VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 12: Anesthesiologie

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 tot 24 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.03.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 12 (anesthesiologie), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 503 van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Myocardrevascularisatie met gebruik van een cardiaal zuigstabilisatiesysteem.

ANTWOORD

Volgende verstrekkingen mogen geattesteerd worden : door de chirurg :

229611 - 229622

Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en) N 1890, door de anesthesist :

201176 - 201180

Bijkomend honorarium voor de ingrepen op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten, met extracorporale circulatie of voor de verstrekkingen nrs. 318010 - 318021, 318054 - 318065 en 318076 - 318080 K 240

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Een dienst voor anesthesiologie en reanimatie vraagt wat het codenummer is voor het meten van het ademhalings-CO2 door capnografie.

ANTWOORD

Het honorarium voor anesthesie omvat het honorarium voor de metingen die tijdens de anesthesie worden verricht door de geneesheer, specialist voor anesthesiologie. De verstrekking 214211 - 214222 Studie van de eliminatie van de alveolaire CO2 N 7 is opgenomen in het raam van de reanimatie.

INTERPRETATIEREGEL 3

VRAAG

Hoe moet een peridurale anesthesie (infiltratie van een wortel van een laterale zenuw van de wervelzuil) worden getarifeerd?

ANTWOORD

De verstrekking wordt getarifeerd onder nr. 201272 - 201283 K 30 wanneer ze door een geneesheer-specialist voor anesthesiologie, is verricht met het oog op een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen of nog met een therapeutisch doel; geen enkele vergoeding mag worden toegekend wanneer die verstrekking wordt verricht door een geneesheer die geen specialist voor anesthesie is. Er moet worden opgemerkt dat die verstrekking noch de epidurale inspuiting noch de paravertebrale infiltratie beoogt, die als dusdanig zijn opgenomen in het hoofdstuk gewone geneeskundige hulp.

INTERPRETATIEREGEL 4

VRAAG

Wat is de vergoeding voor de anesthesie die wordt verricht voor het aanbrengen of wegnemen van radiumnaalden?

ANTWOORD

Als het aanbrengen of het wegnemen van radium een als dusdanig vergoede heelkundige bewerking vergt, wordt de anesthesie getarifeerd op grond van de categorie waarin de ingreep is gerangschikt.

Is er geen heelkundige bewerking, dan is het honorarium voor anesthesie dat waarin is voorzien hetzij onder nr. 201191 - 201202 K 72 hetzij onder nr. 201213 - 201224 K 36, naar gelang van de lokalisatie en voor zover het om een algemene anesthesie gaat.

Voor die verstrekkingen is de bekwaming van geneesheer, specialist voor anesthesie, vereist.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Er wordt een osteosynthese verricht, daarna immobilisatie door gipsverband. De heelkundige vraagt het totale honorarium voor de osteosynthese en de helft van het honorarium voor het gipsverband. Hoe wordt het honorarium van de geneesheer, specialist voor anesthesie, berekend?

ANTWOORD

Voorbeeld : Osteosynthese van een diafysebreuk van been met aanleggen van een gipsverband.

Honorarium voor de ingreep : 290555 - 290566 Bloedige behandeling van fractuur van tibiadiafyse N 300 + 299154 - 299165 ° Gipstoestel van dij tot voeten, van dij tot enkel N75/2.

Het honorarium voor de anesthesie wordt berekend op grond van de betrekkelijke waarde van de verstrekkingen en rekening houdende met de bepalingen van artikel 12, § 3, 6°, van de nomenclatuur, waarin is bepaald :"Ingeval verscheidene verstrekkingen in een zelfde zitting worden verricht wordt de anesthesie die overeenstemt met de verstrekking met het hoogste coëfficiëntgetal, gehonoreerd tegen 100 % en de anesthesieën die overeenstemmen met de bijkomende verstrekkingen, tegen 50 % van hun waarde."

