VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
29.06.2017 13:21 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 641: terugbetaling NIPT niet tijdig in Staatsblad

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie en de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen op 29.06.2017


Geachte collega,
 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het koninklijk besluit betreffende de invoering en terugbetaling van de NIPT niet tijdig, d.w.z. op uiterlijk 1 juli 2017, in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Het KB zal wel (retroactief) in werking treden op 01.07.2017.
 
Het KB stipuleert dat, om terugbetaalbaar te zijn, de NIPT moet geaccrediteerd zijn. De auditeur, BELAC, is niet bij machte tijdig te auditeren, zodat op dit ogenblik alleen zeven van de acht CME’s geaccrediteerd zijn voor de NIPT. Buiten die 7 CME’s is er geen enkel ander laboratorium dat een geaccrediteerde NIPT heeft, met als gevolg dat de patiënten alleen in die zeven CME’s een terugbetaling kunnen verkrijgen (cf. PS[1]).
 
Dit werd zowel vorige donderdag, 22.06.2017, aan het kabinet als aan de vergadering van de medicomut van 26.06.2017 gemeld.
Alle collega’s die de NIPT aanbieden, merken de laatste dagen een belangrijke daling van het aantal NIPT-aanvragen, ongetwijfeld omdat de zwangere vrouwen wachten op de datum van 1 juli 2017, die de terugbetaalbaarheid zou realiseren.
 
Tenzij de minister een mirakeloplossing vindt om ook niet-geaccrediteerde testen te doen terugbetalen, zal het voor honderden zwangere vrouwen een zware ontgoocheling betekenen dat het honorarium van € 260 voor hun test helemaal niet terugbetaald kan worden, tenzij de test verricht wordt in één van de 7 CME’s waar de NIPT al een BELAC-accreditering verwierf.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr. Marc Moens

 


[1] P.S. Hoewel die 7 CME ‘s alvast een ISO-accreditatie hebben voor hun NIPT (voorwaarde onder §5, 3° van artikel 33bis van de nomenclatuur), voldoen zij sensu stricto niet aan alle eisen die in artikel 33bis worden gesteld. Het WIV (cf. §5, 5°) voert immers (nog) geen controles uit voor de NIPT.  
 
"Artikel 33 bis K.B. 7.6.2007" (in werking 1.8.2007)
"§ 5. Om de in § 1 vermelde verstrekkingen te mogen aanrekenen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan :" [ook de nieuwe onderafdeling C)]
(“1° ….. 2°…)
 
"3° De verstrekkingen moeten uitgevoerd zijn in een laboratorium dat een ISO 15189 accreditatie of een accreditatie volgens een gelijkwaardige laboratoriumnorm bezit voor de uitgevoerde verstrekkingen;"
 
"4° Het laboratorium moet het bewijs kunnen voorleggen van deelname aan interne en externe kwaliteitscontroles die voldoen aan nationale of internationale kwaliteitsnormen;"
 
"5° Het laboratorium verbindt zich ertoe zich vanaf 1 augustus 2007 te onderwerpen aan de controles uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)"