VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
15.07.2020 08:56 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 841 : erkenningscommissie klinische infectiologie

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 14.07.2020


Geachte Dokter,

Het ministerieel besluit van 7 mei 2020 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische infectiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2020. (klik hier om dit MB te lezen)

In het kader van de overgangsmaatregelen kan als arts-specialist in de klinische infectiologie worden erkend iedere arts-specialist zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, 1°, van dit besluit die algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam en medisch actief in de klinische infectiologie gedurende de laatste 5 jaren, voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
De aanvrager motiveert zijn aanvraag om erkend te worden met minstens een van de volgende overtuigingsstukken:

  1. een bewijs van een klinische opleiding specifiek gewijd aan de klinische infectiologie, gericht op het verwerven van de eindcompetenties opgesomd in bijlage van dit besluit;
     
  2. een certificaat of diploma van een meerdaagse opleiding in de infectiologie;
     
  3. documentatie van een relevante gecombineerde klinische activiteit in de infectiologie, die onder andere bestaat uit consultaties voor ambulante patiënten, reiskliniek, post-travel kliniek, consulten aan bed bij gehospitaliseerde patiënte, deelname aan de pluridisciplinaire antibioticabeleidsgroep, en beschikbaarheid voor klinische adviezen gevraagd door gezondheidszorgbeoefenaars actief in de ambulante sector;
     
  4. bewijs van actieve deelname aan wetenschappelijke congressen en symposia in het domein van de klinische infectiologie; wetenschappelijke publicaties pertinent voor de klinische infectiologie in tijdschriften met peer-review.

Indien u wenst deel te nemen aan de werkzaamheden van de erkenningscommissie klinische infectiologie stuur dan uw kandidatuur naar Mevr. F. Vandamme via fanny(at)vbs-gbs.org  

Met vriendelijke groet,

Het secretariaat