VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 20, § 1, a: Inwendige geneeskunde

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 en 2 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.03.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 20, § 1, a (Inwendige geneeskunde), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 508(01) van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht van 13.03.2002 tot 31.03.2003) opgeheven BS 17.05.2019

VRAAG

Het reflexogram van de Achillespees omvat twee technieken : een methode waarmee de verplaatsing van de voet kan worden gemeten en een methode waarmee de snelheid van de verplaatsing kan worden gemeten.

Mogen twee reflexogrammen in rekening worden gebracht wanneer de twee technieken op dezelfde voet of op beide voeten worden toegepast?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 470050 - 470061 Reflexogram met grafiek N 8 mag slechts eenmaal worden geattesteerd.

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Mag verzekeringstegemoetkoming worden toegestaan voor doseringen die op de nierdialysevloeistof worden verricht om de werkelijke concentratie in het water van calcium en andere ionen te controleren?

ANTWOORD

Die doseringen moeten worden beschouwd als kosten voor het op gang brengen van de dialyse en zijn gedekt door de tegemoetkoming waarin is voorzien voor de dialyseverstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 3 (van kracht van 06.04.2009 tot 01.12.2012) opgeheven BS 22.04.2012

VRAAG

Omtrent de verstrekking 470492 – 470503 Extrarenale zuivering, verricht volgens de techniek van de continue hemodialyse/filtratie, verricht in een dienst voor intensieve verzorging voor de behandeling van een acute nierinsufficiëntie, een intoxicatie, een toestand van ernstige volumeoverbelasting of een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen volgens de techniek van de plasmafiltratie, per 24 uur, en maximum 6 weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal K 464:

- wat moet men verstaan onder de termen "dienst voor intensieve verzorging" vermeld in de omschrijving en in de toepassingsregel die volgt op de verstrekking?

- mag de verstrekking aangerekend worden door een geneesheerspecialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, ongeacht zijn basisspecialisme (bijvoorbeeld, specialist voor gastroenterologie of voor pneumologie)?

ANTWOORD

Onder "dienst voor intensieve verzorging" moet men een erkende functie voor intensieve zorg verstaan (dienstcode 490).

In een erkende functie voor intensieve zorg mag de verstrekking 470492 - 470503 worden verricht (en aangerekend) door alle geneesheren specialisten houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg.