VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.01.2021 18:57 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 871 : publicatie akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 25.02.2021


Geachte Dokter,
 
Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2021[1] werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van maandag 25 januari 2021.
 
De artsen die weigeren toe te treden of die slechts gedeeltelijk wensen toe te treden tot het akkoord, moeten  kennis geven van hun beslissing binnen de 30 dagen na de bekendmaking van het akkoord in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. uiterlijk op woensdag 24.02.2021 via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.
 
Artsen die volledig wensen toe te treden tot dit akkoord dienen geen verdere stappen te ondernemen.
 
Het bedrag van het sociaal statuut 2021 voor de artsen bedraagt:

  • € 5.088,58 voor de volledig geconventioneerde artsen-specialisten op voorwaarde dat zij activiteitsdrempel behalen of worden vrijgesteld van de voorwaarde inzake activiteitsdrempel

  • € 2.400,40 voor de volledig geconventioneerde artsen-specialisten en die slechts de verlaagde activiteitsdrempel behalen en voor de artsen-specialisten die gedeeltelijk zijn toegetreden en die de activiteitsdrempel behalen

  • € 6.351,21 voor HAIO’s en ASO’s

Voorwaarden waaronder de gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen,...), voor de ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait):

  1. georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren;

  2. wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt en op uren die normaal gezien schikken voor de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

  3. en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk, gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Worden voor artsen-specialisten beschouwd als bijzondere eisen van de rechthebbende 

  • het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de rechthebbende wordt gevraagd om persoonlijke redenen;

  • de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen die zijn aangevraagd door de behandelend arts;

  • de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur, of op zaterdagen, zondagen of op feestdagen.

Die raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de arts-specialist om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.

Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich opnieuw in de spreekkamer van de arts aan te melden, niet onder de toepassing van de bijzondere eis valt.

In overeenstemming met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt dient de arts de patiënt vooraf in te lichten over de financiële gevolgen van de bijzondere eis die door de patiënt wordt gesteld.

Het VBS-secretariaat

Bijlage:


[1] Zie ook De Arts-Specialist nr. 5 van december 2020