VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Toekenning van Credit Points in functie van het type van de activiteit

Elk navormingsuur krijgt maximaal 1 credit point (CP), in functie van de wetenschappelijke aard van het door het paritair comité geëvalueerd programma

 • Het aantal punten toegezegd aan een programma is functie van zijn wetenschappelijke waarde en niet van de plaats van het gebeuren (bijvoorbeeld : symposium in het buitenland)
 • Zodra een programma door een paritair comité geëvalueerd wordt, geldt éénzelfde aantal eenheden voor elke dokter welke specialiteit hij ook heeft.
 • Accreditering betreft enkel navormingsopleidingen.
 • Types 1-2-3-4 (Praktische opleiding - regionale symposia - nationale symposia - internationale symposia)
 • Maximum 1 CP/uur in functie van de wetenschappelijke waarde van het door het paritair comité geëvalueerd programma
 • Type 5 (Ziekenhuistaffs)

Vanaf 1 oktober 2010 zullen stafvergaderingen niet meer worden geaccrediteerd. Onder stafvergadering wordt verstaan: een op reguliere basis georganiseerde, zuiver interne dienstvergadering met een gesloten en eventueel verplicht karakter, uitsluitend gewijd aan de patiënten van de artsen van deze dienst. 

 • Type 6 (Ethiek en Economie)
 • Maximum 1 CP/uur minimum 3 CP/jaar
 • Type 7 (Wetenschappelijke publicaties in een tijdschrift beschikkend over een leescomité)
 • 1ste auteur : maximum 6 CP/publicatie
 • 2de en 3de auteur : maximum 2 CP/publicatie
 • Type 8 (Sprekers op geaccrediteerde programma's)
 • Aantal CP waarop hij recht heeft x 2 (toegekend maximum 2 CP)

Een arts die als spreker op een erkende navormingsactiviteit fungeert, kan het dubbel aantal CP bekomen dan wat is toegekend aan de activiteit, met een maximum van 2 supplementaire CP per activiteit, zonder dat dit dossier moet worden voorgelegd aan een paritair comité of aan de werkgroep ethiek en economie.

Supplementaire CP die bekomen worden als spreker, kunnen niet gecumuleerd worden met de CP bekomen als moderator (zie type 9)

Noot:

 • Een arts die als externe spreker op een LOK wordt uitgenodigd, krijgt het aantal CP van de LOK, die hij moet vermelden in rubriek 8 (spreker).
 • Een arts die in zijn eigen LOK spreekt, krijgt hiervoor geen CP.
 • Type 9 (Moderatoren van geaccrediteerde programma’s)
 • Aantal CP waarop hij recht heeft x 2 (toegekend maximum 2 CP)

Een arts die als moderator op een erkende navormingsactiviteit fungeert, kan het dubbel aantal CP bekomen dan wat is toegekend aan de activiteit, met een maximum van 2 supplementaire CP per activiteit, zonder dat dit dossier moet worden voorgelegd aan een paritair comité of aan de werkgroep ethiek en economie. 

 • Supplementaire CP die bekomen worden als moderator, kunnen niet gecumuleerd worden met de CP bekomen als spreker (zie type 8)
 • Type 10 (Afstandsprogramma’s)
 • Maximum 1 CP/uur in functie van de wetenschappelijke waarde van het door het paritair comité geëvalueerd programma
 • Type 11 (Varia): door het paritair comité te definiëren

Toekenning van Credit Points aan sprekers op LOK’s en navormingsactiviteiten

Toekenning van CP aan externe sprekers op LOK’s en aan sprekers en moderatoren op navormingsactiviteiten

1. Externe sprekers op LOK’s

Een arts die als externe spreker op een LOK wordt uitgenodigd, kan hiervoor maximum 2 CP krijgen (1 CP voor vergaderingen van minder dan 2 uur, 2 CP voor vergaderingen van 2 uur en meer) op basis van een attest afgeleverd door de LOK-verantwoordelijke.

Indien de CP voor de vergadering verdubbeld worden (wanneer de vergadering ingaat op de intitatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP)), dan is dat ook het geval voor de externe spreker (maximum 4 CP).

Iemand die in zijn eigen LOK spreekt, krijgt hiervoor geen CP.

De verantwoordelijke arts van de LOK attesteert de hoedanigheid van de externe spreker op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 3) Deelname overige activiteiten. Als erkenningsnummer van de activiteit geldt het nummer van de LOK waarop de externe spreker is uitgenodigd. Als rubriek geldt rubriek 8 (zie rooster). Onder “Benaming van de cursus” wordt het onderwerp van de LOK-vergadering vermeld.

2. Sprekers en moderatoren op navormingsactiviteiten

Een arts die als spreker en/of moderator op een erkende navormingsactiviteit fungeert, kan het dubbel aantal CP bekomen dan wat is toegekend aan de activiteit, met een maximum van 2 supplementaire CP per activiteit, zonder dat dit dossier moet worden voorgelegd aan een paritair comité of aan de werkgroep ethiek en economie.

• Voor een activiteit waaraan 2 CP of minder zijn toegekend, krijgt de arts bijgevolg het aantal aan de activiteit toegekende CP in zijn hoedanigheid als deelnemer aan de activiteit en daarboven nogmaals het aantal aan de activiteit toegekende CP in zijn hoedanigheid als spreker en/of moderator op de activiteit, beide op basis van een attest van de inrichtende organisatie.

• Voor een activiteit waaraan meer dan 2 CP zijn toegekend, krijgt de arts het aantal aan de activiteit toegekende CP in zijn hoedanigheid als deelnemer aan de activiteit en daarboven 2 CP in zijn hoedanigheid als spreker en/of moderator op de activiteit, beide op basis van een attest van de inrichtende organisatie.

Indien de navormingsactiviteit is erkend in de rubriek 6 “Ethiek en Economie”, attesteert de inrichtende organisatie de hoedanigheid van deelnemer en spreker en/of moderator op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 2) Deelname aan activiteiten inzake ethiek en economie. Als rubrieken gelden dan rubriek 6 en rubriek 8 en/of 9 (zie rooster). Het aantal verkregen CP in de hoedanigheid van spreker en/of moderator worden gecomptabiliseerd als activiteit inzake ethiek en economie.

Indien de navormingsactiviteit is erkend in de rubrieken 1, 2, 3, 4 of 5, attesteert de inrichtende organisatie de hoedanigheid van deelnemer en spreker en/of moderator op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 3) Deelname overige activiteiten. Als rubrieken gelden dan, alnaargelang het type van de activiteit, rubriek 1, 2, 3, 4 of 5 en rubriek 8 en/of 9 (zie rooster).

Supplementaire CP die bekomen worden als spreker, kunnen niet gecumuleerd worden met de CP bekomen als moderator.

Indien het aantal CP hoger ligt of indien de administratie moeilijkheden heeft met een interpretatie terzake, wordt het dossier voorgelegd aan het betrokken paritair comité of de werkgroep ethiek en economie.

Voor artsen die als spreker en/of moderator fungeren op meerdere navormingsactiviteiten, georganiseerd op verschillende data maar handelend over eenzelfde specifiek onderwerp, kunnen per jaar slechts voor één van deze navormingsactiviteiten op het aanwezigheidsblad CP worden geattesteerd.

Toekenning van Credit Points voor wetenschappelijke en didactische werken (publicaties)

Toekenning van CP voor wetenschappelijke en didactische werken (publicaties)

Aan een arts die een wetenschappelijk of didactisch werk publiceert in een tijdschrift beschikkend over een leescomité, kunnen CP worden toegekend, mits hij/zij deze publicatie voorlegt een het betrokken paritair comité of de werkgroep ethiek en economie via het algemene aanvraagformulier (PDF 63 KB). De 1ste auteur heeft recht op maximum 6 CP/publicatie, de 2de en 3de auteur hebben recht op maximum 2 CP/publicatie.

Indien aan de publicatie CP worden toegekend door de werkgroep ethiek en economie, vermeldt de arts de publicatie op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 2) Deelname aan activiteiten inzake ethiek en economie. Het aantal verkregen CP voor de publicatie wordt gecomptabiliseerd als activiteit inzake ethiek en economie.

Indien aan de publicatie CP worden toegekend door een paritair comité, vermeldt de arts de publicatie op het individueel aanwezigheidsblad onder het punt 3) Deelname overige activiteiten. Als rubriek geldt dan rubriek 7 (zie rooster).