VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
14.03.2023 08:46 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 954: aanrekening transoesofagaal echocardiogram

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie op 14.03.2023


Geachte dokter,

Vanaf 01.04.2023 wordt in artikel 12, § 3, 2°, van de nomenclatuur (honoraria voor anesthesieverstrekkingen) de bepaling onder c) uitgebreid als volgt (geel gearceerde tekst):

"c) de toepassing van de anesthesietechnieken, het peroperatief toezicht op de algemene toestand van de zieke en het verrichten van alle technische verstrekkingen die nodig zijn om dat doel te verwezenlijken. Enkel de verstrekking 469674-469685 kan bijkomend worden aangerekend indien ze uitgevoerd wordt tijdens een elektrofysiologisch onderzoek met transseptale punctie;"

Klik hier om het KB hierover te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS