VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 26: Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen

Van kracht vanaf 13.03.2002, tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 tot 5 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.3.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 26 (Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 513 van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1 (opgeheven vanaf 01.11.2013 - BS 11.10.2013)


VRAAG

Mag het bijkomend honorarium voor dringende technische verstrekkingen worden vergoed voor verstrekkingen inzake tandverzorging?

ANTWOORD

Het bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen komt voor onder hoofdstuk V, afdeling 13 - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. Er moet evenwel worden vastgesteld dat in de daarop volgende opmerkingen nader wordt gezegd dat voor sommige verstrekkingen van een ander hoofdstuk, ten deze hoofdstuk IV Verlossingen, geen bijkomend honorarium wordt vergoed. Hieruit kan worden afgeleid dat die vergoeding mag worden verleend voor de technische verstrekkingen van andere hoofdstukken die niet met name zijn uitgesloten. Derhalve kan de tandverzorging gerangschikt onder hoofdstuk III gewone geneeskundige hulp, hoewel daaraan sleutelletter L is toegewezen, ook aanleiding geven tot het vergoeden van het bijkomend honorarium wanneer aan de maatstaven inzake spoed en onvoorzien karakter is voldaan.

INTERPRETATIEREGEL 2


VRAAG

Tijdens een bezoek aangevraagd overdag maar door een geneesheer, om persoonlijke redenen, verricht 's avonds of 's nachts, dienen bovendien bepaalde dringende technische verstrekkingen te worden verricht.

Geven deze technische verstrekkingen aanleiding tot de betaling van het bijkomend honorarium dat voorzien is in artikel 26 van de nomenclatuur?

ANTWOORD

Aangezien het bezoek als een bezoek overdag moet worden beschouwd, moeten de te dier gelegenheid verleende technische verstrekkingen normaal op dezelfde manier worden beschouwd als het bezoek in de loop waarvan ze zijn verricht.

Ze mogen des te minder als dringende verstrekkingen worden beschouwd, daar het precies de late aankomst van de geneesheer is - en niet de late oproep van de zieke - welke de late uitvoering ervan tot gevolg heeft gehad.

INTERPRETATIEREGEL 3


VRAAG

Bijkomend honorarium voor dringende spoed voor een technische verstrekking verricht door een in artikel 10, § 2 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bedoelde stagedoende geneesheer, onder de in artikel 1, § 4ter, 1, laatste lid van evengenoemde nomenclatuur vastgestelde voorwaarden. De technische verstrekking wordt tegen 75 pct. van haar waarde aangerekend.

ANTWOORD

De berekening van het bijkomend honorarium moet geschieden op basis van de betrekkelijke waarde van de verstrekking, verminderd tot 75 pct.

Voorbeeld:

75 pct. van de betrekkelijke waarde K 25 = K 18,75

Bijkomend honorarium : 599631 - 599642 K 20.

Indien verscheidene verstrekkingen worden verricht, wordt het bijkomend honorarium berekend op de som van de aan elke van die verstrekkingen toegekende betrekkelijke waarde, verminderd tot 75 pct.

Voorbeeld:

75 pct. van (K 120 + K 18) = K 103,5

Bijkomend honorarium : 599572 - 599583 K 80.

INTERPRETATIEREGEL 4


VRAAG

Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen wanneer sommige verstrekkingen een betrekkelijke waarde K hebben en andere N.

ANTWOORD

In artikel 26, § 1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen worden tegelijkertijd betrekkelijke waarden met de sleutelletters K en N opgesomd, en in datzelfde artikel, § 7, wordt bepaald dat in geval van menigvuldige, dringend verrichte verstrekkingen bij een zelfde zieke, de som van de voor elke verstrekking bepaalde honoraria de basis is voor het berekenen van het bijkomend honorarium.

van het bijkomend honorarium. Wanneer derhalve verstrekkingen in K en N samen in rekening worden gebracht, is het voor het bepalen van het bijkomend honorarium, aangewezen de betrekkelijke waarde van N om te zetten in K, door de betrekkelijke waarde van N met 0,6 te vermenigvuldigen.

Voorbeeld:

Verstrekkingen:

K 40 + K 20 + N 25 + N 15

(K 40 + K 20) + (N 25 + N 15) x 0,6.

Wanneer verstrekkingen met een betrekkelijke waarde in K worden verricht en andere met een betrekkelijke waarde in I, moet dezelfde berekeningswijze worden gebruikt omdat I en N als gelijkwaardig worden beschouwd.

INTERPRETATIEREGEL 5


VRAAG

Hoe dienen de beschikkingen van artikel 26, §§ 6 en 7, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen te worden toegepast, wanneer 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag dringend verstrekkingen met remgeld en zonder remgeld worden verricht?

ANTWOORD


Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende moet worden berekend op de som van de verstrekkingen gerangschikt onder de gewone geneeskundige hulp en van het desbetreffend bijkomend honorarium.

Het bedrag van de te verlenen vergoeding wordt verkregen door van het totaal bedrag van de honoraria het bedrag van het aandeel van de rechthebbende af te trekken. Voorbeelden:

Een verzekerde die geen recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, ondergaat de volgende verstrekkingen:

a) 3 niet heelkundige verstrekkingen gerangschikt in artikel 3, § 1, van de nomenclatuur:

K 15

K 6

K 6

Honorarium van de geneesheer:

Voor de verstrekkingen: K 15 + K 6 + K 6 = K 27.

Bijkomend honorarium: K 40

Totaal : K 27 + K 40 = K 67.

Persoonlijk aandeel van de rechthebbende:

((K15 + K6 + K6)/4) + (K40/4) = (K67/4)

Vergoeding van de verzekering:

K67 - (K67/4)

b) 3 niet-heelkundige verstrekkingen van artikel 3, § 1, + 2 verstrekkingen gerangschikt in artikel 14 van de nomenclatuur:

K 15

K 6

K 6

K 225

K 180

Honorarium van de geneesheer:

Voor de verstrekkingen:

K225 + (K180/2) + K15 + K6 + K6 = K342

Bijkomend honorarium: K 150.

Totaal: K 342 + K 150 = K 492.

Persoonlijk aandeel van de rechthebbende:

((K15 + K6 + K6)/4) + (K40/4)

(d.w.z. het bijkomend honorarium dat overeenstemt met de som van de gewone geneeskundige hulp) = (K67/4)

Vergoeding van de verzekering:

K492 - (K67/4)

Er dient in herinnering te worden gebracht dat het bijkomend honorarium waarin is voorzien onder hoofdstuk V, afdeling 13, van de nomenclatuur, alleen maar wordt vergoed voor de verstrekkingen die 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag dringend moeten worden verricht.