VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 14 a: Algemene heelkunde

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 tot 7 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.03.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 14, a) (algemene heelkunde), met name de interpretatieregel gepubliceerd in de rubriek 505 (01) van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Welke tarifering moet voor de volgende verstrekking worden toegepast : Wegnemen van een diepe goedaardige tumor uit weke delen (bv. aan de vetlaag, aan de aponeurosen, aan het spierweefsel)?

ANTWOORD

Het wegnemen van een diepe goedaardige tumor uit weke delen is niet als dusdanig opgenomen in de nomenclatuur.

Inzake tarifering moet een tumor als diep of oppervlakkig worden beschouwd naargelang hij zich boven of onder de aponeurose bevindt.

Derhalve mag het wegnemen van een oppervlakkige tumor naar gelang van het geval worden geattesteerd :

- 353231 - 353242°

Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van allerhande oppervlakkige tumors, van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet traumatische letsels, volledige behandeling K 40

- 220150 - 220161

Heelkundige bewerking wegens goedaardige of kwaadaardige oppervlakkige tumors of niet traumatische letsels aan gelaat of lippen K 30. Het wegnemen van een diepe tumor mag worden geattesteerd : - 220231 - 220242 Verwijderen van diepliggende, vreemde lichamen uit weefsels K 75

- 220253 - 220264

Volledige heelkundige behandeling van diepliggende phlegmone K 50

- 220275 - 220286

Exeresis van onder de aponeurose gelegen expansieve tumoren uit de weke delen K 180.

- 220334 - 220345

Heelkundige bewerking wegens expansieve diepe tumoren of letsels aan gelaat of lippen die brede resectie vergt, inclusief plastiek K 180

- 220312 - 220323

Heelkundige bewerking wegens diepe tumoren of letsels aan het gelaat of lippen, exclusief huidletsels K 120.

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Hoe moet het uitsnijden van een diepliggend en geënkysteerd hematoom in de voorzijde van de brachiale spier worden getarifeerd?

ANTWOORD

Het uitsnijden van een diepliggend en geënkysteerd hematoom in de voorzijde van de brachiale spier moet worden geattesteerd onder nr. 220231 - 220242 Verwijderen van diepliggende, vreemde lichamen uit weefsels K 75.

INTERPRETATIEREGEL 3

VRAAG

Wegnemen van een drain die tijdens een cholecystecomie is geplaatst. Hoe moet in dat geval het honorarium van de heelkundige en dat van de anesthesist worden getarifeerd?

ANTWOORD

Het wegnemen van een drain die tijdens een cholecystectomie is geplaatst, wordt niet bij het voor de ingreep vastgestelde honorarium bijvergoed. Het gaat om postoperatieve verzorging die begrepen is in het voor de cholecystectomie vastgestelde honorarium.

De algemene anesthesie die door de geneesheer, specialist voor anesthesie wordt verricht moet worden geattesteerd onder het codenummer 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

INTERPRETATIEREGEL 4

VRAAG

Wat moet worden verstaan onder "expansieve tumoren" in het kader van de volgende verstrekkingen die als voorbeeld zijn genomen:

220275 - 220286

Exeresis van onder de aponeurose gelegen expansieve tumoren uit weke delen K 180

220334 - 220345

Heelkundige bewerking wegens expansieve diepe tumoren of letsels aan het gelaat of lippen die brede resectie vergt, inclusief plastiek K 180

220312 - 220323

Heelkundige bewerking wegens diepe tumoren of letsels aan het gelaat of lippen, exclusief huidletsels K 120

ANTWOORD

Onder "expansieve tumoren" wordt verstaan de invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferaties.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Interne en externe fasciotomie van linkerdij over de gehele lengte wegens gasgangreen of septische cellulitis.

ANTWOORD

De verstrekking moet worden geattesteerd onder nr. 220253 - 220264 Volledige heelkundige behandeling van diepliggende flegmone K 50.

INTERPRETATIEREGEL  6

VRAAG

Hoe moet een elektrocoagulatie van een invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferatie van het rectum na dilatatie worden getarifeerd?

ANTWOORD

De verstrekking mag worden vergoed onder nr. 353231 - 353242 ° Wegnemen of uitroeien door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet traumatische letsels, volledige behandeling K 40.

INTERPRETATIEREGEL 7

VRAAG

Decompressieve fasciotomie van het been na diafysebreuk en kneuzing van het zachte weefsel dat zo'n ernstig oedeem veroorzaakt dat de goede vascularisatie van het lidmaat in gevaar komt, of decompressieve fasciotomie ter hoogte van het bovenste lidmaat na een trauma van de elleboog ten gevolge waarvan het optreden van een Volkmann wordt gevreesd.

ANTWOORD

De decompressieve fasciotomie van het been of ter hoogte van het bovenste lidmaat moet worden geattesteerd onder nr. 220253 - 220264 Volledige heelkundige behandeling van diepliggende flegmone K 50.