VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 17 quater: Echografieën

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht sinds 1 april 2003)

VRAAG

Kan elke zwangerschap boven 35 jaar beschouwd worden als een hoogrisicozwangerschap waarvoor de echografische verstrekkingen 469932-469943 Systematische echografische exploratie van alle foetale orgaanstelsels met protocol en documenten in geval van ernstige aangeboren misvorming of bewezen risico N 135 of 469910-469921 Functioneel echografisch onderzoek dat een biometrie en een biofysisch profiel van de foetus omvat, met of zonder het meten van de ombilicale bloedstroom in geval van gedocumenteerd hoog obstetrisch of foetaal risico N 70 kunnen aangerekend worden?

ANTWOORD

Voor de verstrekking 469932-469943 dient de omschrijving begrepen te worden als « ... in geval van ernstige aangeboren misvorming of bewezen risico op een ernstige aangeboren misvorming ».

Het louter feit dat de zwangere ouder is dan 35 jaar is onvoldoende om van een bewezen risico te gewagen. « Bewezen » alludeert hier niet op een algemene epidemiologische tendens, maar op een in dit individuele geval bewezen verhoogd risico. Om het aanrekenen van deze verstrekking te verantwoorden moeten dus andere argumenten aangebracht worden zoals bij voorbeeld abnormale bevindingen bij de routine echografie, verontrustende serologie of anatomopathologie, congenitale misvormingen in de (familiale) anamnese.

Ook voor de verstrekking 469910-469921 « ... in geval van gedocumenteerd hoog obstetrisch of foetaal risico...... » geldt dat het om een in het individuele geval gedocumenteerd verhoogd risico moet gaan en niet om een epidemiologische vastgestelde trend. In beide gevallen is de leeftijd « boven 35 jaar » dus onvoldoende als verantwoording.

Hetzelfde geldt voor een geneesheer-specialist voor röntgendiagnose die een zwangerschapsechografie uitvoert onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 17bis, van de nomenclatuur. 

INTERPRETATIEREGEL 2 (van kracht sinds 01.02.2011)

VRAAG

Door welke artsen kunnen de verstrekkingen van artikel 17quater, § 1, die niet vermeld zijn in de lijsten van artikel 17quater, § 3, worden aangerekend?

ANTWOORD

De verstrekkingen die niet zijn toegewezen aan bepaalde specialismen vallen onder het algemeen opschrift van artikel 17quater, § 1: Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B), met uitzondering van de geneesheer-specialist in röntgendiagnose (R) vereist is.

Deze verstrekkingen mogen dus door elke geneesheer-specialist aangerekend worden, met uitzondering van de geneesheer-specialist in röntgendiagnose.

INTERPRETATIEREGEL 3 (van kracht sinds 01.04.2003)

VRAAG

Hoe te bepalen of de geneesheren al dan niet "gewoonlijk op een georganiseerde wijze samenwerken"?

ANTWOORD

In het kader van de cardiale echografie moeten de termen "gewoonlijk op een georganiseerde wijze samenwerken" in die zin worden begrepen dat geneesheer-specialisten, die werkzaam zijn in hetzelfde ziekenhuis en/of in eenzelfde privé groepspraktijk, worden beschouwd als "gewoonlijk op een georganiseerde wijze" samen te werken.

INTERPRETATIEREGEL 04 (van kracht sinds 1 februari 2020)

VRAAG

Kan de verstrekking 469335-469346 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen van één of beide ogen aangerekend worden bij de uitvoering van een onderzoek bidimensionele tomografie door optische coherentie (OCT) ?

ANTWOORD

Neen, de verstrekking 469335-469346, Bidimensionele echografie van één of beide ogen, kan niet worden aangerekend bij de uitvoering van een OCT onderzoek.