, 2°, a);

- voor het Vlaams gewest: het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 33.

In het honorarium van de verstrekkingen 106772, 106794 en 106816 is opgenomen:

- alle gesprekken met andere zorgverleners en mantelzorgers;

- het opstellen en versturen van het medisch verslag, waarin de weergave van het overleg met de verantwoordelijke van de dienst is opgenomen.

De arts-specialist in opleiding heeft geen toegang tot de verstrekkingen 106772, 106794 en 106816.

De huisarts in opleiding mag wel het bezoek van de arts-specialist in de geriatrie, in de neurologie, in de psychiatrie of in de neuropsychiatrie aanvragen.

Voor de verstrekkingen 103014103051103073, 106772, 106794 en 106816 wordt de identificatie van de aanvragende arts (naam, voornaam en RIZIV-nummer) op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de arts-specialist vermeld.";

2° in de rubriek F. Algemene bepalingen,

a) worden in de bepaling onder 2. de woorden "en 104871" vervangen door de woorden ", 104871, 106971 en 106993";

b) worden in de bepaling onder 3. de woorden "en 104871" vervangen door de woorden ", 104871 en 106993".

Dit besluit treedt in werking op 01.06.2025.

Klik hier om het KB te lezen

Met vriendelijke groet,

VBS