VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 12:46 Leeftijd: 80 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 988: wijzigingen interpretatieregels toezichtshonoraria

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 20.04.2024


Geachte dokter,

Door een publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn wijzigingen doorgevoerd in de interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 25 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden).

Deze wijzigingen treden in werking op 01.06.2024.

Met vriendelijke groet,

VBS

Onderstaande interpretatieregel wordt INGEVOERD:

INTERPRETATIEREGEL 07

VRAAGWat gebeurt met de immuniteit wanneer een nieuwe ingreep volgt op een ingreep tijdens hetzelfde opnemingstijdvak?

Wat gebeurt met de immuniteit wanneer de opneming wordt onderbroken of wanneer de rechthebbende wordt overgebracht naar een andere dienst?

ANTWOORD

a) Wanneer, tijdens een zelfde opnemingstijdvak, verscheidene therapeutische heelkundige of orthopedische bewerkingen of verloskundige verstrekkingen elkaar opvolgen, maakt elke nieuwe ingreep een einde aan de vorige immuniteitsperiode en doet een nieuwe immuniteitsperiode van vijf dagen ingaan.

De zware heelkundige bewerkingen, bedoeld in artikel 25, § 2, a), 2°, derde lid van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen hebben evenwel geen immunisatie van het honorarium voor toezicht gedurende vijf dagen tot gevolg. (Die uitzonderingsregel blijft van toepassing wanneer een niet in artikel 25, § 2, a), 2°, derde lid, van de nomenclatuur bedoelde heelkundige bewerking, een ingreep inzake zware heelkunde voorafgaat of erop volgt).

b) Er wordt geen einde gemaakt aan de immuniteitsperiode wanneer de rechthebbende terugkeert na een onderbreking van de opneming van minder dan 4 dagen (minder dan 31 dagen in de diensten K, A, T, Sp-chronisch, G en Tf) en de dagen afwezigheid worden derhalve in aanmerking genomen voor het berekenen van het aantal geïmmuniseerde dagen. Hetzelfde geldt voor het honorarium voor toezicht : de dagen afwezigheid worden in aanmerking genomen voor het berekenen van het aantal dagen toezicht tijdens de afwezigheid, zonder dat zulks de betaling van het honorarium voor toezicht impliceert.

Er wordt evenmin een einde gemaakt aan de immuniteitsperiode van vijf dagen wanneer hij in een zelfde verplegingsinrichting van een dienst naar een andere wordt overgebracht, in ziekenhuizen die zijn gefusioneerd en waaraan slechts één erkenningsnummer is toegekend of nog in een ziekenhuisgroepering zoals bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen. Als de rechthebbende daarentegen naar een andere verplegingsinrichting dan de hierboven bedoelde wordt overgebracht, moet worden beschouwd dat er een nieuwe immuniteitsperiode begint.

De volgende interpretatieregels worden OPGEHEVEN:

INTERPRETATIEREGEL 04

VRAAG

Een kinderarts maakt een "getuigschrift voor hulp verstrekt aan verpleegden" op voor de verstrekkingen nrs. 598404 C 16, 598021 C 6 en 598043 C 3, ten behoeve van een pasgeborene voor wie er evenwel geen opneming in een ziekenhuis in de eigenlijke betekenis is geweest. De kliniek heeft geen aanvraag om ziekenhuisverpleging doorgezonden en heeft geen verpleegdagen voor die pasgeborene aangerekend.

ANTWOORD

Het blijkt dat het kind zelf niet opgenomen geweest is vermits er geen kennisgeving van ziekenhuisverpleging bij de verzekeringsinstelling is ingediend en geen verpleegdagen voor het kind zijn aangerekend.

Derhalve gaat het om een klassiek geval en:

1. dekt de verpleegdagprijs, toegekend voor de moeder, de opneming van het kind gedurende tien dagen;

2. is het honorarium voor toezicht gedurende tien dagen gedekt door het honorarium betaald voor de verlossing;3. mag het honorarium voor bemoeiing van de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde, 599104 Honorarium voor het klinisch onderzoek van een pasgeborene die in een dienst M verblijft, door de pediater C 20 maximum tweemaal tijdens het verblijf van de pasgeborene in de dienst M, exclusief de verstrekkingen nrs. 598404 C 16, 598021 C 16 en 598043 C 3, worden vergoed. 

INTERPRETATIEREGEL 08

VRAAG

Honorarium voor toezicht wanneer men verstrekking nr. 257272 - 257283 Bronchoscopie met extractie van vreemde lichamen K 120 verricht.

ANTWOORD

Aangezien het verwijderen van vreemde lichamen door bronchoscopie een therapeutische heelkundige bewerking van afdeling 5. Heelkunde is, is geen honorarium voor toezicht verschuldigd gedurende tien dagen.

INTERPRETATIEREGEL 12

VRAAG

Veelvuldige tandextracties onder algemene anesthesie : de voorwaarde betreffende de algemene toestand van de patiënt is niet vervuld, de andere voorwaarden van artikel 15, § 9, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zijn wel vervuld : is er immuniteit voor het honorarium voor toezicht?

ANTWOORD

In het raam van de bepalingen van artikel 15, § 9, van de nomenclatuur, dekt het honorarium voor veelvuldige tandextracties onder algemene anesthesie het toezicht op de rechthebbende gedurende 10 dagen. Indien de verstrekking nr. 317214 - 317225 + Extractie onder algemene anesthesie van minimum 8 tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen K 125 niet mag worden geattesteerd, is het honorarium voor toezicht verschuldigd.