VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 14 i: Otorhinolaryngologie

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht sinds 13.3.2002)

VRAAG

Onder welk codenummer moet het sluiten van een openblijvende tracheotomiefistel worden geattesteerd?

ANTWOORD

Deze ingreep moet worden geattesteerd onder het nummer 149015 - 149026* Fistelcurettage K 20.

INTERPRETATIEREGEL 2 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Hoe moet het plaatsen van een plastieken prothese van het neustussenschot worden vergoed, in afwachting dat die prothese door een beentransplantaat kan worden vervangen?

ANTWOORD

Het plaatsen van een prothese van het neustussenschot mag worden vergoed onder nr. 255953 - 255964 Heelkundige bewerking wegens ozena met plaatsen van prothese K 120.

INTERPRETATIEREGEL 3 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Hoe moet de neusspoeling worden geattesteerd?

ANTWOORD

De neusspoeling is niet opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en mag niet worden vergoed.

INTERPRETATIEREGEL 4 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

De larynxintubatie is in de nomenclatuur vermeld onder nr. 350033 - 350044. Mag daaronder worden verstaan:

1° De larynxintubatie met bronchiale aspiratie welke dikwijls na een heelkundige bewerking wordt verricht om longatelectase te voorkomen?

2° De larynxintubatie welke soms wordt verricht bij patiënten in syncope om de ademhalingswegen vrij te maken?

ANTWOORD

De larynxintubatie die wordt verricht tijdens een anesthesie wordt als een bewerking van die verstrekking aangezien en mag niet afzonderlijk worden vergoed.

Buiten dat geval mag ze door de verzekering worden vergoed.

INTERPRETATIEREGEL 5 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Wat wordt door de verzekering voor geneeskundige verzorging vergoed voor amygdalectomie met dissectie plus wegnemen van de vegetaties?

ANTWOORD

De amygdalectomie met dissectie plus wegnemen van de vegetaties is als zodanig niet opgenomen in de nomenclatuur.

Die ingreep moet worden geattesteerd onder nr. 257390 - 257401 Amygdalectomie door dissectie K 100, zonder dat een onderscheid moet worden gemaakt volgens de leeftijd van de patiënt. 

INTERPRETATIEREGEL 6 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Wat is het honorarium voor het wegnemen van een cerumenprop?

ANTWOORD

Het wegnemen van een cerumenprop is gedekt door het eventuele honorarium voor de raadpleging.

INTERPRETATIEREGEL 7 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Welke tarifering moet worden gebruikt voor het wegnemen voor biopsie van een poliep van de kaakbeensinus langs het tandvlees met opening van de voorwand van de sinus, inbrengen van een gazen drain en nasale contra-apertura?

ANTWOORD

Er moet worden geattesteerd nr. 255636 - 255640 Heelkundige bewerking wegens sinusitis langs uitwendige weg (... Caldwell-Luc of Denker) K 180.

INTERPRETATIEREGEL 8 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Hoe mag een stapedectomie worden getarifeerd?

ANTWOORD

De stapedectomie mag worden aangezien als functionele heelkunde op het oor en vergoed onder nr. 255312 - 255323 Functionele heelkunde op gehoorbeentjesketen of ingreep voor fenestratie K 400.

INTERPRETATIEREGEL 9 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Moeten de amygdalectomieën waarin is voorzien onder de nrs. 256535 - 256546 K 100, 256491 - 256502 K 50 en 257390 - 257401 K 100 van de nomenclatuur, worden beschouwd als een- of tweezijdig ?

ANTWOORD

Die verstrekkingen beogen de een- of tweezijdige ingreep.

De anesthesie die naar aanleiding van één van die verstrekkingen wordt verricht, dekt volledig die één- of tweezijdige operatie die als dusdanig onder één enkel nummer is opgenomen. 

INTERPRETATIEREGEL 10 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Dilatatie van de choanae bij een pasgeboren kind, na heelkundige behandeling van een enige dichtgroeiing van beide choanae.

ANTWOORD

De dilataties van de choanae maken een integrerend deel uit van de ingrepen : 257574 - 257585

Heelkundige behandeling wegens eenzijdige beenderige choana-obliteratie K 180 of 257552 - 257563

Heelkundige behandeling wegens eenzijdige membraneuze choana-obliteratie K 45.

