VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
25.06.2019 13:14 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 745 : wijzigingen nomenclatuur genetische onderzoeken vanaf 01.07.2019

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Pathologische anatomie en van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische biopathologie, op 25.06.2019


Geachte dokter,
 
Bij koninklijk besluit van 17.05.2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 05.06.2019, wordt met ingang van 01.07.2019 een art. 33ter ingevoegd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Dit bevat alle moleculaire testen die zijn gecorreleerd met een bepaalde behandeling. Aldus vindt een verschuiving plaats tussen art. 33bis en art. 33ter.
 
Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen
 
Het KB omvat twee bijlagen, waarvan de eerste de verstrekkingen van het nieuwe lid van art. 33 omvat. De verstrekkingen gaan vergezeld van diverse diagnose- en toepassingsregels. Het uitvoerende labo moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten (ISO 15189 accreditatie, deelname kwaliteitscontroles Sciensano). Met een apart KB wordt het remgeld vastgesteld. Het is gelijk aan dat van de artikels 24bis, 32, 33 en 33bis (8,68 euro)[1].
 
De tweede bijlage bij het KB bevat een opsomming van de persoonsgegevens die in het kader van de verstrekkingen van art. 33ter zullen moeten worden geregistreerd. Er wordt ook telkens een rechtvaardiging gegeven waarom het noodzakelijk is deze gegevens bij te houden.
Het betreft gegevens m.b.t. het type registratie (registratiecode van de verstrekking), m.b.t. tot de patiënt (rijksregisternummer), m.b.t. voorschrijvende arts en laboratorium (RIZIV-nummer), en ten slotte gegevens m.b.t. de collecte (voorschrijfdatum, datum afname, staal ID, type staal, testnaam en testresultaat (generieke interpretatie, bv. ‘activerende mutatie’ of ‘geen activerende mutatie’)).
De persoonsgegevens zullen tot 30 jaar na het overlijden van de betrokken patiënt moeten worden bewaard.
 
De verstrekkingen van art. 33ter zijn algemene codes die zijn opgedeeld in 3 niveaus volgens complexiteit (B1800, B3000 en B4000). Welke van de nieuwe nomenclatuurcodes voor een specifieke test met pseudocode in een specifieke indicatie mogen worden aangerekend, is terug te vinden in punt C van hoofdstuk VIII van het KB van 01.02.2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Dit punt C kan maandelijks bijgewerkt worden via Ministerieel Besluit.

Het bewuste hoofdstuk VIII wordt ingevoegd bij een koninklijk besluit dat ook in het Staatsblad van 5 juni is verschenen en dat u via deze hyperlink vindt.

In ditzelfde besluit worden ook de gewijzigde modellen van machtigingen a’, b, d en e gepubliceerd.
 
Overgangsmaatregel
 
Voor de periode tussen de datum van de aanvraag tot accreditatie en het verkrijgen van de accreditatie voor de nieuwe prestatie kan het uitvoerende laboratorium de reeds uitgevoerde prestaties factureren. Om van de overgangsmaatregel gebruik te kunnen maken, moet de accreditatie gevraagd worden binnen de 3 maanden na het in werking treden van het nieuwe KB (dus uiterlijk op 30.09.2019) en verkregen worden binnen de 12 maanden na het in werking treden van het nieuwe KB (uiterlijk 30.06.2020).
 
Daarnaast treedt vanaf 01.07.2019 eveneens de NGS-conventie in werking, waartoe 10 laboratoriumnetwerken zijn toegetreden. De overeenkomst voorziet in de terugbetaling van NGS-testen voor de analyse van biomerkers met bewezen klinische utiliteit voor vaste tumoren en hematologische aandoeningen. De biomerkers zijn raadpleegbaar via volgende links:
 
Vaste tumoren:
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/next_generation_sequencing_bijlage2.pdf
Hematologische aandoeningen:
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/next_generation_sequencing_bijlage3.pdf/
 
De 2 lijsten vermelden eveneens de indicaties waarvoor een NGS-test vergoed kan worden indien de voor die indicatie vereiste biomerkers onderzocht worden. Per NGS-test is een totale tegemoetkoming van 350 EUR voorzien. Om aan dit bedrag te komen, wordt een toeslag toegevoegd bovenop de toegekende honoraria onder artikel 33bis en/of artikel 33ter voor de onderzochte biomerkers. Voor de biomerkers waarvoor geen verstrekking in artikel 33bis of artikel 33ter is voorzien, bedraagt de toeslag 350 EUR.
 
De vergoeding bestaat uit twee stappen:

  1. Het laboratorium moet een tegemoetkoming aanvragen voor de biomerkers die onder art. 33bis en/of art. 33ter van de nomenclatuur vallen. Voor verstrekkingen onder art. 33ter moet de test eerst worden geregistreerd in de online registratietool PITTER.
  2. Per NGS test wordt bepaald wat de toeslag is om tot een totaal van 350 € te komen bovenop de tegemoetkomingen onder artikel 33bis en/of artikel 33ter. Het totale bedrag van de toeslagen voor alle NGS testen van het NGS-netwerk in een periode van 6 maand wordt door het RIZIV overgemaakt aan het NGS-netwerk.

Er kan enkel een toeslag worden betaald als het laboratorium een volledige registratie van de NGS-gegevens heeft ingediend op het HealthData platform. Om een volledige en eenvoudige registratie van de NGS-test mogelijk te maken, is bij HealthData een registratietool ontwikkeld volgens het “only once” principe. Het Kankercentrum (Sciensano) beheert dit NGS-register voor de volledige looptijd van de conventie en omvat momenteel enkel een VCF-bestand[2] en een aantal administratieve data. Het zal in de nabije toekomst ook een gestandaardiseerd testrapport met onder andere de interpretatie van de mutaties bevatten. De zogenaamde ‘actionable’ mutaties worden na validatie door het Kankercentrum door HealthData doorgestuurd naar het Kankerregister.
De conventie geldt voor 3 jaar dus t.e.m. 30.06.2022.
 
Ziekenhuizen die zich nog niet bij een NGS-netwerk hebben aangesloten kunnen dit nog doen via de opmaak van een SLA die aan het RIZIV wordt bezorgd door de administratief verantwoordelijke van het NGS netwerk.
 
Tenslotte kregen recent alle ziekenhuizen met een erkende borstkliniek de mogelijkheid om toe te treden tot een ‘GEP’ (gene expressing profiling) pilootstudie. Het RIZIV betaalt 1500 euro per test terug (1300 testen voorzien) en er is nog een verlaagde terugbetaling van 350 euro voor 142 bijkomende testen. Aan iedere borstkliniek zal een quotum worden toegekend. De beslissing tot het aanvragen van een ‘GEP’ test wordt genomen door de MOC. Doelgroep zijn vroeg stadium borstkankerpatiënten, eerste diagnose, maximaal 3 aangetaste lymfeknopen, een tumorgrootte van hoogstens 5 cm, HER2- en ER en/of PR positief. De beroepsvereniging pathologie raadt ten zeerste aan om deze overeenkomst te ondertekenen. Tot heden wordt de kost van deze test door de patiënt gedragen. Doel van de test is minder patiënten aan chemotherapie bloot te stellen.
 
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS

 


[1] KB van 17.05.2019  tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 55091 (BS 05.06.2019).

[2] Virtual Contact File