VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.07.2021 08:16 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 897 : vergoeding voor stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding

verstuurd naar de Nederlandstalige stagemeesters op 22.07.2021


Geachte Stagemeester,
 
Vanaf 22 juli 2021 kunt u, als u voldoet aan de hieronder uiteengezette voorwaarden, een vergoeding aanvragen voor het premiejaar 2020 als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (ASO).
 
U hebt recht op deze vergoeding indien u volgende 3 voorwaarden vervult:

1) U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3 met uitzondering van huisarts, arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde, arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde, arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens, arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

2) U begeleidt als stagemeester of coördinerend stagemeester één of meerdere van volgende stages:

  • een stage in een universitair of niet-universitair ziekenhuis

  • een rotatiestage

  • een extramurale stage

  • een buitenlandse stage

  • een specifieke stage

  • een wetenschappelijke stage.

Opgelet: de vergoeding voor specifieke, wetenschappelijke en buitenlandse stages betalen wordt steeds uitbetaald aan de coördinerend stagemeester.

3) De stagedoende arts(en) die u begeleidt, heeft/hebben:

  • een goedgekeurd stageplan

  • een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.

Bedrag van de vergoeding

Voor het premiejaar 2020 bedraagt de vergoeding 719,75 EUR per kalendermaand en per begeleide arts-specialist. Dat maandelijks bedrag kan proportioneel verminderd worden rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dat een vermindering met 50 %).

Wanneer en hoe moet u uw vergoeding voor stagemeester aanvragen?

Voor het premiejaar 2020 kunt u uw vergoeding aanvragen van 22 JULI 2021 TOT 17 OKTOBER 2021 via de module "Mijn premieaanvragen" van de Riziv webtoepassing MyRiziv.

U kunt zelf aanduiden op welk rekeningnummer de vergoeding moet gestort worden (uw eigen rekeningnummer, dat van het ziekenhuis, enz.).

Na het indienen van uw premieaanvraag ziet u in MyRiziv onmiddellijk het bedrag waarop u volgens de gegevens van de FOD Volksgezondheid recht heeft. Als u niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt u die betwisten binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Richt uw betwisting online tot de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging. Bij deze online betwisting moet u o.a. een bijlage opladen met daarin een overzicht van de door u begeleide artsen-specialisten in opleiding.

Opgelet:

Als u als stagemeester werkzaam bent in een erkende stagedienst in het buitenland, meer specifiek in het “Centre hospitalier de Luxembourg”, is het niet mogelijk uw aanvraag online in dienen. In dit geval kunt u via het e-mailadres artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be een vergoeding aanvragen. Vermeld in uw mail uw naam, uw nationaal nummer, het jaar waarvoor uw de premie aanvraagt, het rekeningnummer en op wiens naam dit rekeningnummer staat.

Met vriendelijke groet,

VBS