VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.06.2023 16:03 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 966: nomenclatuurwijzigingen percutane interventionele verstrekkingen

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van anesthesie, cardiologie, chirurgie en radiologie op 03.07.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikelen  12, § 3, (anesthesie) en 34, § 1, (interventionele verstrekkingen) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

In artikel 12, § 3, 2°, wordt de bepaling onder c) als volgt vervangen:
"c) de toepassing van de anesthesietechnieken, het peroperatief toezicht op de algemene toestand van de zieke en het verrichten van alle technische verstrekkingen die nodig zijn om dat doel te verwezenlijken. Enkel de verstrekking 469674-469685 kan bijkomend worden aangerekend indien ze uitgevoerd wordt tijdens een elektrofysiologisch onderzoek met transseptale punctie of tijdens een percutane interventionele verstrekking met transseptale punctie;". (geel gearceerde tekst wordt toegevoegd)

In artikel 34, § 1, a), worden de volgende verstrekking en toepassingsregel ingevoegd na de verstrekking 590236-590240 en de toepassingsregel die erop volgt:
"590295-590306
Percutane sluiting van het linker hartoortje, inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en de gebruikte katheters, exclusief de dilatatiekatheter(s), het occlusiemateriaal, de implantaten en farmaca en de contrastmiddelen, maximum per operatiezitting…………I 2250
De verstrekking 590295-590306 mag gecumuleerd worden met de verstrekking 469674-
469685, op voorwaarde dat deze uitgevoerd wordt door een andere arts-specialist.".

Klik hier om dit koninklijk besluit te lezen

Met vriendelijke groet,

VBS