VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
16.07.2020 09:19 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 844 : verkiezingen medische raad en COVID-19

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 16.07.2020


Geachte Dokter,
 
Wegens de COVID-19-crisis zijn bij koninklijk besluit van 03.07.2020 een aantal wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad 14.07.2020).
 
De aanpassingen zijn de volgende:
 
Elektronische procedure

  • De uitgehangen lijsten met kandidaten voor de Medische Raad worden eveneens elektronisch gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor eenieder werkzaam in het ziekenhuis via het interne informaticanetwerk (intranet) van het ziekenhuis.
  • Er mag overgegaan worden tot elektronisch stemmen in zoverre het gebruikte informaticasysteem de nodige veiligheidsgaranties biedt inzake een correcte en geheime stemming.

Duur van het mandaat en vergadering van ziekenhuisartsen
Met het oog op de continuïteit inzake de betrokkenheid van de ziekenhuisartsen bij de besluitvorming in het ziekenhuis tijdens de coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie, kan het mandaat van de medische raad van het ziekenhuis, in afwijking van artikel 19 van dit besluit, verlengd worden op voorwaarde dat de beheerder en de medische raad hiermee instemmen. De medische raad moet met de verlenging van het mandaat instemmen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Aan een medische raad waarvan het mandaat zou zijn verstreken of zou verstrijken tussen 1 maart 2020 en de tiende dag na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van onderhavig besluit (t.t.z. 24.07.2020), wordt, in zoverre nog geen nieuwe medische raad werd verkozen, een uitstel gegund tot en met de tiende dag na de bekendmaking van hetzelfde besluit om de in het eerste lid bedoelde instemming te verlenen alsof de leden van de betrokken medische raad nog in functie waren.

Het mandaat van de leden van de medische raad van het ziekenhuis, dat hier overeenkomstig wordt verlengd, eindigt ten laatste een jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van onderhavig besluit (t.t.z. 14.07.2021).

In afwijking van art 34 § 1 dient de vergadering van ziekenhuisartsen gelet op de coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie niet te worden bijeengeroepen in het jaar 2020, mits de medische raad per aangetekende zending met ontvangstbevestiging verslag uitbrengt van de vervulling van zijn mandaat.

Klik hier voor de publicatie

Met vriendelijke groet,

VBS