VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
10.05.2017 09:53 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: AGENDA

La sécurité nucléaire : les leçons du passé et les défis futurs / Nucleaire veiligheid: de lessen uit het verleden en de uitdagingen voor de toekomst! - 10/05/2017

Conseil Supérieur de la santé Hoge Gezondheidsraad


La sécurité nucléaire :  les leçons du passé et les défis futurs / Nucleaire veiligheid: de lessen uit het verleden en de uitdagingen voor de toekomst!

10/05/2017

Lieu / Plaats : Tour du Midi - Zuidertoren - Brussels

Het voorlopig programma van 10 mei 2017 - Le programme du 10 mai 2017 

12.30 u.: Onthaal, broodjes en koffie              
             Accueil, sandwiches et café 

13.00 u.: Verwelkoming, inleiding door prof. Jean Nève, 
             voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad             
             Mot de bienvenue, introduction, Prof. Jean Nève, 
             président Conseil Supérieur de la Santé

13.30 u.: Inleiding van het thema, dr. Patrick Smeesters,  
             voorzitter van het domein "Ioniserende stralingen" bij de HGR  
             Introduction du thème, Dr Patrick Smeesters, 
             président de la section « Rayonnements Ionisants »  au CSS 

13.40 u.: Presentatie / Présentation  
              "A Civil Society evaluation of Emergency Prepared & Response         
             arrangements in European Union and in Belgium",  
             Nadja Zelenzki, NTW               

14.20 u.: Presentatie "Accès à l’information et à l’expertise pour le citoyen           
             concerné et démarche participative dans le contexte d’un
             accident nucléaire" 
             ("Toegang tot informatie en expertise voor de betrokken burger en
              inspraak in de context van een nucleair ongeval"), 
             Gilles Hériard-Dubreuil, onderzoeker in de humane wetenschappen en
             actief in het veld  (titel nog te bevestigen) 

15.00 u.: Voorstelling van het advies van de HGR over 
              "Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het 
              post-Fukushimatijdperk: Rampenplanning" en de opvolging 
              ervan tot op vandaag  
              
               Présentation de l’avis du CSS sur 
              « Accidents nucléaires, environnement et santé après Fukushima : 
              planification d’urgence » et du suivi donné à ce jour 

              Prof. G. Eggermont, voorzitter van de werkgroep: 
              algemene en technische samenvatting - 
              Dr. P. Smeesters, voorzitter van het domein "Ioniserende stralingen":
              la dimension santé et les mesures proposées (de dimensie gezondheid 
              en voorgestelde maatregelen)


15.40 u.: Koffiepauze / Pause-café

16.00 u.: Rondetafelgesprek met de sprekers, ingeleid door een Europees expert,              Pierre Kockerols en een journalist (namen nog te preciseren) 
             Table ronde et discussion générale avec les orateurs, introduite par un
             expert européen, Pierre Kockerols et un journaliste  (noms à préciser)

17.00 u.: Receptie Simultane vertaling Nederlands, Frans en Engels is voorzien.                  Inschrijven U kunt zich gratis inschrijven via deze link. 
             Réception

Deadline inschrijvingen is 28 april 2017. 
Dernier jour d'inscription le 28 avril 2017. 

L'accréditation est demandée.
Accreditatie is aangevraagd.

Inschrijven :
Website: