VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
01.08.2023 14:47 Leeftijd: 355 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 969: elektronische gegevensoverdracht ambulante prestaties

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen, op 01.08.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat uitvoering geeft aan artikel 53, § 1, eerste, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met name wat betreft de elektronische gegevensoverdracht aan de verzekeringsinstellingen (link naar art. 53 hier).

Ingevolge dit KB moeten artsen, als ze gebruik maken van software die toelaat de gegevens elektronisch over te dragen, voor ambulante prestaties de onderstaande gegevens via een elektronisch netwerk ter beschikking stellen van de verzekeringsinstellingen, indien zij moeten worden opgenomen op het bewijsstuk:

  1. het bedrag van supplementen voor verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering;
  2. het volledige bedrag voor verstrekkingen die terugbetaalbaar zijn door de verplichte verzekering, maar waarvoor de voorwaarden voor een terugbetaling niet zijn voldaan;
  3. het volledige bedrag ten laste van de patiënt voor verstrekkingen die geen aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering;
  4. het bedrag voor materiaal, techniek of instrumentarium dat niet voor de terugbetaling in de verplichte verzekering in aanmerking komt en waarvoor geen nomenclatuurcode bestaat of waarbij de basis verstrekking wel voor terugbetaling in aanmerking komt.

Voor de gegevens zoals bedoeld in 2°, 3° en 4° worden bij verordening pseudocodes ingevoerd door het Verzekeringscomité. Zodra de pseudocode beschikbaar is in de software voor de gegevensoverdracht heeft de arts de verplichting om de bijkomende gegevens over te maken. De te verstrekken bijkomende gegevens zullen, na advies van de bevoegde overeenkomsten- of akkoordencommissie, bij koninklijk besluit worden bekendgemaakt.

De elektronische gegevensoverdracht betreft de facturatie van ambulante prestaties van artsen zowel binnen als buiten de derdebetalersregeling.

Deze elektronische gegevensoverdracht aan de verzekeringsinstellingen is toepasbaar vanaf 1 september 2023. Uiterlijk op 31 augustus 2025 moeten de artsen deze regeling naleven.
De gegevensoverdracht zal dan enkel in uitzonderlijke gevallen nog op papier kunnen gebeuren:

  1. als de facturatie plaatsvindt buiten het kabinet van de arts en de elektronische facturatie technisch onmogelijk is;
  2. in geval van overmacht die de elektronische facturatie onmogelijk maakt;
  3. indien de arts geboren is vóór 2 januari 1956.

Klik hier om het KB van 28.06.2023 (BS 18.07.2023) te raadplegen

Met vriendelijke groet, 

VBS