Daarvoor mag geen bijkomende verzekeringstegemoetkoming worden toegekend.

INTERPRETATIEREGEL 11 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Thoracale sympathectomie langs supraclaviculaire weg met neerhalen van de cupula pleurae en resectie van het 2de en 3de ganglion.

ANTWOORD

De thoracale sympathectomie langs supraclaviculaire weg met neerhalen van de cupula pleurae en resectie van het 2de en 3de ganglion mag worden aangerekend onder nr. 257154 - 257165 Heelkundige bewerking op cervicale sympathicusketen, eenzijdige K 180.

INTERPRETATIEREGEL 12 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Extirpatie langs heelkundige weg van een vreemd lichaam dat diep in het middenoor is ingesloten.

ANTWOORD

De extirpatie langs heelkundige weg, van een diep in het middenoor ingesloten vreemd lichaam, mag worden gelijkgesteld met verstrekking nr. 220231 - 220242 Verwijderen van diepliggende, vreemde lichamen uit weefsels K 75.

INTERPRETATIEREGEL 13 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Verwijderen van etter uit het middenoor onder microscoop en onder algemene anesthesie.

ANTWOORD

Het verwijderen van etter uit het middenoor onder microscoop en onder algemene anesthesie mag worden gelijkgesteld met verstrekking nr. 257530 - 257541 Aspiratie van cholesteatoom onder microscoop K 20.

INTERPRETATIEREGEL 14 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Wat is het honorarium voor een heelkundige bewerking die bestaat in het plaatsen van een drain in de sinus maxillaris bij een kind om een dagelijkse spoeling mogelijk te maken?

ANTWOORD

Het aanleggen van een drain in de sinus maxillaris om een dagelijkse spoeling mogelijk te maken, mag, naar gelang van de leeftijd van de patiënt, worden getarifeerd ofwel onder nr. 355935 - 355946 ** Spoeling van een sinus door punctie en curatieve inspuiting of volgens de methode van Proetz K 12 ofwel onder nr. 257331 - 257342 ** Sinuspunctie met spoeling en curatieve inspuiting, verricht bij een kind, jonger dan vijf jaar K 10.

De omschrijving van de verstrekking 355935 - 355946 K 12 legt de nadruk op de spoeling en die verstrekking is van therapeutische aard.

De diagnostische sinuspunctie verricht bij een patiënt van ten minste vijf jaar is niet meer opgenomen in de nomenclatuur. Ze wordt gedekt door de eventuele honoraria voor raadpleging of bezoek of door de eventuele toezichtshonoraria voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. 

INTERPRETATIEREGEL 15 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Resectie van de chorda tympani.

ANTWOORD

De ingreep moet worden geattesteerd onder nr. 257854 - 257865 Heelkundige exploratie van het middenoor onder microscoop met losmaken van het trommelvlies K 120.

INTERPRETATIEREGEL 16 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Operatieve behandeling van gelaatsverlamming door decompressie van de zenuw in het intratemporale traject ervan.

ANTWOORD

De decompressie van de aangezichtszenuw moet worden geattesteerd onder nr. 255290 - 255301 Heelkundige bewerking op het binnenoor K 225.

INTERPRETATIEREGEL 17 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Inspuiten van teflonpasta in een ventrikel van Morgani wegens eenzijdige recurrerende verlamming.

ANTWOORD

Die verstrekking moet door gelijkstelling worden geattesteerd onder nr. 256616 - 256620 Galvanocauteriseren van de larynx K 20.

INTERPRETATIEREGEL 18 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Hoe mag een biopsie van de epiglottis worden getarifeerd?

ANTWOORD

De afname voor biopsie van de epiglottis moet worden geattesteerd onder nr. 256594 - 256605 ** Bioptische afname van de larynx K 20.

INTERPRETATIEREGEL 19 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Hoe moet het sluiten van een huidfistel van de ductus stenonianus, met vorming van een endobuccale fistel door plaatsen van een drain worden getarifeerd?

ANTWOORD

De beschreven ingreep moet worden geattesteerd onder nummer 310656 - 310660 Catheterisme of dilatatie van Stenon-kanaal K 30 of nr. 256292 - 256303 Catheterisme of dilatatie van Stenonkanaal K 30.