VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 14 c: Plastische chirurgie

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 tot 3 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 14 c) (Plastische chirurgie), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 505(03) van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Een hypotrofie van de borstklieren moet om psychiatrische redenen met plastische heelkunde worden behandeld. Mag de plastische heelkundige bewerking op de borsten (aanbrengen van borstprothesen) worden vergoed?

ANTWOORD

De ingreep wegens borsthypotrofie is niet opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en mag niet worden geattesteerd.

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Inplanten van haar.

ANTWOORD

Voor het inplanten van haar mag geen verzekeringstegemoetkoming worden verleend.

INTERPRETATIEREGEL 3

VRAAG

Hoe wordt de ingreep "Borstplastiek wegens borsthypertrofie die functionele hinder veroorzaakt", codenummer 251613 - 251624, verricht op beide borsten tijdens dezelfde operatiezitting, getarifeerd?

ANTWOORD

Aangezien in de omschrijving is vermeld "per borst" gaat het om een uitzondering op de regel van de opereerstreken die is vermeld in artikel 15, § 4, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en moet de verstrekking 251613 - 251624 tweemaal aan 100 % worden getarifeerd.

INTERPRETATIEREGEL 4 (van kracht sinds 01.04.2010)

VRAAG

Mag voor het preventief verwijderen van een "PIP"-borstprothese of prothese die uit dezelfde productie-eenheid komt, het nomenclatuurnummer 251591-251602 Wegnemen van een borstimplantaat of een borstweefselexpander, omwille van gedocumenteerde complicatie, per borst K 50 aangerekend worden?

ANTWOORD

Naar aanleiding van het advies van de Hoge Gezondheidsraad van de FOD Volksgezondheid om alle "PIP"-prothesen of prothesen, die uit dezelfde productie-eenheid komen, te verwijderen, al dan niet gescheurd, wordt het risico op verwikkelingen beschouwd als een "gedocumenteerde complicatie".

Derhalve mag voor de preventieve verwijdering van deze specifieke borstprothese het nomenclatuurnummer 251591-251602 Wegnemen van een borstimplantaat of een borstweefselexpander, omwille van gedocumenteerde complicatie, per borst K 50 aangerekend worden.