VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 20, § 1, e: Cardiologie

Van kracht vanaf 13.03.2002, tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 tot 11 treden in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad (13.3.2002) worden bekendgemaakt en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 20, § 1, e), (Cardiologie) met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 508(05) van de interpretatieregels van de Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, met uitzondering van de interpretatieregel goedgekeurd door het Verzekeringscomité op 7 mei 2001.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Mag de verstrekking 476254 - 476265 Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés K 50 tijdens eenzelfde hospitalisatie meer dan eenmaal aangerekend worden?

ANTWOORD

Verstrekking 476265 Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur ... K 50 mag slechts éénmaal worden aangerekend indien eenzelfde monitoring meer dan 24 uur duurt.

Indien na het stoppen van de telemetrie het medisch gerechtvaardigd is om de monitoring te herbeginnen, tijdens eenzelfde hospitalisatieperiode, en indien de monitoring minstens 24 uur duurt om medische redenen, mag de verstrekking 476265 K 50 opnieuw worden aangerekend.

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Op een raadpleging voor cardiologie worden de volgende onderzoekingen verricht:

- verstrekking 475075 - 475086 °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25

- verstrekking 475812 - 475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere elektrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en boeddrukmetingen, met uittreksel en gestandaardiseerd protocol K 35.

Aangezien deze standaardelektrocardiogrammen werden verricht, nuchter, in rusttoestand, bij matige inspanning en bij zeer grote inspanning alsmede bij hypoxie, tarifeert de geneesheer 4 maal het nr. 475075 - 475086 °* K 25 plus 3 maal het nr. 475812 - 475823 K 35. Wat mag de verzekering vergoeden?

ANTWOORD

Rekening houdende met het meervoud in de tekst van de verstrekkingen nrs. 475075 - 475086 en 475812 - 475823 mogen die prestaties slechts éénmaal worden geattesteerd.

INTERPRETATIEREGEL 3

VRAAG

Behandeling van een aanval van tachycardia paroxysmalis, type Bouveret.

Na elektrocardiografische diagnose is die supraventriculaire tachycardie gereduceerd tot sinusritme door een trage intraveneuze inspuiting onder bestendige E.C.G.-controle. Na de reductie is een controle-elektrocardiogram genomen.

Hoe dienen die verschillende verstrekkingen te worden getarifeerd?

ANTWOORD

Voor het geheel mag enkel de verstrekking 475075 - 475086 °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25 worden geattesteerd.

INTERPRETATIEREGEL 4 (van kracht van 13.03.2002 tot 31.12.2011) (opgeheven)

VRAAG

Plaatsverandering van een endocavitaire sonde voor hartstimulator met openen van de wonde in de hals.

ANTWOORD

De behandeling moet worden getarifeerd onder nr. 212214 - 212225 Hartcatheterismen met het oog op het plaatsen van één of meerdere catheters langs veneuze weg voor tijdelijke atriale en/of ventriculaire stimulatie en/of voor monitoring van de drukken of van de hartdebieten, inclusief de eventuele radioscopische controles met televisie, denudatie, elektrocardiografische controles N 128.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Veneuze druk en circulatiesnelheid.

ANTWOORD

Die verstrekking is niet opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Gelet op het banaal karakter ervan moet worden aangenomen dat ze deel uitmaakt van de gewone handelingen die zijn gedekt door het honorarium voor raadpleging of, in verplegingsinrichtingen, door het dagelijks forfaitair honorarium voor toezicht.

INTERPRETATIEREGEL 6

VRAAG

Een erkende huisarts of een algemeen geneeskundige met verworven rechten, die de in artikel 20, § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalde voorwaarden vervult, verricht tijdens dezelfde zitting, een elektrocardiogram bij rust en twee controles na inspanning; hij rekent 3 maal verstrekking 475075 - 475086 °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25 aan.

ANTWOORD

Rekening houdende met de meervoudsvorm in de omschrijving van de verstrekking nr. 475075 - 475086 °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25, mag deze slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd.

