VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
28.01.2016 11:38 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 546: publicatie akkoord geneesheren-ziekenfondsen in Belgisch Staatsblad 27.01.2016

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 28.01.2016


Geachte Dokter,
 
Het op 22 december 2015 afgesloten akkoord geneesheren-ziekenfondsen is op woensdag 27 januari 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. U vindt de volledige tekst als bijlage.
 
Indien u niet wenst toe te treden tot het akkoord of indien u slechts gedeeltelijk wenst toe te treden moet u uiterlijk op 26 februari 2016 het RIZIV daarvan op de hoogte brengen.
 
U kunt dit doen

 1. per aangetekende brief te richten aan het RIZIV (poststempel geldt als bewijs)
  U vindt de modelbrieven voor deconventionering of gedeeltelijke conventionering via de hyperlinks onderaan in deze mail.
   
 2. via de nieuwe beveiligde RIZIV-webapplicatie in MyRiziv

 
Het toekennen van het sociaal statuut wordt afhankelijk gemaakt van een aantal voorwaarden, waaronder het bereiken van een activiteitsdrempel. Het desbetreffende KB moet nog gepubliceerd worden, maar zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 uitwerking hebben.
 
Om met kennis van zaken te kunnen beslissen of u al dan niet tot het akkoord toetreedt, geven we u hieronder schematisch de verschillende mogelijkheden weer.
 

De volledig geconventioneerde arts die:

Bedrag sociaal statuut

 
 • de activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt
 

€ 4.790,23

 
 • de verlaagde activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt
 

€ 2.259,67

 
 • de verlaagde activiteitsdrempel niet behaalt
 

€ 0

De gedeeltelijk geconventioneerde arts die:

Bedrag sociaal statuut

 
 • de activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt
 

€ 2.259,67

 
 • de activiteitsdrempel niet behaalt
 

€ 0


In het ontwerp van koninklijk besluit dat thans voorligt, wordt er geen melding gemaakt van een verlaagde activiteitsdrempel voor gedeeltelijk geconventioneerde artsen.
 
Het sociaal statuut kan slechts toegekend worden aan de artsen die gedurende het volledige jaar zijn toegetreden tot het akkoord en effectief een activiteit hebben uitgeoefend.
 
Uitzonderingen wat het volledige jaar toetreding betreft zijn voorzien voor artsen die:

 • voor eerst toetreden tot het akkoord bij de toekenning van hun eerste RIZIV-nummer
 • overlijden of met wettelijk pensioen gaan
 • een stage lopen in het buitenland in het kader van een goedgekeurd stageplan

Worden geacht een effectieve activiteit hebben uitgeoefend, de artsen die tijdens het jaar waarop de aanvraag voor het sociaal statuut betrekking heeft:

 • prestaties hebben verricht
 • en in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft de activiteitsdrempel hebben bereikt.

Worden geacht niet te voldoen aan de voorwaarde van effectieve uitoefening van een activiteit, de artsen die in het jaar waarop de aanvraag van het sociaal statuut betrekking heeft het voorwerp hebben uitgemaakt voor een periode van meer dan 15 dagen van een definitief geworden beslissing tot het verbod op uitoefening van de geneeskunde.

 • van het Comité van de DGEC
 • van de Orde der Artsen
 • van een rechter

Worden niet onderworpen aan de activiteitsdrempel, de artsen die in het referentiejaar:

 • de basisopleiding tot arts volgen
 • een opleiding volgen in het kader van een goedgekeurd stageplan
 • minder dan 5 jaar beschikken over een RIZIV-nummer

De activiteitsdrempel wordt verminderd volgens de breuk x (= aantal inactiviteitsdagen) / 222

 • in geval van ziekte, arbeidsongeval en beroepsziekte
 • in geval van zwangerschapsverlof
 • in geval van vaderschapsverlof


Met vriendelijke groet,
 
Het VBS-secretariaat

Bijlagen