VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 24: Klinische biologie

 

Geldig vanaf 13.03.2002, tenzij anders bepaald.

De voornoemde interpretatieregels zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.3.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 24 (Klinische biologie), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 511 van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. 

INTERPRETATIEREGEL 1


VRAAG

Opzoeken van albumine en glucose in de urine.

ANTWOORD

Het kwalitatief opzoeken van de albumine of glucose in de urine is nooit opgenomen geweest in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Dat opzoeken is altijd geacht deel uit te maken van de raadpleging van de geneesheer. Voor die verstrekking is dus generlei vergoeding verschuldigd, ongeacht of ze door een geneesheer dan wel door een apotheker is verricht.

INTERPRETATIEREGEL 2 (idem art. 20a IR 2)


VRAAG


Mag een verzekeringstegemoetkoming worden toegestaan voor doseringen die op de nierdialysevloeistof worden verricht om de werkelijke concentratie in het water van calcium en andere ionen te controleren?

ANTWOORD

Die doseringen moeten worden beschouwd als kosten voor het op gang brengen van de dialyse en zijn gedekt door de tegemoetkoming voorzien voor de dialyseverstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 3


VRAAG

Cytologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van een punctie van de milt of van een punctie van een lymfeklier.

ANTWOORD

Het cytologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van een punctie van de milt of van een lymfeklier moet worden getarifeerd onder nr. 553055 - 553066 Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) B 1000

INTERPRETATIEREGEL 4


VRAAG

Welke technische voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een verstrekking inzake klinische biologie die het doseren van een substantie impliceert, aan de verzekering mag worden aangerekend?

ANTWOORD

Om een verstrekking inzake klinische biologie die het doseren van een substantie impliceert, aan de verzekering te mogen aanrekenen, moet men een techniek voor het doseren daarvan correct hebben toegepast, zelfs als men zich in bepaalde gevallen buiten de detectiedrempel van de aangewende techniek bevindt en de substantie niet meetbaar is.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Onder welk codenummer moet het meten van de zuurstofsaturatie van hemoglobine worden geattesteerd?

ANTWOORD

De verstrekking 540536 - 540540 Meten van de 02-saturatie van hemoglobine (met uitsluiting van iedere berekening) (Maximum 1) Klasse 8 ... B 100 mag worden geattesteerd op voorwaarde dat het gaat om een directe analyse van de bloedgassen in vitro.

Deze verstrekking mag meerdere malen per dag worden geattesteerd. Het meten van de zuurstofsaturatie van hemoglobine door transcutane oxymetrie is niet opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en mag niet worden geattesteerd. 

INTERPRETATIEREGEL 6 (van kracht sinds 01.02.2000)

VRAAG

Mogen de volgende verstrekkingen worden aangerekend in het kader van de verplichte ziekteverzekering en uitkeringen:

In microbiologie: “550911-550922: Opsporen van Neisseria Gonorrhea door een techniek van moleculaire amplificatie”;

“550933-550944: Opzoeken van nucleinezuur van Mycobacterium tuberculosis in een respiratoir monster positief voor zuurvaste bacteriën, na microscopisch onderzoek of kweek in vloeibare voedingsbodem; In immuno-hematologie en niet infectueuze serologie”

“556452-556463: Aanvullende bepaling van HLA groepen DR en DQ (hoge resolutie) met een moleculair biologische techniek bij een kandidaat voor allogene niet familiale beenmergtransplantatie in geval van compatibele donor met HLA groepen DR en DQ (lage resolutie)”.

ANTWOORD

De verstrekkingen 550911-550922, 550933-550944 en 556452-556463 geven recht op een terugbetaling in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vanaf 1 februari 2000.

 

INTERPRETATIEREGEL 7 (Staatsblad : 26.11.2021 - inwerkingtreding : 01.04.2021)

VRAAG

Volgens diagnoseregel 155 kan de 25-hydroxyvitamine D bepaling in de meeste gevallen slechts één keer worden aangerekend. Kan in de uitzonderlijke situaties van chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) de dosering van 25-hydroxyvitamine D drie maal per jaar via de verstrekking 434490-434501 en drie maal via de verstrekking 559311-559322 worden aangerekend ?

ANTWOORD

Neen, de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mogen in de situaties van chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) samen maximaal 3 maal per kalenderjaar worden aangerekend.