Pro memorie, de verstrekking 475812 - 475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere elektrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksel en gestandaardiseerd protocol K 35 is niet toegankelijk voor de algemeen geneeskundige, noch voor de algemeen geneeskundige met verworven rechten, noch voor de erkende huisarts. 

INTERPRETATIEREGEL 7

VRAAG

Meten van het hartdebiet volgens de methode van Fick.

ANTWOORD

Het meten van het hartdebiet volgens de methode van Fick mag worden vergoed onder nr. 476011 - 476022 Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus... langs de aders K 80.

INTERPRETATIEREGEL 8

VRAAG

Meten van het hartdebiet door thermodilutie dat terzelfdertijd wordt verricht als verstrekking nr. 476011 - 476022 Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurve op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de elektrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadpleging) : langs de aders K 80.

ANTWOORD

Verstrekking nr. 476114 - 476125 Meten van het hartdebiet door de curven van thermodilutie of door de curven van kleurstofdilutie en berekenen van de circulatietijden : bij rust, minimum twee afzonderlijke metingen K 60 mag worden samengevoegd met nr. 476011 - 476022 K 80, voor zover de componenten waarin is voorzien in de omschrijving van laatstgenoemde verstrekking, afzonderlijk zijn verricht.

INTERPRETATIEREGEL 9

VRAAG

Elektrocardiogram thuis door een algemeen geneeskundige met verworven rechten of een erkende huisarts, die de in artikel 20 § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalde voorwaarden vervult.

ANTWOORD

Het elektrocardiogram dat bij een rechthebbende thuis wordt verricht door een algemeen geneeskundige die de in artikel 20, § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalde voorwaarden vervult, moet worden geattesteerd onder nr. 475075 °* Electrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25. Die verstrekking en het bezoek thuis mogen worden gecumuleerd.

INTERPRETATIEREGEL 10 (idem art. 13 IR 1)

VRAAG

Mag verstrekking nr. 475016 - 475020 ** Elektrische defibrillatie van het hart, inclusief elektrocardiografische controle tijdens bewerking K 50 worden geattesteerd in geval van een ingreep met open thorax ?

ANTWOORD

Naar analogie van verstrekking nr. 212111 - 212122 Elektrische defibrillatie van het hart in geval van circulatiestilstand en/of elektrostimulatie van het hart door uitwendige hartprikkelaar, inclusief de elektrocardiografische controle, buiten de ingrepen met open thorax en de verstrekkingen 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180 N 96, mag verstrekking 475016 - 475020 niet worden geattesteerd in geval van ventriculaire defibrillatie tijdens een ingreep met open thorax.

INTERPRETATIEREGEL 11

VRAAG

Hoe moeten de manipulaties die worden verricht voor een onderzoek, dat bestaat uit een selectieve coronarografie van de rechter- en van de linkerkransslagader, beide verricht onder verscheidene invalshoeken en aangevuld met een ventriculografie links, worden getarifeerd?

ANTWOORD

De verstrekking 468355 - 468366 Manipulaties met het oog op een selectieve coronarografie K 118 is op 1 juni 2001 geschrapt.

Indien de manipulatie is beperkt tot het inspuiten van het contrastmiddel in het linkerventrikel, beantwoordt de verstrekking niet aan het nummer 476055 - 476066 Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de elektrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadplegingen) : langs arteriële weg K 134 en moet ze worden geattesteerd onder het nummer 476195 - 476206 Hartcatheterismen met het oog op angiocardiografieën en/of angiopneumografieën, inclusief de eventuele denudatie, radioscopische controles met televisie, elektrocardiografische controles (mogen niet worden gecumuleerd met de raadpleging) K 60. 

INTERPRETATIEREGEL 12

VRAAG

Mag een Holterregistratie aangerekend worden indien de elektrocardiografische registratie (gedurende ten minste 24 uur) gebeurt met een draagbaar toestel dat een éénkanaalsregistratie verricht (bijvoorbeeld Rooti Rx ecg-holtersysteem)?

ANTWOORD

Neen, de nomenclatuurcodes 476210-476221, 476232-476243 en 476254-476265 zijn niet van toepassing voor éénkanaalsregistratie van het hartritme.