VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 20, § 1, g): Reumatologie

Van kracht vanaf 13.03.2002, tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 tot 11 treden in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad (13.3.2002) worden bekendgemaakt en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 20, § 1, g), (Reumatologie) met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 508(07) van de interpretatieregels van de Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Wordt verstrekking nr. 291012 - 291023 Trepanatie van tibia N 200 vergoed, wanneer ze als verwante handeling wordt uitgevoerd door een geneesheer die erkend is als specialist voor fysische geneeskunde en voor revalidatie of voor fysiotherapie of voor reumatologie?

ANTWOORD

Er bestaat geen officiële lijst van verwante handelingen omdat die verstrekkingen te talrijk zijn en de voorwaarden waaronder ze mogen worden verricht, te verscheiden zijn. Het doel van die verwante handelingen is de geneesheer-specialist in staat te stellen zelf de onderzoekingen uit te voeren welke bijdragen tot de diagnose van een aandoening die tot zijn discipline behoort en hem de gelegenheid geven de behandelingen die specifiek tot zijn specialisme behoren, te vervolmaken door aanvullende of bijkomende therapieën.

Een bloedige heelkundige bewerking (in dit geval een ingreep op de beenderen) kan niet worden beschouwd als een met het specialisme fysische geneeskunde of revalidatie of fysiotherapie noch met reumatologie verwante verstrekking.