VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 20, § 1, f): Neuropsychiatrie

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht van 24.6.2003 tot 01.11.2012 - opgeheven BS 28.05.2014)

VRAAG

Mag in het kader van een slaaponderzoek volgende aanrekening gebeuren?

Dag 1:

nr. 477385 Polysomnografisch onderzoek.....continu en gelijktijdig registreren dat ten minste het E.E.G., het E.O.G., het E.C.G., de continue oxymetrie en twee ademhalingsparameters omvat ...;

Dag 2:

nr. 477245 *Polygrafie (elektroëncefalogram ...)...;

Dag 3:

herhaalde malen nr. 477142 *Elektro-encefalografisch onderzoek...?


ANTWOORD

Voor het onderzoek van de slaap kunnen de nrs 477374 - 477385 of 477234 - 477245 aangerekend worden voor zover de voorwaarden van de omschrijving vervuld zijn.

Het in dit geval herhaald aanrekenen van een EEG (nr. 477131 - 477142), al dan niet op dezelfde dag, ambulant of gehospitaliseerd, is een omzeilen van de betrokken nomenclatuur en is niet toegelaten. Het apart aanrekenen van deelverstrekkingen die een onderdeel vormen van de werkelijk uitgevoerde verstrekking is niet toegelaten.

INTERPRETATIEREGEL 2 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Wanneer men, met het oog op een diagnose, buiten het kader van de verplegingsinrichting (in een toegeruste polikliniek) een activatie met megimide verricht, hoe moet dat onderzoek dan, buiten de nrs. 477131 - 477142* Elektro-encefalografisch onderzoek, met verslag, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties... of 477234 - 477245*Polygrafie (elektroencefalogram, elektrocardiogram, psychogalvanische weerstand) met verslag en uittreksel uit het tracé ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties...worden geattesteerd?

ANTWOORD

De activatie met megimide wordt gedekt door het honorarium voor verstrekking nr. 477131 - 477142 of nr. 477234 - 477245. Dat geldt ook voor elk ander fysisch of chemisch activatiemiddel bij een elektro-encefalografisch onderzoek.

INTERPRETATIEREGEL 3 (van kracht van 24.6.2003 tot 01.11.2012 - opgeheven BS 28.05.2014)

VRAAG

Mag de studie van de negatieve contingente variatie (N.C.V.) bij de verzekering worden geattesteerd?

ANTWOORD

De studie van de negatieve contingente variatie (N.C.V.) moet worden geattesteerd onder nr. 477131 - 477142*Elektro-encefalografisch onderzoek met verslag, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties. Wanneer ze samen met een E.E.G. wordt verricht, mag verstrekking nr. 477131 - 477142 voor het geheel slechts eenmaal worden geattesteerd.

INTERPRETATIEREGEL 04 (van kracht sinds 01.04.2011 - BS 22.10.2012)

VRAAG

Hoe wordt de neuropsycholoog vergoed die als bekwame medewerker de opdracht krijgt van de neuroloog, geriater of psychiater om een neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie uit te voeren?

ANTWOORD

De geneesheer-specialist die het honorarium int voor de verstrekking 477573 Neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie K 90 en aan "zijn bekwame helper" (neuro)psycholoog de opdracht geeft om deze verstrekking uit te voeren betaalt de (neuro)psycholoog voor deze opdracht. Hiervoor gebruikt hij het honorarium dat hij voor de verstrekking 477573 ontvangen heeft.

REGLE INTERPRETATIVE 05 (en vigueur du 25.06.2013 au 01.07.2014 - abrogée MB 29.09.2014)

QUESTION :

La prestation 477131-477142 * Examen électro-encéphalographique avec rapport K 58,5 peut-elle être remboursée plus d'une fois par an quand elle est réalisée pour un patient hospitalisé dans un service NIC ?

REPONSE :

La prestation 477131-477142 * Examen électro-encéphalographique avec rapport K 58,5 peut être remboursée plus d'une fois par an quand elle est réalisée pour un patient hospitalisé dans un service NIC.