VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
13.05.2016 09:51 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 569: hervorming GGZ & project 'art. 107'

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Psychiatrie op 13.05.2016


Geachte collega,
 
In toenemende mate krijgen we van onze leden, psychiaters, vragen over de evoluties binnen de geestelijke gezondheidszorg in brede zin en naar de ontwikkelingen in het project 107 in concreto. Dit betreft o.m. het waarborgen van de vergoeding voor psychiaters binnen de outreach-projecten (functie 2) en de implicaties van de intensivering van zorgprogramma’s (bevriezing bedden met behoud personeel om tot hogere patiënt/staf ratio te komen) in psychiatrische ziekenhuizen (functie 4). Ook krijgen we heel wat vragen betreffende de juridische positie en verantwoordelijkheid van psychiaters werkzaam in 2B-teams.
 
Deze vragen zijn o.i. zeer terecht en de blijvende onduidelijkheid hieromtrent baart ons zorgen. Vandaar dat wij – de BVAS en de Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren-Specialisten in de Psychiatrie (VBS) – hierover op 3 mei jl. gezamenlijk een gesprek zijn aangegaan op het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block. Hoewel er ons verzekerd werd dat de verloning binnen functie 2 voor de psychiaters verzekerd zou blijven, zijn er nog heel wat onduidelijkheden. We drongen bij het kabinet aan op verdere verduidelijking.
 
We vernamen ook dat er recent een (federaal) Overlegorgaan Volwassenen GGZ werd opgericht, met vertegenwoordigers uit de sector, dat als opdracht heeft om, via werkgroepen, het verdere beleid o.m. betreffende de hogervermelde thema’s voor te bereiden. We betreuren het ten zeerste dat wij, als vertegenwoordigers op het vlak van beroepsuitoefening van de meerderheid van de Belgische psychiaters, niet werden gesolliciteerd voor deelname aan dit nieuwe overlegorgaan. We richtten dan ook een brief aan de minister met de vraag om de vertegenwoordiging in dit overlegorgaan te herbekijken.
 
We wensten u van deze acties op de hoogte te brengen en zullen u, bij nieuwe ontwikkelingen, uiteraard op de hoogte brengen.
 
Collegiale groet,
 
Dr. Marc Moens
Secretaris-Generaal VBS
Ondervoorzitter BVAS
 
Prof. Dr. Geert Dom
Voorzitter Belgische Beroepsvereniging Geneesheren-Specialisten in de Psychiatrie (VBS)

Dr. Eric Debersacques,
Voorzitter Commissie Psychiatrie BVAS
 
Martine Bogaert, juriste,
Directeur Afdeling  Oost- en West Vlaanderen, BVAS