VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
17.03.2023 08:58 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 955: nomenclatuurwijzigingen verstrekkingen cardiologie

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische specialisten voor hartziekten op 17.03.2023


Geachte dokter,

Met ingang van 01.04.2023 treedt een aantal wijzigingen in werking in de verstrekkingen en beeldvorming m.b.t. de cardiologie.
 
Artikel 17ter, A., 5°, (beeldvorming bloedvatenstelsel):

 • De toepassingsregel die volgt op de omschrijving van de verstrekking 464170-464181 wordt als volgt vervangen:
  "Een eventuele angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, een eventuele linker hartkatheterisatie en een eventuele berekening van de linker ventrikelejectiefractie maakt integraal deel uit van deze verstrekking"; (huidige tekst: "Een angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, inbegrepen de linker hart-catheterisatie en de berekening van de linker ventrikel-ejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking behalve bij patiënten waar de medische toestand deze uitbreiding van het onderzoek niet toelaat. Voor deze patiënten wordt de medische motivatie voor het beperken van het onderzoek in het medisch dossier bewaard”)

  Eenzelfde wijziging gebeurt met de eerste toepassingsregel na de omschrijving van de verstrekking 464192-464203.

  De verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 589013-589024 en 589035-589046 op dezelfde dag.


Artikel 20, §1, e, (verstrekkingen cardiologie):

 • de verstrekking 476070-476081 wordt geschrapt;
   
 • na de omschrijving van de verstrekking 476291-476302 wordt de volgende toepassingsregel ingevoegd:

  “De verstrekkingen voor het elektrofysiologisch onderzoek omvatten alle medische verstrekkingen, alle controles en alle verstrekkingen medische beeldvorming op de behandelingsdag, exclusief de medische beeldvorming uit artikel 17 en artikel 17bis. Enkel bij elektrofysiologische onderzoeken waarbij een transseptale punctie wordt verricht, kan de verstrekking 469674-469685 bijkomend worden aangerekend op voorwaarde dat deze verstrekking wordt uitgevoerd door een andere arts-specialist dan diegene die het elektrofysiologisch onderzoek uitvoert.”


Artikel 34, § 1, (interventionele verstrekkingen):

a) in de bepaling onder "a) Vasculaire transluminale percutane behandelingen":

 • worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels na de omschrijving van de verstrekking 589035-589046 ingevoegd:

  “590251-590262
  Digitale coronarografie door hartkatheterisatie die onmiddellijk gevolgd wordt door een percutane coronaire interventie . . . . . I 557
  Alle noodzakelijke manipulaties alsook een eventuele angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, een eventuele linker hartkatheterisatie met of zonder grafische registratie van de drukcurven, en een eventuele berekening van de linker ventrikelejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking.

  590273-590284
  Digitale coronarografie door hartkatheterisatie met minimum twee gefilmde sekwenties per overbrugging die onmiddellijk gevolgd wordt door een percutane coronaire interventie . . . . . I 622
  Alle noodzakelijke manipulaties alsook een eventuele angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, een eventuele linker hartkatheterisatie met of zonder grafische registratie van de drukcurven, en een eventuele berekening van de linker ventrikelejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking.
  De verstrekkingen 590251-590262 en 590273-590284 zijn enkel vergoedbaar, indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "guidelines" van de "European Society of Cardiology".
  In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen, 590251-590262 en 590273-590284 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoont.
  Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.;”
   
 • wordt bepaald dat de verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 niet mogen worden gecumuleerd met de verstrekkingen 589013-589024 en 589035-589046 op dezelfde dag
   
 • wordt de tweede toepassingsregel die volgt op de verstrekking 589035-589046 geschrapt (De verstrekkingen die mogen worden gecumuleerd met een coronarografie mogen worden gecumuleerd met de verstrekkingen 589013 - 589024 en 589035 - 589046 voor zover een coronarografie wordt geattesteerd.);
   
 • wordt in de derde toepassingsregel die volgt op de omschrijving van de verstrekking 589035-589046, het nummer "15" door "30" vervangen en worden de woorden "de coronografie" door de woorden "een nieuwe coronarografie" vervangen (Indien een coronarografie is aangerekend binnen een termijn van 15=>30 dagen vóór de verstrekkingen 589013 - 589024 en 589035 - 589046 mag de => een nieuwe coronarografie die in dezelfde zitting als de verstrekkingen 589013 - 589024 en 589035 - 589046 is uitgevoerd, niet worden aangerekend.);
   
 • wordt bepaald dat de verstrekking 589455-589466 niet mag worden gecumuleerd met de verstrekkingen voor een digitale coronarografie.
   
 • worden in de laatste toepassingsregel van de bepaling onder a) Vasculaire transluminale percutane behandelingen de woorden "verrichte angiocardiografien" vervangen door de woorden "coronarografieën geattesteerd onder de nummers 590251-590262 en 590273-590284". (De verstrekkingen die worden beoogd in dit punt a) mogen niet worden gecumuleerd met de angiografieën voor diagnose of de onderzoeken zonder contrastmiddel tijdens dezelfde vacatie, exclusief de verrichte angiocardiografien => coronarografieën geattesteerd onder de nummers 590251-590262 en 590273-590284.)

b) in de bepaling onder “b) Andere percutane behandelingen”

 • wordt de volgende toepassingsregel ingevoegd na de toepassingsregel die volgt op de verstrekking 589573-589584:

  "De verstrekkingen voor het elektrofysiologisch onderzoek omvatten alle medische verstrekkingen, alle controles en alle verstrekkingen medische beeldvorming op de behandelingsdag, exclusief de medische beeldvorming uit artikel 17 en artikel 17bis. Enkel bij elektrofysiologische onderzoeken waarbij een transseptale punctie wordt verricht, kan de verstrekking 469674-469685 bijkomend worden aangerekend op voorwaarde dat deze verstrekking wordt uitgevoerd door een andere arts-specialist dan diegene die het elektrofysiologisch onderzoek uitvoert."


Klik hier om het KB ter zake te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS