VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 23 (Fysiotherapie – Toepassingsregels)

Van kracht vanaf 13.03.2002

INTERPRETATIEREGEL 6 (van kracht van 17.01.2005 tot 31.12.2011) (opgeheven) idem art. 22 IR 6

VRAAG

Mogen tijdens eenzelfde pluridisciplinaire revalidatiebehandeling de verstrekkingen 558810 - 558821 Pluridisciplinaire revalidatie met een behandelingsduur van 60 min. per zitting .... K 30 en 558832 - 558843 Pluridisciplinaire revalidatie met een behandelingsduur van 120 min. per zitting .... K 60 worden gecombineerd voor eenzelfde aandoening van de limitatieve lijst van artikel 23, § 11, van de nomenclatuur ?

Bij voorbeeld: bij plaatsing van een totale heupprothese is het in de onmiddellijke postoperatieve fase vaak onmogelijk om twee uur intensief te revalideren en stelt men voor de eerste dagen een verstrekking 558810 - 558821 K 30 aan te rekenen.

ANTWOORD

Indien de arts van oordeel is dat een patiënt met een aandoening in de limitatieve lijst als type K 60 gecatalogeerd en ook als dusdanig genotificeerd aan de adviserend geneesheer op een gegeven moment of zelfs voor de ganse reeks geen behandeling van (minstens) 120 minuten behoeft of er niet toe in staat is, mag de verstrekking 558810 - 558821 K 30 aangerekend worden voor zover deze pluridisciplinaire therapie nog minstens 60 minuten duurt en ook aan de andere voorwaarden betreffende de betrokken disciplines en aangewende technieken is voldaan. Het totaal van deze combinatie K 30 en K 60-behandelingen mag het maximum aantal behandelingen vermeld voor de aandoening in de limitatieve lijst niet overschrijden.

INTERPRETATIEREGEL 7 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 7

VRAAG

Wat is een aandoening van het perifeer zenuwstelsel zoals vermeld onder code 201 A van de limitatieve lijst van artikel 23, § 11, van de nomenclatuur ? Moet er een EMG zijn met positief pathologiebewijs of volstaat de klinische symptomatologie?

ANTWOORD

De nomenclatuur bevat geen lijst van de mogelijke letsels. Het moet wel gaan om een ernstig letsel dat niet afdoende kan gerevalideerd worden met een monodisciplinaire behandeling 558795 - 558806 Revalidatie die behalve oefentherapie..... K 20.

Het medisch dossier dient alle nodige bewijzen te bevatten (intake-onderzoek, teambespreking met alle revalidatie-medewerkers, diagnose-bewijzen, enz.). De gegevens van een klinisch onderzoek alleen volstaan dus niet. 

INTERPRETATIEREGEL 8 (van kracht sinds 17.1.2005) idem art. 22 IR 8

VRAAG

Mag verstrekking 558994 Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen... K 60 met een raadpleging gecumuleerd worden naar aanleiding van een controle na respectievelijk 12, 24, 36 zittingen?

ANTWOORD

In toepassing van de bepalingen van artikel 23, § 2, 1e lid, van de nomenclatuur, is de cumul van het honorarium voor raadpleging met het honorarium voor de vertrekking 558994 Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen .... K 60 alleen toegestaan naar aanleiding van de raadpleging die heeft geleid tot het voorschrijven van de behandeling en voor de raadpleging naar aanleiding van de eindevaluatie.

INTERPRETATIEREGEL 9 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 9

VRAAG

Mag de vertrekking 558994 Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen... K 60 geattesteerd worden voor een patiënt behandeld met in de voorgeschiedenis een wervelzuilingreep (bv.2 jaar geleden). Volstaat het in dit geval dat de patiënt lijdt aan aspecifieke mechanische cervicalgieën of dorsolumbalgieën sedert meer dan 6 weken?

ANTWOORD

Artikel 23, § 8, 2e lid, van de nomenclatuur stipuleert dat:

"De reeks van verstrekkingen 558994 - is slechts éénmaal per verzekerde aanrekenbaar. Hierbij geldt een maximum van 36 verstrekkingen, gedurende een periode van zes maanden. Zij is slechts aanrekenbaar voor de volgende indicaties:

1° aspecifieke mechanische cervicalgieën of dorsolumbalgieën opgetreden sedert meer dan 6 weken;

2° minder dan 3 maanden na een corrigerende wervelchirurgie;"

Deze twee criteria moeten afzonderlijk worden gelezen.

Indien de patiënt lijdt aan aspecifieke mechanische cervicalgieën of dorsolumbalgieën opgetreden sedert meer dan 6 weken kan hij genieten van de terugbetaling van de verstrekking 558994 K 60.

Deze verstrekking mag niet worden gebruikt voor behandeling van patiënten die vroeger (meer dan 3 maanden) werden geopereerd voor rugpathologie en nu in een gestabiliseerde status na operatie zitten.

INTERPRETATIEREGEL 10 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 10

VRAAG

Dient er bij de attestering van de prestatie 558795 - 558806 Revalidatie die behalve oefentherapie tenminste één van de hierna vermelde technieken omvat per zitting (psychomotore therapie, ......) de eerste 18 zittingen K 20 rekening gehouden te worden met het aantal prestaties 558795 - 558806 K 15 uitgevoerd vóór 1 augustus 2004?

ANTWOORD

Vanaf 1 augustus 2004, mag men maximum 18 maal de verstrekking 558795 - 558806 K 20 attesteren en vervolgens hetzij 30 maal de verstrekking 558390 K 15, hetzij de verstrekking 558423 K 15 zonder beperking, naargelang de patiënt ambulant of gehospitaliseerd is.

Op 1 augustus 2004 wordt dus de teller op nul gestart.

INTERPRETATIEREGEL 11 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 11

VRAAG

Mag de verstrekking 558795 - 558806 Revalidatie die behalve oefentherapie tenminste één van de hierna vermelde technieken omvat........ de eerste 18 zittingen K 20 worden geattesteerd na het afloop van het maximum aantal zittingen 558810 - 558821 K 30 of 558832 - 558843 K 60 vermeld op de limitatieve lijst van artikel 23, § 11, van de nomenclatuur?

ANTWOORD

Een reeks 558810 - 558821 Pluridisciplinaire revalidatie met een behandelingsduur van 60 min. per zitting ... K 30 of 558832 - 558843 Pluridisciplinaire revalidatie met een behandelingsduur van 120 min. per zitting ... K 60 mag niet gevolgd worden door de verstrekkingen 558795 - 558806 Revalidatie die behalve oefentherapie tenminste ... de eerste 18 zittingen K 20, 558390 Revalidatie ... van de 19e tot de 48e zitting inbegrepen K 15 of 558423 Revalidatie ... vanaf de 19e zitting K 15 omdat de nomenclatuur voor het optimaliseren of het behoud van het resultaat van een reeks 558810 - 558821, 558832 - 558843 of 558994 behandelingen de specifieke verstrekking 558434 - 558445 Revalidatie samen met ergotherapie na het beëindigen van een pluridisciplinaire revalidatie behandeling (558810 - 558821, 558832 - 558843,...) K 15 voorziet.

INTERPRETATIEREGEL 12 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 12

VRAAG

Wat dient verstaan onder de termen "zelfde pathologische situatie" vermeld in artikel 23, § 5, 3e lid, of in § 6, 4e en 5e lid, van de nomenclatuur:

- "De honoraria voor de verstrekkingen 558810 - 558821 en 558832 - 558843 mogen voor dezelfde pathologische situatie niet worden aangerekend samen met of na verstrekkingen aangerekend in het kader van de overeenkomsten ...."

- "Het maximumaantal revalidatiezittingen uitgevoerd onder de verstrekkingen 558795 - 558806 en 558390 betreft een maximumaantal zittingen per kalenderjaar voor dezelfde pathologische situatie."

- "De verstrekking 558434 - 558445 mag voor dezelfde pathologische situatie maximaal 104 keren worden aangerekend per verzekerde na de revalidatiebehandelingsreeks 558810 - 558821, 558832 - 558843 of 558994."?

Hoe moet dit begrip van "zelfde pathologische situatie" in de volgende voorbeelden worden verstaan:

- polyartritis;

- multiple sclerose;

- gelijktijdig bestaan van twee chronische pathologieën;

- algoneurodystrofie optredend tijdens het verloop van een traumatische aandoening.

ANTWOORD

Bij polyartritis is het afwisselend optreden van last in meerdere gewrichten (eerst links, dan rechts, ....) van de aandoening geen optreden van telkens een andere pathologische situatie. In dit geval, geldt een absoluut maximum per kalenderjaar voor de verstrekkingen 558795 - 558806 en 558390, tenzij een gedocumenteerd dossier (klachtenvrij interval, genormaliseerde labowaarden enz...) het tegendeel kan aantonen.

Voor multiple sclerose is er maar sprake van een andere pathologische situatie bij belangrijk nieuw aantoonbaar autonomieverlies.

In het geval van het gelijktijdig bestaan van twee chronische pathologieën, moet de pathologische situatie op een bepaald moment als een geheel worden beschouwd.

Het secondair optreden van een gedocumenteerde algoneurodystrofie moet worden beschouwd als een andere pathologische situatie ten opzichte van de oorspronkelijke traumatische aandoening.

INTERPRETATIEREGEL 13 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 13

VRAAG

Wat wordt er bedoeld met de coördinerende rol van de geneesheer, specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie, vermeld in artikel 23, § 6, 1e lid, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen?

ANTWOORD

De coördinerende functie van de geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie vereist niet de fysieke aanwezigheid van de geneesheer coördinator tijdens de behandelingen. Vermits de nomenclatuur niet preciseert wat deze coördinatie inhoudt moet deze begrepen worden als wat gemeenzaam met dit concept bedoeld wordt.

De geneesheer, specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie is dus belast met de organisatie en coördinatie van de verschillende revalidatie-initiatieven in het ziekenhuis teneinde de inzet van de infrastructuur en paramedisch personeel te optimaliseren en de continuïteit van de verzorging te garanderen.

Om deze reden gebeurt de multidisciplinaire revalidatie door de revalidatie-arts die niet als geneesheer specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie is erkend, in het ziekenhuis in samenspraak met de coördinator geneesheer specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie die het standaardformulier ter notificatie aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling mee zal ondertekenen.

INTERPRETATIEREGEL 14 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 14

VRAAG

Wie mag de verstrekking 558950 - 558961 Intakeonderzoek met opmaak van het behandelingsdossier en van een gedetailleerd behandelingsplan ... K 20 attesteren?

ANTWOORD

De verstrekking 558950 - 558961 Intakeonderzoek met opmaak van het behandelingsdossier en van een gedetailleerd behandelingsplan ... K 20 is voorbehouden aan de geneesheer, specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie en niet aan de geneesheer, specialist voor neurologische, pneumologische of locomotorische revalidatie ook indien de behandeling door deze geneesheer wordt uitgevoerd voor de aandoeningen die behoren tot zijn revalidatieerkenning.

INTERPRETATIEREGEL 15 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 15

VRAAG

De omschrijving van de verstrekkingen 558810 - 558821 Pluridisciplinaire revalidatie met een behandelingsduur van 60 min. per zitting..... K 30 en 558832 - 558843 Pluridisciplinaire revalidatie met een behandelingsduur van 120 min. per zitting.....K 60 vermeldt: "...... ten minste twee disciplines waaronder ergotherapie of kinesitherapie ...". Welke zijn de andere disciplines?

ANTWOORD

De disciplines bedoeld in de artikelen 22 en 23 van de nomenclatuur zijn deze van kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, klinisch psycholoog, diëtist en prothesist-orthopedist.

INTERPRETATIEREGEL 16 (van kracht sinds 17.01.2005) idem art. 22 IR 16

VRAAG

Indien bij een patiënt verschillende aandoeningen van de limitatieve lijst tegelijkertijd of achtereenvolgens voorkomen, kunnen er dan afzonderlijke kennisgevingen voor elke rubriek worden opgemaakt en mag dan het aantal zittingen voor de verschillende rubrieken worden gecumuleerd?

ANTWOORD

De pathologische situatie van een patiënt op een gegeven ogenblik moet als één geheel beschouwd worden. Hiervoor wordt één enkele kennisgeving opgestuurd, waarbij de verschillende aanwezige pathologieën van de lijst worden aangegeven. Het toegelaten aantal verstrekkingen is dit van de hoogst gequoteerde pathologie. Twee kennisgevingen waarbij het aantal zittingen gecumuleerd wordt zijn dus uitgesloten.

Indien in de loop van de behandeling er zich een nieuwe pathologie van de lijst voordoet, die dus voordien nog niet bestond, kan er, voor zover dit opportuun is, een nieuwe kennisgeving worden opgestuurd. Dit stelt een einde aan de eerste reeks, die dus niet verder kan worden uitgeput. Voor deze nieuwe pathologie mag het maximum aantal zittingen voorzien in de limitatieve lijst worden geattesteerd.