VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.03.2016 08:41 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 561: reactie BeCEP n.a.v. KCE-rapport over spoeddiensten in België

verstuurd naar de leden van de Belgian College of Emergency Medicine (BeCEP) op 30.03.2016


Geachte Collega,
 
BeCEP (Belgian College of Emergency Physicians) bevestigt de conclusie van het KCE dat het onmogelijk is om het vermeende oneigenlijk gebruik van spoedgevallen vast te stellen, laat staan te kwantificeren en dat alle speculaties daaromtrent dan ook ongegrond zijn. BeCEP ondersteunt bijgevolg de conclusie dat de focus voor de toekomst niet moet gelegd worden op het verminderen van het aantal patiënten dat spoedgevallenzorg nodig heeft, maar op de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem voor de niet-planbare zorg. Dit systeem moet een betere hulpverlening aan de patiënt mogelijk maken en de archaïsche echelonnering en barrières overstijgen, door echte samenwerkingsverbanden te creëren tussen professionals met noodzakelijkerwijs verschillende competenties.
 
Verdere rationalisering moet mogelijk zijn door schaalvergroting in de regio's die zich daartoe lenen en afstemming met de workload tijdens de wachtdiensten van de huisartsen. Om dit laatste te bereiken zullen alle neuzen in dezelfde richting moeten wijzen en zijn er ingrepen noodzakelijk in het zorglandschap, waarbij veel meer sectoren dan alleen de spoedgevallendiensten betrokken zijn. De versnippering van de bevoegdheden in deze materie tussen de federale overheid en de gemeenschappen ten gevolge van de 6de staatshervorming zal dergelijke ingrepen niet eenvoudiger maken. Ook dat wordt een bijzondere uitdaging.
 
De zorginstellingen, huisartsen en spoedartsen voeren momenteelonderhandelingen om een afsprakenplan op te stellen dat de toekomst moet voorbereiden. Om deze onderhandelingen, die momenteel in een zeer constructieve sfeer verlopen, niet te hypothekeren, zal BeCEP zich aan de afspraak houden om hier voorlopig inhoudelijk niets over mee te delen.
 
De definitieve beoordeling over de opbouw van de studie en de evaluatie van de antwoorden op de vele vragen die de sector zelf wenst beantwoord te zien, kunnen pas gebeuren nadat onze experten kennis hebben genomen van het volledige rapport.  Wij houden u hiervan op de hoogte.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr. Jan Stroobants,
Voorzitter BeCEP