VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 20, § 1, b): Pneumologie

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 tot 11 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.03.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 20, § 1, b (Pneumologie), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 508(02) van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht van 13.03.2002 tot 30.06.2014) opgeheven BS 17.05.2019

VRAAG

Hoe dient de tekst van verstrekking nr. 471332 - 471343 ** Bepalen van ventilatieongelijkheid, met uitsluiting van elk ander onderzoek K 40 te worden geïnterpreteerd?

ANTWOORD

Onder de woorden "met uitsluiting van elk ander onderzoek" moet worden verstaan dat geen ander functioneel ademhalingsonderzoek mag worden bij geattesteerd.

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Mag verstrekking nr. 471295 - 471306 ** K 35 verscheidene keren per zitting worden aangerekend omdat het onderzoek verscheidene proeven bij inspanning omvat?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 471295 - 471306 ** Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35 mag éénmaal per zitting worden geattesteerd. De verstrekking beoogt de volledige proef en mag niet worden toegepast per geprovoceerde inspanning.

INTERPRETATIEREGEL 3

VRAAG

Bepalen van de kennelijke longcompliantie door slokdarmcatheterisme, plus, dezelfde dag, een studie van de dynamische weerstand en van de functionele residuaire capaciteit door plethysmografie van het lichaam.

Mag men 2 x nr. 471376 - 471380 ** Studie van de ventilatiemechaniek K 40 tariferen (die onderzoeken worden afzonderlijk verricht met een aparte apparatuur)?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 471376 - 471380 ** K 40 mag geen tweemaal worden geattesteerd voor het bepalen van de longcompliantie en weerstand aangezien die verstrekkingen tot doel hebben de ventilatiemechaniek te waarderen en dat hun tarifering niet wijzigt, ongeacht de aard en het aantal aangewende technieken.

INTERPRETATIEREGEL 4

VRAAG

Hoe moeten de volgende onderzoekingen inzake pneumologie worden getarifeerd:

1) Meten van de volumes + M.A.M.V.

2) Meten van de volumes + M.A.M.V. + R.V.

3) Meten van de volumes + M.A.M.V. + R.V. + farmacodynamische proeven?

ANTWOORD

1. Meten van de volumes + M.A.M.V. : 471251 - 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume K 10.

2. Meten van de volumes + M.A.M.V. + residuair volume : 471251 - 471262 ** K 10 + 471310 - 471321 ** Bepalen van het residuair volume K 40.

3. Meten van de volumes + M.A.M.V. + R.V. + farmacodynamische proeven : (471273 - 471284 ** Spirografie met bronchodilatatieproef K 20)

of (471295 - 471306 ** Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35) + 471310 - 471321 ** K 40.

Te noteren is dat het eigenlijk gaat om "dynamische volumes", gemeten tijdens de spirografie.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Broncho-pulmonale provocatietest in het raam van het opzoeken van de extrinsieke allergische pneumopathie, die een klassieke studie van de ademhalingsfunctie door spirografie impliceert en die na + 1 uur, + 3 uur, + 5 uur en + 7 uren wordt herhaald.

ANTWOORD

Zoals het is beschreven moet het onderzoek worden geattesteerd onder het nr. 471295 - 471306 ** Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35, ongeacht het aantal spirografieën die in de loop van de proef worden verricht.

INTERPRETATIEREGEL 6

VRAAG

Mag verstrekking nr. 471251 - 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume K 10 worden geattesteerd wanneer men met een elektronische spirometer met thermistor en digitale afleesschaal de volgende verstrekkingen verricht:

- vitale capaciteit;

- het M.A.M.V.;

- het maximum uitademingsdebiet (peak flow);

- de maximum vrijwillige ventilatie?


ANTWOORD

De opgesomde spirometrische onderzoekingen komen niet voor in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en daarvoor wordt geen verzekeringstegemoetkoming toegekend. Wanneer een volledige spirometrie met bepaling van FEV1 met een dergelijke elektronische spirometer wordt gemeten kan wel nr. 471251 - 471262 ** K 10 worden geattesteerd.

INTERPRETATIEREGEL 7

VRAAG

Bepalen van de resistentie van de luchtwegen en van het residuair volume door plethysmografie.

ANTWOORD

Deze onderzoeken mogen aangerekend worden onder respectievelijk de nrs. 471376 - 471380 ** Studie van de ventilatiemechaniek K 40 en 471310 - 471321 ** Bepalen van het residuair volume K 40.

INTERPRETATIEREGEL 8

VRAAG

Gedurende een functionele ademhalingstest wordt de diffusiecapaciteit bij rust bepaald door de techniek van de inspiratoire apnoea. De diffusiecapaciteit wordt ook bepaald door de methode, in stabiele toestand, bij rust en bij inspanning.

Mag verstrekking nr. 471354 - 471365 ** K 40 meermaals worden geattesteerd als die studies dezelfde dag worden uitgevoerd?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 471354 - 471365 ** Meten van diffusiecapaciteit K 40 mag slechts eenmaal worden geattesteerd ongeacht de aangewende technieken of methoden.

INTERPRETATIEREGEL 9

VRAAG

Meten van het closing-volume of sluitingsvolume met een toestel of volgens sterk verschillende methodes : meten van het uitgeademde gas Xenon 133, methode met stikstof, met helium en volgens de methode van Professor Petit, door herhaald onderbreken van het luchtdebiet.

ANTWOORD

Deze techniek is niet voorzien en wordt niet vergoed.

INTERPRETATIEREGEL 10 (van kracht van 13.03.2002 tot 30.06.2014) opgeheven BS 17.05.2019

VRAAG

Bepalen van de ventilatieongelijkheid door de dilutiemethode met stikstof.

ANTWOORD

Die verstrekking moet worden geattesteerd onder nr. 471332 - 471343 ** Bepalen van de ventilatieongelijkheid, met uitsluiting van elk ander onderzoek K 40. Op grond van diezelfde omschrijving mag de verstrekking niet worden samengevoegd met enig ander onderzoek van de longfunctie.

INTERPRETATIEREGEL 11

VRAAG

Bepalen van de "debiet-volume"-curve bij maximaal inademen of uitademen.

ANTWOORD

De techniek mag aangerekend worden onder nr. 471251 - 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume K 10. 

INTERPRETATIEREGEL 12 (van kracht sinds 22.10.2012) (BS 22.10.2012)

VRAAG

Mag bij geïntubeerde patiënten de verstrekking 471715-471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie K 100 of 471774-471785 Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml) K 120 worden aangerekend?

ANTWOORD

Neen, bij geïntubeerde patiënten mag de verstrekking 471715-471726 of 471774-471785 niet aangerekend worden. Het is de specifiek hiervoor voorziene verstrekking 214314-214325 Bronchoscopie zonder biopsie bij geïntubeerde patiënten in het raam van een ventilatie N 103 die moet aangerekend worden.