VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 14 h: Oftalmologie

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald. Interpretatieregels 1 tot 11 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 14 h) (Oftalmologie), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 505(08) van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Hoe moet de curettage van een wonde aan het hoornvlies worden getarifeerd?

ANTWOORD

De verstrekking is niet vergoedbaar.

INTERPRETATIEREGEL 2 (van 13.3.2002 tot 30.04.2003) (opgeheven) (BS van 22.10.2012)

VRAAG

Mogen de verstrekkingen nrs. 248846 Refractometrie door de objectieve methode N 8, 248861 Eenzijdige of tweezijdige exploratie van de traanwegen door inspuiten in de traanpunten (mag niet worden gecumuleerd met de nrs. 245011 - 245022 en 245033 - 245044) N 10 en 248640 Dynamometrie en/of tonometrie (Schiötz en/of aplanatietonometer) N 10 worden gecumuleerd tijdens een opneming in een ziekenhuis, wanneer geen enkele raadpleging wordt aangerekend?

ANTWOORD

Het honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248846, 248861 en 248640 mag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekking 599082 C 12 gedurende een zelfde tijdvak van opneming in een ziekenhuis zoals dat is gedefinieerd in artikel 25, § 2, b), 5°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen; anderzijds mag het, voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, worden gecumuleerd met het honorarium voor toezicht en in het algemeen mogen die honoraria onderling worden gecumuleerd wanneer de verstrekking 599082 niet wordt aangerekend gedurende een zelfde tijdvak van opneming in een ziekenhuis als bedoeld hiervoren.

INTERPRETATIEREGEL 3 (opgeheven vanaf 13.07.2015)

VRAAG

Onder welk codenummer kan de intubatie van de traanwegen met plaatsen van siliconebuisjes worden geattesteerd?

ANTWOORD

In afwachting van de creatie van een specifieke verstrekking in de nomenclatuur kan hiervoor de verstrekking 245770-245781 Canthoplastiek N 125 worden aangerekend.

INTERPRETATIEREGEL 4

VRAAG

Hoe dienen de volgende verstrekkingen te worden aangerekend:

1° cryotherapie van een hernia iridis;

2° cryotherapie van herpes cornea;

3° cryotherapie van een glaucoma?

ANTWOORD

Er dient als volgt te worden getarifeerd:

1° 246050 - 246061 Exeresis van een tumor van hoornvlies of van bulbair bindvlies N 100, ongeacht het aantal zittingen;

2° 246190 - 246201 Cauteriseren met vuur van hoornvliesletsel N 40;

3° 246875 - 246886 Cryotherapie van degeneratieve chorioretinale letsels N 200.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Hoe moet het opnieuw doordringbaar maken van de traanwegen bij een kind ouder dan 4 jaar volgens de techniek van Lavergne en Lepage worden aangerekend?

ANTWOORD

Die verstrekking mag worden getarifeerd onder nr. 255592 - 255603 Trepanatie van kaakbeensinus langs meatus inferior, operatie van Claoué K 120.

INTERPRETATIEREGEL 6

VRAAG

De studie van het door een lichtbron verwekte potentieel van het netvlies bij werking, met grafiek, wordt getarifeerd onder nr. 248533 - 248544 Elektroretinografie + grafiek N 75.

Mag de studie van het potentieel van het netvlies, bij rust, met grafiek, worden gelijkgesteld met hetzelfde nr. 248533 - 248544 N 75?

Zo ja, mag dat nummer tweemaal worden aangerekend indien beide verstrekkingen tijdens een zelfde zitting worden verricht?

ANTWOORD

De studie van het potentieel van het netvlies bij werking en bij rust, moet eenmaal worden getarifeerd onder nr. 248533 - 248544 Elektroretinografie + grafiek N 75.

INTERPRETATIEREGEL 7

VRAAG

Cerclage van de oogleden met een siliconedraad die wordt verricht als behandeling van een verlamming van de oogleden voortkomend uit een verlamming van de nervus facialis.

ANTWOORD

De verrichte ingreep, die niet wordt beoogd door verstrekking nr. 245814 - 245825 Ptosis (techniek van Blaskovicz of soortgelijke) N 325, moet worden getarifeerd onder nr. 245792 - 245803 Blefarorrhafie of tarsorrhafie N 125.

INTERPRETATIEREGEL 8

VRAAG

Elektronische dynamografie : grafisch registreren van de sterkte van de pulsaties van de arteria centralis retinae.

ANTWOORD

Die verstrekking moet worden getarifeerd onder nr. 248555 - 248566 Tonografie met elektronische tonometer + grafiek N 50. Voor de vergoeding ervan moet rekening worden gehouden met de bepalingen van artikel 14, h), § 2, 1° en 3°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 9

VRAAG

Adapto- elektroretinografie of dynamische elektroretinografie, d.w.z. het registreren van de werkingspotentialen van de retina, opgewekt door lichtstimulatie gedurende een periode van aanpassing aan de duisternis na verblinding.

ANTWOORD

Bedoeld onderzoek moet worden getarifeerd onder nr. 248511 - 248522 Curve van retinale adaptatie met adaptometer van Goldmann - Weekers of gelijkaardig toestel + grafiek N 45.

INTERPRETATIEREGEL 10

VRAAG

Mogen de door een orthoptist verrichte orthoptie-oefeningen door de geneesheer-oftalmoloog die toezicht uitoefent op de behandeling bij de verzekering in rekening worden gebracht onder nr. 102012 Raadpleging, in zijn spreekkamer, van een geneesheer-specialist... N 8?

ANTWOORD

Neen, de door de orthoptist verrichte orthoptie-oefeningen mogen door de geneesheer niet worden getarifeerd onder nr. 102012 N 8.

INTERPRETATIEREGEL 11

VRAAG

Mag het onderzoek van het gezichtsveld met het toestel van Friedmann, worden geattesteerd onder het nummer 248813 - 248824 Kwantitatieve perimetrie met de perimeter van Goldmann of soortgelijke met grafiek en conclusie N 20?

ANTWOORD

Het onderzoek van het gezichtsveld met het toestel van Friedmann mag niet worden geattesteerd onder het nummer 248813 - 248824 Kwantitatieve perimetrie met de perimeter van Goldmann of soortgelijke met grafiek en conclusie N 20. Dat toestel is niet « gelijkaardig » aan het toestel van Goldmann.

Dat onderzoek is gedekt door het eventuele honorarium voor raadpleging van de geneesheer-specialist voor oftalmologie. 

INTERPRETATIEREGEL 12

VRAAG

Kan de verstrekking 245136-245140 ook aangerekend worden voor het plaatsen van plugs of (geperforeerde) meatusspijkers ter behandeling van droge ogen ?

ANTWOORD

Voor het plaatsen van meatusspijkers of punctum plugs kan de verstrekking 245136- 245140 niet worden aangerekend. Deze verstrekking is voorbehouden voor het plaatsen van canaliculaire sondes doorheen de traanzak tot in de neus.