VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
21.06.2023 07:37 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 964: nomenclatuurwijzigingen radiologie

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 20.06.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad zijn onlangs twee koninklijke besluiten verschenen die wijzigingen aanbrengen in artikel 17, § 1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (radiologie).

  • KB gepubliceerd 06.06.2023:

In artikel 17, § 1, 11° ter, wordt de eerste toepassingsregel na de verstrekking 459955-459966 opgeheven. Daardoor wordt het voorschrijven van de CBCT rotsbeenderen toegankelijk voor huisartsen.

Klik hier om dit koninklijk besluit te lezen

  • KB gepubliceerd 09.06.2023

  1. in de rubriek "7° Osteoarticulair systeem" wordt de betrekkelijke waarde "120" van de verstrekking 455711-455722 vervangen door "110";

  2. in de rubriek "11° bis Nucleaire Magnetische Resonantie" wordt de eerste toepassingsregel van de verstrekking 458975-458986 als volgt vervangen:

    "De verstrekking 458975-458986 is enkel aanrekenbaar bij een onderzoek van het schoudergewricht in geval van een schouderinstabiliteitsyndroom, een preoperatieve stadiëring bij volledige dikte rotator-cuff-scheur of een klinisch vermoeden van partiële rotator-cuff-scheur met normaal RX- en echografie-onderzoek.". (geel gearceerde tekst wordt toegevoegd)


Deze wijzigingen treden in werking op 1 augustus 2023.

Met vriendelijke groet,

VBS