VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 18, § 2: Nucleaire geneeskunde

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 2 tot 5 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.03.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 18, § 2 (Nucleaire geneeskunde), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 507(02) van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, met uitzondering van interpretatieregel 1.

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht vanaf 07.05.1999 - opgeheven met ingang van 01.01.2016)

VRAAG

Hoe moet men de onderzoeken aanrekenen met een scintigraaf (dedicated PET-scan) voor een indicatie buiten deze voorzien onder de nomenclatuurcode 442971 - 442982 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek N 1150?

ANTWOORD

Deze onderzoeken mogen aangerekend worden onder het nummer 442595 - 442606 Functionele scintigrafische test die twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde functie dat met een zelfde gemerkt produkt wordt verricht N 435.

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Mag men de verstrekkingen uitgevoerd met een planaire coïncidentie gammacamera aanrekenen onder nomenclatuurcode 442971 - 442982 wanneer deze planaire detectoren in coïncidentie en in tomografische modus werken?

ANTWOORD

Neen, deze onderzoeken mogen niet worden aangerekend onder het codenummer 442971 - 442982 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek N 1150.

INTERPRETATIEREGEL 3

VRAAG

Mag het bepalen van uitwisselbaar natrium en kalium alsmede van totaal water, volgens de methode met de radio-isotopen, door de verzekering worden vergoed?

ANTWOORD

Voor zover de geneesheer en het instituut waar de verstrekking wordt verricht, ertoe gemachtigd zijn radioactieve stoffen onder zich te houden en te gebruiken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, mag de verstrekking driemaal worden vergoed onder nr. 442212 - 442223 Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoekingen (ten minste twee methoden voor de schildklier) N 165.

INTERPRETATIEREGEL 4

VRAAG

Test in vivo met registrering van de radioactiviteit ter hoogte van de schildklier met twee gemerkte produkten, die omvat:

- studie van het captatiemechanisme van Tc 99 dat in de schildklier niet organisch wordt geabsorbeerd;

- studie van de organische absorptie of hormonale synthese met I 131, plus scintigrafie van de schildklier zonder bijkomende toediening van gemerkt produkt.

ANTWOORD

De studie van het captatiemechanisme van Tc 99 en de studie van de organische absorptie of hormonale synthese met I 131 meten twee verschillende schildklierfuncties.

De tarifering moet derhalve zijn : 442632 - 442643 Functionele schildkliertest (zie verstrekking 442234 - 442245), één enkele methode, en scintigrafie van de schildklier N 165 en 442234 - 442245 Functionele circulatie- of dilutietest op de schildklier met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoekingen : één enkele methode N 85. 

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Meten van het globulair volume door de test met Cr 51, gecombineerd met het meten van het plasmavolume door met I 131 gemerkte albumine.

ANTWOORD

Wanneer het meten van het globulair volume door de test Cr 51 (699075 - 699086) wordt gecombineerd met het meten van het plasmavolume door met I 131 gemerkte albumine (699090 - 699101), mogen de twee moleculen afzonderlijk worden vergoed en wordt de verstrekking eenmaal getarifeerd onder nr. 442212 - 442223 Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de zieke ... N 165 voor het geheel van de tests.

INTERPRETATIEREGEL 6 (van kracht sinds 29.07.2015)

VRAAG:

Op welke manier dient de behandeling van levertumoren of levermetastasen met behulp van SIRT ("Selective Internal Radiation Therapy") onder vorm van Y-90 sferen aangerekend te worden?

ANTWOORD:

Het betreft hier een behandeling met een radioactief product onder vloeibare vorm. De verstrekking 442013-442024 "Inspuiting(en) of absorptie(s) geldig voor drie maanden" wordt voor deze behandeling aangerekend.

Bestaande toepassingsregel : "Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de producten en de absorptietests tijdens de behandeling".

Daaruit volgt dat de controle via scintigrafie na de toediening van de Y-90 sferen in deze verstrekking is vervat. 

INTERPRETATIEREGEL 7 (in voege d.d. 01.01.2016)

VRAAG

Kan de verstrekking 442536-442540, een lokalisatie CT, worden aangerekend bij een scintigrafie van het hart of bij een DAT-scan (SPECT onderzoeken 442396-442400 of 442514-442525 ) ?

ANTWOORD

Indien de CT component van het hybride SPECT-CT toestel enkel voor attenuatiecorrecties gebruikt wordt kan geen lokalisatie CT worden aangerekend.
De verstrekking 442536-442540 mag bijgevolg niet aangerekend worden in geval van cardiale onderzoeken met gebruik van MIBI (0745872-0745883) of Tetrofosmine (0745916-0745920) of bij hersenonderzoeken door middel van joflupaan (DAT-scan - 0746012-0746023), uitgevoerd op een hybride SPECT-CT toestel .
In deze gevallen wordt het CT gedeelte van het hybride SPECT-CT toestel namelijk enkel gebruikt voor attenuatiecorrectie en is een "lokalisatie CT " overbodig.