De anesthesieën voor de bijkomende verstrekkingen mogen evenwel niet worden gehonoreerd:

- ingeval verscheidene heelkundige bewerkingen in een zelfde streek worden verricht tijdens een zelfde operatiezitting;

- wanneer de bijkomende (heelkundige en/of andere) verstrekkingen een lager coëfficiëntgetal hebben dan K 120 of N 200 of I 200.

In het aangehaalde voorbeeld is het honorarium voor de anesthesie derhalve vastgesteld op 200211 - 200222 K 72.

INTERPRETATIEREGEL 6

VRAAG

Anesthesie die is verricht door een ander geneesheer-specialist dan een anesthesist voor een verstrekking die is gerangschikt onder de gewone geneeskundige hulp.

ANTWOORD

Deze anesthesie wordt getarifeerd op grond van de bepalingen van artikel 12, § 2, of van artikel 16, § 2, naar gelang van het geval.

INTERPRETATIEREGEL 7

VRAAG

Heelkundigen opereren sommigen van hun patiënten onder plaatselijke anesthesie. Het komt echter wel eens voor dat zij aan de anesthesist vragen om, in het kader van zijn specialisme, een advies over die patiënten te verstrekken.

De anesthesist bezoekt die patiënten na hun opneming, ondervraagt en onderzoekt hen, maakt een protocol van onderzoek op en geeft zijn conclusies. Daarbij voegt hij een voorschrift voor premedicatie om de kwaliteit van de plaatselijke anesthesie die gedurende de ingreep zal worden verricht, te verbeteren. Onder welk nummer mag die verstrekking worden getarifeerd?

ANTWOORD

Indien de anesthesist geen technische handelingen verricht, mag hij nr. 599082 in rekening brengen, als de in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vermelde voorwaarden zijn vervuld.

De eventuele technische handelingen mogen worden aangerekend, maar mogen niet worden gecumuleerd met nr. 599082.

INTERPRETATIEREGEL 8

VRAAG

Amygdalectomie door dissectie (257390 - 257401 K 100) en hechten van de pilaren wegens amandelbloeding (257434 - 257445 K 50). Mag in dat geval de anesthesie voor hechten van de pilaren worden getarifeerd, en zo ja, hoe moet ze dan worden aangerekend:

1. als het hechten onmiddellijk volgt op de amygdalectomie?

2. als het hechten geschiedt tijdens een tweede behandelingszitting ten gevolge van een late bloeding?

ANTWOORD

Wat de anesthesie voor de amygdalectomie betreft : de verrichte anesthesie dekt volledig die een- of tweezijdige operatie die als zodanig onder één enkel nummer is opgenomen. Wat het hechten van de pilaren betreft:

- als dit onmiddellijk volgt op de ingreep op de amandelen, mag geen bijkomende vergoeding worden verleend voor de anesthesie. Het hechten moet worden beschouwd als een integrerend deel van de ingreep op de amandelen, net als de onderbinding van een bloedvat of het hechten van de huidincisie, verricht tijdens of naar aanleiding van een laparotomie;

- als het tijdens een andere behandelingszitting naar aanleiding van een late bloeding geschiedt, mogen het honorarium voor de anesthesie en dat voor de ingreep tegen 100 % worden getarifeerd.

INTERPRETATIEREGEL 9

VRAAG

Wat is de tarifering voor de anesthesie door een anesthesist wanneer een geneesheergynecoloog tijdens een zelfde zitting een ingewikkelde verlossing (nr. 424012 - 424023 K 155) plus een perineorrhafie en herstel van aarssfincter wegens volledige scheur verricht, voor welke verstrekkingen hij overeenkomstig de regelen van de nomenclatuur enkel verstrekking nr. 424012 - 424023 aanrekent?

ANTWOORD

De anesthesie wordt aangerekend onder nr. 202016 - 202020 Algemene, rachi- of epidurale anesthesie bij een ingewikkelde verlossing met forcipale extractie of met inwendige kering gevolgd door grote extractie K 72.

In de anesthesie voor de perineorrhafie en het herstel van de aarssfincter is voorzien onder nr. 202075 - 202086 Algemene, rachi- of epidurale anesthesie bij perineorrhafie en refectie van de sfincter ani wegens volledige scheur K 72.

Die twee verstrekkingen mogen worden gecumuleerd binnen de grenzen van de in artikel 12, § 3, 6°, vastgestelde voorwaarden, d.w.z. 100 % voor de eerste, 50 % voor de tweede.

INTERPRETATIEREGEL 10

VRAAG

Bij het begin en op het einde van een anesthesie worden zittingen van geassisteerde ademhaling toegepast met een Engströmapparaat. Mogen deze bij de anesthesie worden bijvergoed indien ze verricht zijn:

a) door de anesthesist zelf?

b) door de kinesitherapeut ?

ANTWOORD

De zittingen van geassisteerde ademhaling met een Engströmapparaat bij het begin en op het einde van de anesthesie zijn een tijd van de anesthesie en mogen niet worden bijvergoed.

Derhalve is het van weinig belang te weten of de anesthesist alleen heeft gewerkt of met een helper.

INTERPRETATIEREGEL 11 (van kracht van 13.3.2002 tot 25.11.2009) (afgeschaft)

VRAAG

Mag een anesthesie van de sphenopalatinus worden geattesteerd onder nr. 144270 - 144281 * Infiltratie van de sympathicus, per zijde K 6 ?

ANTWOORD

a) Gaat het om een anesthesie van de oppervlakkige tak van de sphenopalatinus door toediening van een anestheticum op het sphenopalatinusslijmvlies, dan is er geen vergoeding voorzien;

b) Gaat het om een anesthesie van het ganglion sphenopalatinum door inspuiting in het ganglion:

1. als afzonderlijke behandeling : nr. 144270 - 144281 *K 6;

2. met het oog op een ingreep : naar gelang van de waarde van de ingreep en de bekwaming van de geneesheer die de anesthesie verricht, attesteren op basis van het tarief en onder de voorwaarden van artikel 12 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 12

VRAAG

Wegnemen van een drain die tijdens een cholecystectomie is geplaatst. Hoe moet in dat geval het honorarium van de heelkundige en dat van de anesthesist worden getarifeerd?

ANTWOORD

Het wegnemen van een drain die tijdens een cholecystectomie is geplaatst, wordt niet bij het voor de ingreep vastgestelde honorarium bijvergoed. Het gaat om postoperatieve verzorging die begrepen is in het voor de cholecystectomie vastgestelde honorarium.

De algemene anesthesie verricht door een geneesheer-specialist voor anesthesie, moet worden geattesteerd onder het codenummer 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

INTERPRETATIEREGEL 13

VRAAG

De geneesheren, specialisten voor anesthesiologie, worden vaak erom verzocht een algemene anesthesie voor conserverende tandverzorging te verrichten, bijv. bij karakter- of geestesgestoorde rechthebbenden.

Wat mag voor de anesthesie worden vergoed?

ANTWOORD

Het bijkomend honorarium voor conserverende verzorging onder algemene anesthesie, waarin is voorzien onder nr. 317273 - 317284 K 42 van de nomenclatuur, mag bij het honorarium voor gewone geneeskundige hulp worden bijvergoed voor zover alle in artikel 15, § 10, van de nomenclatuur opgesomde voorwaarden zijn vervuld.

De algemene anesthesie mag worden geattesteerd onder nummer 201250 - 201261 K 45 voor zover ze is verricht in een verplegingsinrichting door een geneesheer-specialist voor anesthesiologie; zoniet mag geen tegemoetkoming worden toegekend.

INTERPRETATIEREGEL 14

VRAAG

Aangezien verstrekking nr. 477050 - 477061 Convulsivotherapie... K 25 niet is voorafgegaan van een asterisk, mag het honorarium voor eventuele anesthesie worden bijvergoed.

Onder welk nummer mag dit honorarium worden aangerekend en hoe dient te worden gehandeld wanneer de anesthesie verricht is, hetzij door een algemeen geneeskundige, hetzij door de neuropsychiater zelf?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 477050 - 477061 is niet voorafgegaan van een asterisk. Dat betekent dat het honorarium voor eventuele anesthesie bovenop mag worden vergoed.

De algemene anesthesie mag slechts worden vergoed als ze door een geneesheer, specialist voor anesthesie wordt verricht; ze moet worden geattesteerd onder het codenummer 201110 - 201121 K 36.

INTERPRETATIEREGEL 15

VRAAG

Mag worden beschouwd dat de kleine heelkunde onder intraveneuze injectie van een anxioliticum zoals diazepam, midazolam..., wordt verricht onder algemene anesthesie?

ANTWOORD

Er mag niet worden beschouwd dat de kleine heelkunde die wordt verricht onder intraveneuze injectie van een spierverslappend anxioliticum zoals diazepam, midazolam..., wordt verricht onder algemene anesthesie.

INTERPRETATIEREGEL 16

VRAAG

Mag verstrekking nr. 475075 - 475086 worden geattesteerd door een geneesheer-specialist voor anesthesie, wanneer ze wordt verricht:

A. tijdens het pre-operatief onderzoek dat wordt verricht, ofwel de dag zelf van de heelkundige bewerking ofwel in de loop van de voorafgaande dagen;

B. tijdens de heelkundige bewerking zelf;

C. tijdens het postoperatief toezicht?

ANTWOORD

A. Het E.C.G. dat door een anesthesist wordt genomen tijdens het pre-operatief onderzoek, ofwel de dag zelf van de heelkundige bewerking, ofwel in de loop van de voorgaande dagen, mag worden geattesteerd.

B. Het E.C.G. dat wordt genomen tijdens de heelkundige bewerking, mag niet worden geattesteerd : het desbetreffende honorarium is begrepen in het honorarium voor de anesthesie.

C. Het E.C.G. dat wordt genomen tijdens het postoperatief toezicht, mag worden geattesteerd indien het de dag na de ingreep wordt verricht; indien het dezelfde dag wordt genomen, is het desbetreffende honorarium begrepen in het honorarium voor de anesthesie dat het postoperatief toezicht op de gevolgen van die anesthesie dekt.

INTERPRETATIEREGEL 17

VRAAG

Wat moet worden verstaan onder "voorafgaand onderzoek" waarvan sprake is onder punt a) van artikel 12, § 3, 2° van de nomenclatuur, waarin het volgende is bepaald : "De honoraria voor anesthesieverstrekkingen omvatten:

a) het voorafgaande onderzoek van de zieke door de geneesheer die de anesthesie verricht;"?

Mogen de volgende technische verstrekkingen bovenop het honorarium voor anesthesie worden geattesteerd:

 • maagcatheterisatie
 • blaascatheterisme
 • compatibiliteitskruisproef
 • bloedings- en stollingstijd
 • bepaling van de bloedgroep?

ANTWOORD

Onder de bewoordingen "voorafgaand onderzoek", moet worden verstaan, het onderzoek van de zieke dat de geneesheer-anesthesist normaal moet verrichten vooraleer de anesthesie uit te voeren. De diagnostische technische onderzoekingen zoals de bloedings- en stollingstijd en het bepalen van de bloedgroep die daarbij worden verricht, mogen worden aangerekend.

Het honorarium voor de anesthesie dekt ook nog het peroperatief toezicht op de algemene toestand van de zieke en het aanwenden van alle technische verstrekkingen die nodig zijn om dat doel te verwezenlijken : het gaat én om het geneeskundig toezicht én om alle technische handelingen die het mogelijk moeten maken de anesthesie tot een goed einde te brengen.

De maagcatheterisatie, de compatibiliteitskruisproeven en het blaascatheterisme die worden verricht in het raam van een anesthesie, worden niet bijvergoed bij het honorarium voor anesthesie. De compatibiliteitskruisproeven maken steeds deel uit van de bloedtransfusie en mogen bij een ingreep nooit worden aangerekend.

INTERPRETATIEREGEL 18

VRAAG

Ent van Sparks : de ent wordt door twee of drie incisies in haar bedding geplaatst, bij voorbeeld tussen de driehoek van Scarpa en de knieholte, of tussen de aorta abdominalis en de knieholte.

Vijf à zeven weken na het plaatsen heeft het organisme de ent opgenomen en kunnen de vasculaire verbindingen tot stand worden gebracht. - Hoe moet de anesthesie die wordt verricht bij de eerste bewerking, het plaatsen van de ent, worden getarifeerd?

ANTWOORD

Wat het honorarium van de heelkundige betreft, dekt de verstrekking nr. 235093 - 235104 Revascularisatie van een slagader van de ledematen door endarteriëctomie, endoaneurysmorrhafie, pontage of resectie met enten of anastomose N 500, de hele ingreep, ongeacht of deze in een of meer tijden wordt verricht.

De anesthesie die wordt verricht bij het plaatsen van de ent, moet worden geattesteerd onder nr. 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

De anesthesie die wordt verricht bij de revascularisatie, moet worden geattesteerd onder het nummer 200130 - 200141 Anesthesie, verricht tijdens een verstrekking, gerangschikt in een categorie gelijk aan of lager dan K 300 of N 500 of I 500 en hoger dan K 270 of N 450 of I 450, K 129.

INTERPRETATIEREGEL 19 (van kracht van 13.3.2002 tot 25.11.2009) (afgeschaft)

VRAAG

Behandeling van hardnekkige pijn door:

 • infiltratie van een zenuw met lokaal anestheticum
 • intercostaal blok
 • infiltratie van de weke delen met een lokaal anestheticum
 • infiltratie van het ganglion stellatum
 • barbotage : herhaaldelijk opzuigen en terug inspuiten van ± 10 cc cerebrospinaal vocht langs lumbale weg
 • intraspinaal inspuiten van een afgekoelde of hypertonische zoutoplossing.

ANTWOORD

Voor de eerste drie genoemde verstrekkingen is er geen vergoeding; ze zijn gedekt door het eventuele honorarium voor raadpleging of door het eventuele honorarium voor toezicht, behalve als het gaat om een paravertebrale infiltratie (144292 - 144303 * K 6).

Infiltraties van het ganglion stellatum moeten worden aangerekend onder nr. 144270 - 144281 * Infiltratie van de sympathicus, per zijde K 6.

Barbotage, zoals ze is beschreven, mag worden getarifeerd onder nr. 355493 - 355504 °* Lumbale punctie, exploratief of therapeutisch, met of zonder manometrie K 10,5.

Het intraspinaal inspuiten van een afgekoelde of hypertonische zoutoplossing is voorzien onder nr. 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

INTERPRETATIEREGEL 20

VRAAG

Komt bij de reposities van breuken van de kaakbeenderen verstrekking nr. 317295 - 317306 + Vervaardigen en plaatsen van radiumhoudende prothesen, obturators, prothesen voor breuk en ankylose, maxillofaciale prothesen, dilatators, mobilisators : maximum K 500, in aanmerking om het niveau van het honorarium voor anesthesie vast te stellen?


ANTWOORD

Neen, het honorarium voor anesthesie wordt enkel vastgesteld op grond van de betrekkelijke waarden die in de rubriek stomatologie zijn vermeld voor de behandeling van breuken.

INTERPRETATIEREGEL 21

VRAAG

Mag de verstrekking 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis)... K 30 dagelijks worden aangerekend, zelfs als de lumbale catheter ter plaatse blijft en niet opnieuw wordt geplaatst?

Mag die verstrekking eenmaal per 24 uur worden aangerekend?

ANTWOORD

De verstrekking 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis)... K 30 mag slechts eenmaal worden vergoed voor de toediening van een continue epidurale anesthesie gedurende verscheidene opeenvolgende dagen door middel van een blijvend epiduraal catheterisme.

INTERPRETATIEREGEL 22

VRAAG

In de verstrekking 261391 - 261402 K 180 is voorzien in een jaarlijks forfaitair honorarium voor de endoscopische resectie of resecties van een blaasgezwel.

Op welke basis mag het honorarium voor anesthesie worden berekend?

ANTWOORD

De anesthesie die bij elke bijkomende zitting door de geneesheer, specialist voor anesthesie, wordt verricht, moet worden geattesteerd onder het nummer 201272 - 201283 Algemene, rachiof epidurale anesthesie, ... verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

INTERPRETATIEREGEL 23

VRAAG

Hoe moet de anesthesie verricht door een geneesheer specialist voor anesthesie worden getarifeerd bij de verstrekkingen nrs. 251311 - 251322 Dermo-epidermale ent: over een oppervlakte van 50 cm² tot 200 cm² K 120 en X x 251333 - 251344 Dermo-epidermale ent : over een oppervlakte van meer dan 200 cm², bijkomend honorarium bij K 120, per veelvoud van 200 cm² meer K 45?

ANTWOORD

Voor de verstrekkingen nrs. 251274 tot en met 251381 werd een specifiek systeem uitgewerkt inzake het honorarium voor de heelkundige. Het systeem is opgemaakt in functie van de hoegrootheid van de te behandelen oppervlakte en niet in functie van de te behandelen streken.

De regel inzake de opereerstreken (artikel 15, §§ 3 en 4 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) mag voor het bepalen van het honorarium voor de heelkundige niet worden toegepast.

Bijgevolg moet voor het bepalen van het honorarium van de anesthesist worden verwezen naar de relatieve waarde van de verleende heelkundige verstrekkingen.

Deze interpretatieregel beoogt de verstrekkingen betreffende dermo-epidermale enten van artikel 14, c) van de nomenclatuur en analoge verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 24 (van kracht van 13.3.2002 tot 25.11.2009) (opgeheven)

VRAAG

Onder welk codenummer moet de epidurale inspuiting van een anti-inflammatoire oplossing (doorgaans een corticoïd) en van een lokaal anestheticum in het kader van de pijnkliniek worden geattesteerd?


ANTWOORD

Gelijk welke therapeutische epidurale inspuiting mag worden geattesteerd onder het codenummer 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

INTERPRETATIEREGEL 25 (van kracht sinds 16.01.2012)

VRAAG

Onder welke code moet men de algemene anesthesie aanrekenen voor de verstrekkingen 371696** - 371700** tot 371770** - 371781** of 301696** - 301700** tot 301770** - 301781** van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Tandverzorging – Preventieve behandelingen : Profylactisch reinigen)?

ANTWOORD

Vermits deze verstrekkingen niet onder het opschrift « Conserverende verzorging » in artikel 5 zijn opgenomen kan de algemene anesthesie niet worden aangerekend onder de code 201250 - 201261 Algemene anesthesie bij extractie van minder dan acht tanden met of zonder alveolotomie, en/of conserverende tandverzorging K 45.

De algemene anesthesie uitgevoerd tijdens een profylactische reiniging opgenomen onder de nummers 371696** - 371700** tot 371770** - 371781** of 301696** - 301700** tot 301770** - 301781** kan worden aangerekend met het nummer 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

INTERPRETATIEREGEL 26 (van kracht van 01.07.2010 tot 01.02.2016)(afgeschaft)

VRAAG

Kan bij de verstrekking 423500 toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw, in het weekend of op een feestdag de epidurale anesthesie aangerekend worden?

ANTWOORD

In afwachting van een aanpassing van de nomenclatuur kan de verstrekking 202193-202204 ook aangerekend worden als een epidurale anesthesie gedurende de verstrekking 423500 wordt uitgevoerd.