VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
04.04.2016 08:40 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 564: wijziging aanvraagformulieren voor verzekeringstegemoetkoming tandheelkundige protheses

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van de geneesheren-specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie op 04.04.2016


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 04.04.2016 is een ministerieel besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de bijlagen 57 en 58 bij de verordening van 28.07.2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994.
 
Concreet gaat het om de formulieren “Aanvraag om tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in afwijking op de leeftijdsgrenzen van 50 jaar” en “Aanvraag om tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor vervroegd vernieuwen van de prothese of uitzonderlijk vervangen van de basis”.
 
Klik hier om het ministerieel besluit met de modelformulieren te downloaden.
 
Deze verordening treedt in werking op 01.06.2016.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS