VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Beoordelingscriteria voor algemene geneeskunde

Beoordelingscriteria voor algemene geneeskunde


Huisartsen

De huisartsen die wensen geaccrediteerd te worden moeten blijk geven van een continue vorming. De geneesheer moet daartoe billijk gespreid over een periode van 3 jaar, die aanvangt 2 maanden vóór het begin van de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vóór het verstrijken van die periode, 60 credit points hebben verworven. Bovendien moet een zekere activiteitsdrempel bereikt worden.

1. Eerste aanvraag

De huisarts die wenst geaccrediteerd te worden dient daartoe een accrediteringsaanvraag in door middel van de daartoe geëigende documenten waarin hij onder meer verklaart dat hij:

een medisch dossier per patiënt bijhoudt en alle gegevens van dat dossier die nuttig zijn voor het vaststellen van de diagnose en van de behandeling, uitwisselt met elke andere arts die door de patiënt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt;

een hoofdactiviteit als huisarts uitoefent en de effectieve continuïteit van de verzorging verzekert;

tijdens het voorgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van ten minste gemiddeld 5 contacten per werkdag (raadplegingen en bezoeken) heeft bereikt (1.250 per jaar). Er wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om jonge geneesheren tijdens de eerste vier praktijkjaren;

geen herhaalde opmerkingen heeft gekregen op basis van de vaststellingen van de voor de evaluatie van de medische profielen bevoegde commissie. Die vaststellingen hebben betrekking op het voorschrijven en uitvoeren van diagnostische en therapeutische verstrekkingen volgens de door de commissie vastgestelde criteria;

meewerkt aan initiatieven voor het evalueren van de kwaliteit die worden georganiseerd door de ambtsgenoten

De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk(en) en de duur van de hoofdactiviteit.

U kan de accrediteringsaanvraag en het individueel aanwezigheidsblad hier downloaden 

2. Verlenging

De verlenging wordt aangevraagd via de bovenvermelde geëigende documenten.

De aanvraag tot verlenging moet ten laatste 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accrediteringsperiode worden ingediend bij de accrediteringsstuurgroep. Als deze periode niet strikt wordt nageleefd, kan de Dienst niet garanderen dat het dossier tijdig kan worden geverifieerd zodat desgevallend bijkomende informatie gevraagd kan worden over dossiers die niet aan de gestelde criteria zouden voldoen.

3. Credit points

Binnen een referentieperiode van 12 maanden moet de huisarts 20 CP's verwerven. Hierin zitten verplicht 3 CP's in de rubriek ethiek en economie en minimum 2 deelnames aan de LOK (lokale kwaliteitsgroep 'Peer review').

Binnen de referentieperiode van 12 maanden moet de geneesheer deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK waarbij hij is ingeschreven:

er wordt 1 CP toegekend per uur deelname, met een maximum van 2 CP's per vergadering;

een LOK-vergadering moet ten minste één uur duren;

per jaar moeten er dus minimaal 2 CP's via de LOK worden verworven. Het maximaal aantal CP's dat via deelname aan de LOK mag worden verworven is beperkt tot 8 CP's;

de verantwoordelijke van de LOK kent het dubbele van de CP's toe wanneer de vergadering ingaat op initiatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK-vergaderingen blijft evenwel beperkt tot 8 CP's.

4. Activiteitsdrempel

Voor algemene geneeskunde 003-004 geldt 1250 contacten.

5. Duur van de accreditering

De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag door de accrediteringsstuurgroep en loopt over een periode van drie jaar.

Erkenningscriteria inzake Ethiek en Economie

De erkenningscriteria inzake Ethiek & Economie

De erkenningscriteria inzake Ethiek & Economie

Basisprincipe

De seminaries ethiek en economie willen de arts doen nadenken over de aspecten van de medische ethiek en/of over de economische aspecten in zijn praktijk en/of over het adequaat gebruik van verzorging en de kwaliteit ervan (zoals bepaald in het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen).

 

De seminaries ethiek en economie willen de arts ook doen nadenken over hoe de onderlinge relaties tussen artsen efficiënter kunnen worden.

Deze seminaries moeten artsen bewust maken van de ethische dimensies en/of financiële implicaties voor de gemeenschap zonder de individuele belangen van de patiënten uit het oog te verliezen. De principes van de medische ethiek moeten de nationale en internationale overeenkomsten respecteren.

Praktische aspecten

Voor elke sessie moet men een accreditatie-aanvraag indienen. Men vraagt aan de verantwoordelijke voor de sessie om per module van een halve dag maximum een erkenningsaanvraag in te dienen.

De activiteiten van Ethiek en Economie van minstens 30 minuten die passen in een breder geheel mogen worden erkend en gecomptabiliseerd.

De accreditatie-aanvraag moet duidelijk de inhoud ervan vermelden. Een beknopte beschrijving van deze inhoud licht de onvoldoende specifieke onderwerpen toe. (eventuele details, samenvatting van de behandelde thema's of onderwerpen).

De aanvraag moet duidelijk vermelden onder welke vorm de sessie gegeven zal worden, bijvoorbeeld: voordracht, colloquium, dodecagroep, werkgroep, werkvergadering, seminarie, staf ...

De naam en de kwalificatie(s) van de spreker worden vermeld: specialist, huisarts, professor economie, ziekenfondsarts, arts-ambtenaar, vertegenwoordiger van een farmaceutisch bedrijf, lid van de Orde van Artsen of van een artsensyndicaat, .... Men vraagt gewoon dat de sprekers duidelijk de instantie zouden vermelden waarvan zij deel uitmaken (farmaceutische firma, ziekenfonds, BIGE, vakbond, ....

Wanneer de spreker rechtstreeks filosofisch, ideologisch of financieel bij het onderwerp betrokken is, moet men zorgen voor een moderator die onafhankelijk staat tegenover de spreker en/of zijn tegenspreker is.

De aanvraag zal het juiste begin- en einduur vermelden en de pauzes.

Voor de erkenning van deze sessies voor continue vorming gesponsord door de farmaceutische industrie in het kader van de accreditatieprocedure past men de criteria van de Accrediteringsstuurgroep toe.

Procedure

De aanwezige leden van de Werkgroep ethiek en economie moeten bij consensus de programma's aanvaarden of weigeren. Weigeringen worden steeds collegiaal gemotiveerd. Wanneer de Werkgroep ethiek en economie niet tot overeenstemming komt, wordt het document naar de Accrediteringsstuurgroep doorgestuurd voor bespreking in plenaire vergadering. 

Criteria voor erkenning van navormingsactiviteiten met sponsoring door de farmaceutische industrie

Criteria voor erkenning van navormingsactiviteiten met sponsoring door de farmaceutische industrie

Criteria voor erkenning van navormingsactiviteiten met sponsoring door de farmaceutische industrie in het kader van de accrediteringsprocedure

Teneinde in aanmerking te komen voor het verwerven van een aantal navormingseenheden (punten) in de accrediteringsprocedure dienen op het vlak van de sponsoring de volgende regels in acht genomen te worden :

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

1. Een farmaceutisch bedrijf kan niet optreden als verantwoordelijke organisator, doch wel als sponsor.

2. De inhoudelijke verantwoordelijkheid en leiding moet in handen zijn van een erkende artsenorganisatie van de beoogde beroepsgroep waarvan het programma door het P.C. werd erkend.

3. De inhoudelijke voorbereiding, het opstellen van leerdoelstellingen, het voorstellen van sprekers en/of gespreksmoderatoren, de keuze van de didactische technieken enz. ... gebeuren door de navormingsverantwoordelijken aangesteld door de organiserende artsenorganisatie.

4. Het programma wordt vooraf aan het P.C. voorgelegd voor advies.

5. Het onderwerp van een voordracht kan nooit beperkt zijn tot één farmaceutisch produkt.

Omkaderingsmodaliteiten

6. Aankondigingsdrukwerk, uitnodigingsbrieven, cursusmateriaal e.d. gebeuren met de briefhoofding van de verantwoordelijke organiserende artsenorganisatie. De sponsoring kan hierbij wel diskreet vermeld worden.

7. Zowel tijdens de navormingsactiviteiten alsook binnen in de gebruikte leslokalen zijn geen reclamestanden van de sponsor toegelaten. Deze kunnen wel toegelaten worden in een afzonderlijke ruimte (receptieruimte, hall enz. ...).

8. De sponsoring kan alle modaliteiten van de organisatie betreffen met uitzondering van de honoraria van de sprekers en de moderatoren. Teneinde de onafhankelijkheid te waarborgen dienen deze honoraria worden betaald door de organiserende artsenorganisaties.

De sponsor wordt altijd goed geïdentificeerd. De publicitaire boodschap wordt altijd goed geïdentificeerd en in tijd en ruimte beperkt.

Erkenningscriteria voor specialisten

Specialisten

De specialist die wenst geaccrediteerd te worden moet blijk geven van een continue vorming. Hij moet daartoe billijk gespreid over een periode van 3 jaar, die aanvangt 2 maanden vóór het begin van de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vóór het verstrijken van die periode, 60 credit points (CP's) hebben verworven. Bovendien moet een zekere activiteitsdrempel bereikt worden. 

1. Eerste aanvraag 

De geneesheer-specialist die wenst geaccrediteerd te worden dient een accrediteringsaanvraag in via de geëigende documenten, waarin hij onder meer verklaart dat hij:

alle nuttige medische gegevens inzake diagnose en behandeling per patiëntendossier aan de algemeen geneeskundige die door de patiënt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt, meedeelt en met hem uitwisselt;

zijn volledige medewerking verleent aan initiatieven tot kwaliteitsevaluatie georganiseerd voor de betrokken discipline door de ambtsgenoten;

tijdens het voorgaande kalenderjaar een bepaalde activiteitsdrempel zoals voorzien voor zijn specialisme heeft bereikt. Er wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om jonge geneesheren tijdens de eerste vier praktijkjaren;

geen herhaalde opmerkingen heeft gekregen op basis van de vaststellingen van de voor de evaluatie van de medische profielen bevoegde commissie. Die vaststellingen hebben betrekking op het voorschrijven en uitvoeren van diagnostische en therapeutische verstrekkingen volgens door de commissie vastgestelde criteria.

De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk(-en) en de duur van de hoofdactiviteit.

U kan de accrediteringsaanvraag en het individueel aanwezigheidsblad hier downloaden. 

2. Verlenging

De aanvraag tot verlenging moet ten laatste 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accrediteringsperiode worden ingediend bij de accrediteringsstuurgroep. Als deze periode niet strikt wordt nageleefd, kan de Dienst niet garanderen dat het dossier tijdig kan worden geverifieerd zodat desgevallend bijkomende informatie gevraagd kan worden over dossiers die niet aan de gestelde criteria zouden voldoen. 

3. Credit points
4. Activiteitsdrempel
5. Duur van de accreditering 

De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag door de accrediteringsstuurgroep en loopt over een periode van drie jaar.