VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
09.03.2020 11:07 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 775 : FANC : nieuwe technische reglementen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire geneeskunde, de Belgische Vereniging voor Radiologie, de Belgian Association for Radiation Oncology en de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Stomatologie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, op 04.03.2020


Geachte Collega,

In het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2020 werden de technische reglementen m.b.t. stralingsbescherming gepubliceerd. Deze reglementering treedt in werking op 01.03.2020.
 
De nieuwe regelgeving beschrijft o.m. welke informatie patiënten moeten krijgen vooraleer ze een onderzoek of een behandeling met ioniserende straling ondergaan.
Om de kwaliteit en de veiligheid van de onderzoeken en behandelingen te kunnen garanderen, werden de nodige maatregelen vastgelegd of verduidelijkt.
In de nieuwe wetgeving staat bovendien een opsomming van de technieken die aanvaard zijn. Als een arts gebruik wil maken van technieken die (nog) niet in die lijst staan, dan moet hij dat geval per geval motiveren en documenteren. Daarnaast is er ook een lijst opgenomen van technieken die verboden zijn.

Klik hier om de teksten te raadplegen

Inhoudsopgave:

 • Technisch reglement betreffende de opleidingsprogramma's voor de agenten voor de stralingsbescherming, bl. 13037.
 • Technisch reglement houdende de vaststelling van de toekenningsbarema voor activiteiten permanente vorming van de erkende deskundige in de medische stralingsfysica, bl. 13042.
 • Technisch reglement houdende de vaststelling van de modaliteiten van de omschrijving van de organisatie van de medische stralingsfysica, bl. 13045.
 • Technisch reglement houdende de vaststelling van de inhoud en vorm van het activiteitsverslag van de erkende deskundige in de medische stralingsfysica, bl. 13046.
 • Technische reglement houdende diagnostische referentieniveaus in nucleaire geneeskunde, bl. 13048.
 • Technisch reglement houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in de nucleaire geneeskunde, bl. 13049.
 • Technisch reglement houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in radiodiagnose met röntgenstraling en in interventionele radiologie, bl. 13057.
 • Technisch reglement tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de medische jury vermeld in hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, bl. 13079.
 • Technisch Reglement houdende de minimumcriteria waaraan röntgentoestellen bestemd voor niet-therapeutische diergeneeskundige doeleinden dienen te voldoen, bl. 13081.
 • Technische reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling, bl. 13084.
 • Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor PET-scanners voor gebruik in de medische of niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande, bl. 13087.
 • Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor activiteitsmeters voor gebruik in de nucleaire geneeskunde of in de niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande, bl. 13090.
 • Technisch reglement houdende de modaliteiten voor de klinische audits in medisch-radiologische installaties waar medisch-radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een practicus vergund volgens artikelen 64, 66, 67 en 70 van het Besluit Medische Blootstellingen worden uitgevoerd, bl. 13093.
 • Technisch reglement houdende de vaststelling van de stageprogramma's medische stralingsfysica voor radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde, bl. 13094.
 • Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor gammacamera's voor gebruik in de medische of niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande, bl. 13100.
 • Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruikt maakt van röntgenstralen voor eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie, bl. 13105.
 • Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van röntgenstralen voor beeldvorming, bl. 13115.
 • Technisch reglement houdende de modaliteiten en frequenties voor de klinische audits in medisch-radiologische installaties waar medisch-radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd, bl. 13123.


Met vriendelijke groet,
 
VBS